Alert button
Picture for Mengnan Du

Mengnan Du

Alert button

What if LLMs Have Different World Views: Simulating Alien Civilizations with LLM-based Agents

Feb 21, 2024
Mingyu Jin, Beichen Wang, Zhaoqian Xue, Suiyuan Zhu, Wenyue Hua, Hua Tang, Kai Mei, Mengnan Du, Yongfeng Zhang

Viaarxiv icon

Time Series Forecasting with LLMs: Understanding and Enhancing Model Capabilities

Feb 19, 2024
Mingyu Jin, Hua Tang, Chong Zhang, Qinkai Yu, Chengzhi Liu, Suiyuan Zhu, Yongfeng Zhang, Mengnan Du

Viaarxiv icon

Opening the Black Box of Large Language Models: Two Views on Holistic Interpretability

Feb 16, 2024
Haiyan Zhao, Fan Yang, Himabindu Lakkaraju, Mengnan Du

Viaarxiv icon

Health-LLM: Personalized Retrieval-Augmented Disease Prediction Model

Feb 08, 2024
Mingyu Jin, Qinkai Yu, Chong Zhang, Dong Shu, Suiyuan Zhu, Mengnan Du, Yongfeng Zhang, Yanda Meng

Viaarxiv icon

Large Language Models As Faithful Explainers

Feb 07, 2024
Yu-Neng Chuang, Guanchu Wang, Chia-Yuan Chang, Ruixiang Tang, Fan Yang, Mengnan Du, Xuanting Cai, Xia Hu

Viaarxiv icon

Explaining Time Series via Contrastive and Locally Sparse Perturbations

Jan 29, 2024
Zichuan Liu, Yingying Zhang, Tianchun Wang, Zefan Wang, Dongsheng Luo, Mengnan Du, Min Wu, Yi Wang, Chunlin Chen, Lunting Fan, Qingsong Wen

Viaarxiv icon

DataFrame QA: A Universal LLM Framework on DataFrame Question Answering Without Data Exposure

Jan 27, 2024
Junyi Ye, Mengnan Du, Guiling Wang

Viaarxiv icon

The Impact of Reasoning Step Length on Large Language Models

Jan 20, 2024
Mingyu Jin, Qinkai Yu, Dong Shu, Haiyan Zhao, Wenyue Hua, Yanda Meng, Yongfeng Zhang, Mengnan Du

Viaarxiv icon