Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yunhe Wang

Hire-MLP: Vision MLP via Hierarchical Rearrangement


Aug 30, 2021
Jianyuan Guo, Yehui Tang, Kai Han, Xinghao Chen, Han Wu, Chao Xu, Chang Xu, Yunhe Wang


  Access Paper or Ask Questions

Neural Architecture Dilation for Adversarial Robustness


Aug 16, 2021
Yanxi Li, Zhaohui Yang, Yunhe Wang, Chang Xu

* 9 pages of main text, 5 pages of appendix, 4 figures, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Greedy Network Enlarging


Aug 04, 2021
Chuanjian Liu, Kai Han, An Xiao, Yiping Deng, Wei Zhang, Chunjing Xu, Yunhe Wang


  Access Paper or Ask Questions

CMT: Convolutional Neural Networks Meet Vision Transformers


Jul 15, 2021
Jianyuan Guo, Kai Han, Han Wu, Chang Xu, Yehui Tang, Chunjing Xu, Yunhe Wang


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Vision Transformers via Fine-Grained Manifold Distillation


Jul 06, 2021
Ding Jia, Kai Han, Yunhe Wang, Yehui Tang, Jianyuan Guo, Chao Zhang, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Augmented Shortcuts for Vision Transformers


Jun 30, 2021
Yehui Tang, Kai Han, Chang Xu, An Xiao, Yiping Deng, Chao Xu, Yunhe Wang


  Access Paper or Ask Questions

Post-Training Quantization for Vision Transformer


Jun 27, 2021
Zhenhua Liu, Yunhe Wang, Kai Han, Siwei Ma, Wen Gao


  Access Paper or Ask Questions

Federated Learning with Positive and Unlabeled Data


Jun 21, 2021
Xinyang Lin, Hanting Chen, Yixing Xu, Chao Xu, Xiaolin Gui, Yiping Deng, Yunhe Wang


  Access Paper or Ask Questions

Universal Adder Neural Networks


Jun 10, 2021
Hanting Chen, Yunhe Wang, Chang Xu, Chao Xu, Chunjing Xu, Tong Zhang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1912.13200 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Resolution Network


Jun 05, 2021
Mingjian Zhu, Kai Han, Enhua Wu, Qiulin Zhang, Ying Nie, Zhenzhong Lan, Yunhe Wang


  Access Paper or Ask Questions

Patch Slimming for Efficient Vision Transformers


Jun 05, 2021
Yehui Tang, Kai Han, Yunhe Wang, Chang Xu, Jianyuan Guo, Chao Xu, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Adder Neural Networks


Jun 01, 2021
Hanting Chen, Yunhe Wang, Chang Xu, Chao Xu, Chunjing Xu, Tong Zhang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1912.13200 

  Access Paper or Ask Questions

Winograd Algorithm for AdderNet


May 12, 2021
Wenshuo Li, Hanting Chen, Mingqiang Huang, Xinghao Chen, Chunjing Xu, Yunhe Wang

* 9 pages, accepted by ICML2021 

  Access Paper or Ask Questions

Visual Transformer Pruning


Apr 20, 2021
Mingjian Zhu, Kai Han, Yehui Tang, Yunhe Wang


  Access Paper or Ask Questions

Coarse-to-Fine Searching for Efficient Generative Adversarial Networks


Apr 19, 2021
Jiahao Wang, Han Shu, Weihao Xia, Yujiu Yang, Yunhe Wang


  Access Paper or Ask Questions

Distilling Object Detectors via Decoupled Features


Mar 26, 2021
Jianyuan Guo, Kai Han, Yunhe Wang, Han Wu, Xinghao Chen, Chunjing Xu, Chang Xu

* Accepted in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Frequency-aware Dynamic Network for Efficient Super-Resolution


Mar 15, 2021
Wenbin Xie, Dehua Song, Chang Xu, Chunjing Xu, Hui Zhang, Yunhe Wang


  Access Paper or Ask Questions

Manifold Regularized Dynamic Network Pruning


Mar 10, 2021
Yehui Tang, Yunhe Wang, Yixing Xu, Yiping Deng, Chao Xu, Dacheng Tao, Chang Xu

* This paper is accepted by CVPR 2021. Key words: Filter pruning, Dynamic network, Network compression, Manifold regularization 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Frequency Domain Approximation for Binary Neural Networks


Mar 01, 2021
Yixing Xu, Kai Han, Chang Xu, Yehui Tang, Chunjing Xu, Yunhe Wang

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Transformer in Transformer


Feb 27, 2021
Kai Han, An Xiao, Enhua Wu, Jianyuan Guo, Chunjing Xu, Yunhe Wang


  Access Paper or Ask Questions

AdderNet and its Minimalist Hardware Design for Energy-Efficient Artificial Intelligence


Feb 03, 2021
Yunhe Wang, Mingqiang Huang, Kai Han, Hanting Chen, Wei Zhang, Chunjing Xu, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Visual Transformer


Jan 30, 2021
Kai Han, Yunhe Wang, Hanting Chen, Xinghao Chen, Jianyuan Guo, Zhenhua Liu, Yehui Tang, An Xiao, Chunjing Xu, Yixing Xu, Zhaohui Yang, Yiman Zhang, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

GhostSR: Learning Ghost Features for Efficient Image Super-Resolution


Jan 21, 2021
Ying Nie, Kai Han, Zhenhua Liu, An Xiao, Yiping Deng, Chunjing Xu, Yunhe Wang


  Access Paper or Ask Questions

Pre-Trained Image Processing Transformer


Dec 03, 2020
Hanting Chen, Yunhe Wang, Tianyu Guo, Chang Xu, Yiping Deng, Zhenhua Liu, Siwei Ma, Chunjing Xu, Chao Xu, Wen Gao


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Feature Pyramid Networks for Object Detection


Dec 01, 2020
Mingjian Zhu, Kai Han, Changbin Yu, Yunhe Wang


  Access Paper or Ask Questions