Alert button
Picture for Qianqian Xie

Qianqian Xie

Alert button

Factual Consistency Evaluation of Summarisation in the Era of Large Language Models

Feb 21, 2024
Zheheng Luo, Qianqian Xie, Sophia Ananiadou

Viaarxiv icon

The Lay Person's Guide to Biomedicine: Orchestrating Large Language Models

Feb 21, 2024
Zheheng Luo, Qianqian Xie, Sophia Ananiadou

Viaarxiv icon

Me LLaMA: Foundation Large Language Models for Medical Applications

Feb 20, 2024
Qianqian Xie, Qingyu Chen, Aokun Chen, Cheng Peng, Yan Hu, Fongci Lin, Xueqing Peng, Jimin Huang, Jeffrey Zhang, Vipina Keloth, Huan He, Lucila Ohno-Machido, Yonghui Wu, Hua Xu, Jiang Bian

Viaarxiv icon

The FinBen: An Holistic Financial Benchmark for Large Language Models

Feb 20, 2024
Qianqian Xie, Weiguang Han, Zhengyu Chen, Ruoyu Xiang, Xiao Zhang, Yueru He, Mengxi Xiao, Dong Li, Yongfu Dai, Duanyu Feng, Yijing Xu, Haoqiang Kang, Ziyan Kuang, Chenhan Yuan, Kailai Yang, Zheheng Luo, Tianlin Zhang, Zhiwei Liu, Guojun Xiong, Zhiyang Deng, Yuechen Jiang, Zhiyuan Yao, Haohang Li, Yangyang Yu, Gang Hu, Jiajia Huang, Xiao-Yang Liu, Alejandro Lopez-Lira, Benyou Wang, Yanzhao Lai, Hao Wang, Min Peng, Sophia Ananiadou, Jimin Huang

Viaarxiv icon

Dólares or Dollars? Unraveling the Bilingual Prowess of Financial LLMs Between Spanish and English

Feb 12, 2024
Xiao Zhang, Ruoyu Xiang, Chenhan Yuan, Duanyu Feng, Weiguang Han, Alejandro Lopez-Lira, Xiao-Yang Liu, Sophia Ananiadou, Min Peng, Jimin Huang, Qianqian Xie

Viaarxiv icon

EmoLLMs: A Series of Emotional Large Language Models and Annotation Tools for Comprehensive Affective Analysis

Jan 16, 2024
Zhiwei Liu, Kailai Yang, Tianlin Zhang, Qianqian Xie, Zeping Yu, Sophia Ananiadou

Viaarxiv icon

LAiW: A Chinese Legal Large Language Models Benchmark (A Technical Report)

Oct 09, 2023
Yongfu Dai, Duanyu Feng, Jimin Huang, Haochen Jia, Qianqian Xie, Yifang Zhang, Weiguang Han, Wei Tian, Hao Wang

Viaarxiv icon

Back to the Future: Towards Explainable Temporal Reasoning with Large Language Models

Oct 08, 2023
Chenhan Yuan, Qianqian Xie, Jimin Huang, Sophia Ananiadou

Viaarxiv icon

Empowering Many, Biasing a Few: Generalist Credit Scoring through Large Language Models

Oct 01, 2023
Duanyu Feng, Yongfu Dai, Jimin Huang, Yifang Zhang, Qianqian Xie, Weiguang Han, Alejandro Lopez-Lira, Hao Wang

Viaarxiv icon

Overview of the BioLaySumm 2023 Shared Task on Lay Summarization of Biomedical Research Articles

Sep 29, 2023
Tomsa Goldsack, Zheheng Luo, Qianqian Xie, Carolina Scarton, Matthew Shardlow, Sophia Ananiadou, Chenghua Lin

Figure 1 for Overview of the BioLaySumm 2023 Shared Task on Lay Summarization of Biomedical Research Articles
Figure 2 for Overview of the BioLaySumm 2023 Shared Task on Lay Summarization of Biomedical Research Articles
Figure 3 for Overview of the BioLaySumm 2023 Shared Task on Lay Summarization of Biomedical Research Articles
Figure 4 for Overview of the BioLaySumm 2023 Shared Task on Lay Summarization of Biomedical Research Articles
Viaarxiv icon