Alert button
Picture for Yuzhe Yang

Yuzhe Yang

Alert button

AesBench: An Expert Benchmark for Multimodal Large Language Models on Image Aesthetics Perception

Jan 16, 2024
Yipo Huang, Quan Yuan, Xiangfei Sheng, Zhichao Yang, Haoning Wu, Pengfei Chen, Yuzhe Yang, Leida Li, Weisi Lin

Viaarxiv icon

The Limits of Fair Medical Imaging AI In The Wild

Dec 11, 2023
Yuzhe Yang, Haoran Zhang, Judy W Gichoya, Dina Katabi, Marzyeh Ghassemi

Viaarxiv icon

Training Robust Deep Physiological Measurement Models with Synthetic Video-based Data

Nov 15, 2023
Yuxuan Ou, Yuzhe Zhang, Yuntang Wang, Shwetak Patel, Daniel McDuf, Yuzhe Yang, Xin Liu

Viaarxiv icon

u-LLaVA: Unifying Multi-Modal Tasks via Large Language Model

Nov 09, 2023
Jinjin Xu, Liwu Xu, Yuzhe Yang, Xiang Li, Yanchun Xie, Yi-Jie Huang, Yaqian Li

Viaarxiv icon

Towards long-tailed, multi-label disease classification from chest X-ray: Overview of the CXR-LT challenge

Oct 24, 2023
Gregory Holste, Yiliang Zhou, Song Wang, Ajay Jaiswal, Mingquan Lin, Sherry Zhuge, Yuzhe Yang, Dongkyun Kim, Trong-Hieu Nguyen-Mau, Minh-Triet Tran, Jaehyup Jeong, Wongi Park, Jongbin Ryu, Feng Hong, Arsh Verma, Yosuke Yamagishi, Changhyun Kim, Hyeryeong Seo, Myungjoo Kang, Leo Anthony Celi, Zhiyong Lu, Ronald M. Summers, George Shih, Zhangyang Wang, Yifan Peng

Figure 1 for Towards long-tailed, multi-label disease classification from chest X-ray: Overview of the CXR-LT challenge
Figure 2 for Towards long-tailed, multi-label disease classification from chest X-ray: Overview of the CXR-LT challenge
Figure 3 for Towards long-tailed, multi-label disease classification from chest X-ray: Overview of the CXR-LT challenge
Figure 4 for Towards long-tailed, multi-label disease classification from chest X-ray: Overview of the CXR-LT challenge
Viaarxiv icon

CLIP Brings Better Features to Visual Aesthetics Learners

Jul 28, 2023
Liwu Xu, Jinjin Xu, Yuzhe Yang, Yijie Huang, Yanchun Xie, Yaqian Li

Viaarxiv icon

BigSmall: Efficient Multi-Task Learning for Disparate Spatial and Temporal Physiological Measurements

Mar 21, 2023
Girish Narayanswamy, Yujia Liu, Yuzhe Yang, Chengqian Ma, Xin Liu, Daniel McDuff, Shwetak Patel

Figure 1 for BigSmall: Efficient Multi-Task Learning for Disparate Spatial and Temporal Physiological Measurements
Figure 2 for BigSmall: Efficient Multi-Task Learning for Disparate Spatial and Temporal Physiological Measurements
Figure 3 for BigSmall: Efficient Multi-Task Learning for Disparate Spatial and Temporal Physiological Measurements
Figure 4 for BigSmall: Efficient Multi-Task Learning for Disparate Spatial and Temporal Physiological Measurements
Viaarxiv icon

Change is Hard: A Closer Look at Subpopulation Shift

Feb 23, 2023
Yuzhe Yang, Haoran Zhang, Dina Katabi, Marzyeh Ghassemi

Figure 1 for Change is Hard: A Closer Look at Subpopulation Shift
Figure 2 for Change is Hard: A Closer Look at Subpopulation Shift
Figure 3 for Change is Hard: A Closer Look at Subpopulation Shift
Figure 4 for Change is Hard: A Closer Look at Subpopulation Shift
Viaarxiv icon

SimPer: Simple Self-Supervised Learning of Periodic Targets

Oct 06, 2022
Yuzhe Yang, Xin Liu, Jiang Wu, Silviu Borac, Dina Katabi, Ming-Zher Poh, Daniel McDuff

Figure 1 for SimPer: Simple Self-Supervised Learning of Periodic Targets
Figure 2 for SimPer: Simple Self-Supervised Learning of Periodic Targets
Figure 3 for SimPer: Simple Self-Supervised Learning of Periodic Targets
Figure 4 for SimPer: Simple Self-Supervised Learning of Periodic Targets
Viaarxiv icon

Supervised Contrastive Regression

Oct 03, 2022
Kaiwen Zha, Peng Cao, Yuzhe Yang, Dina Katabi

Figure 1 for Supervised Contrastive Regression
Figure 2 for Supervised Contrastive Regression
Figure 3 for Supervised Contrastive Regression
Figure 4 for Supervised Contrastive Regression
Viaarxiv icon