Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jie Hu

Information Theory-Guided Heuristic Progressive Multi-View Coding


Sep 06, 2021
Jiangmeng Li, Wenwen Qiang, Hang Gao, Bing Su, Farid Razzak, Jie Hu, Changwen Zheng, Hui Xiong


  Access Paper or Ask Questions

Unifying Nonlocal Blocks for Neural Networks


Aug 17, 2021
Lei Zhu, Qi She, Duo Li, Yanye Lu, Xuejing Kang, Jie Hu, Changhu Wang

* Accept by ICCV 2021 Conference 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for Technical Document Classification


Jun 27, 2021
Shuo Jiang, Jianxi Luo, Jie Hu, Christopher L. Magee

* 34 pages, 7 figures, 10 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Predicting Quantum Potentials by Deep Neural Network and Metropolis Sampling


Jun 06, 2021
Rui Hong, Peng-Fei Zhou, Bin Xi, Jie Hu, An-Chun Ji, Shi-Ju Ran


  Access Paper or Ask Questions

Data-Driven Design-by-Analogy: State of the Art and Future Directions


Jun 03, 2021
Shuo Jiang, Jie Hu, Kristin L. Wood, Jianxi Luo

* A Preprint Version 

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Path Information for Anchor Based Graph Neural Network


May 09, 2021
Yuheng Lu, ChuXiong Sun, Jie Hu

* 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

ISTR: End-to-End Instance Segmentation with Transformers


May 06, 2021
Jie Hu, Liujuan Cao, Yao Lu, ShengChuan Zhang, Yan Wang, Ke Li, Feiyue Huang, Ling Shao, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Learning the Superpixel in a Non-iterative and Lifelong Manner


Mar 19, 2021
Lei Zhu, Qi She, Bin Zhang, Yanye Lu, Zhilin Lu, Duo Li, Jie Hu

* Accept by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Involution: Inverting the Inherence of Convolution for Visual Recognition


Mar 10, 2021
Duo Li, Jie Hu, Changhu Wang, Xiangtai Li, Qi She, Lei Zhu, Tong Zhang, Qifeng Chen

* Accepted to CVPR 2021. Code and models are available at https://github.com/d-li14/involution 

  Access Paper or Ask Questions

Image-to-image Translation via Hierarchical Style Disentanglement


Mar 02, 2021
Xinyang Li, Shengchuan Zhang, Jie Hu, Liujuan Cao, Xiaopeng Hong, Xudong Mao, Feiyue Huang, Yongjian Wu, Rongrong Ji

* CVPR 2021. The code will be released at at https://github.com/imlixinyang/HiSD 

  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Machine Reading Comprehension: Tasks, Evaluation Metrics, and Benchmark Datasets


Jun 21, 2020
Chengchang Zeng, Shaobo Li, Qin Li, Jie Hu, Jianjun Hu

* 59 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Motion Averaging under Maximum Correntropy Criterion


May 10, 2020
Jihua Zhu, Jie Hu, Huimin Lu, Badong Chen, Zhongyu Li


  Access Paper or Ask Questions

Robust Motion Averaging under MaximumCorrentropy Criterion


Apr 21, 2020
Jihua Zhu, Jie Hu, Zhongyu Li, Badong Chen


  Access Paper or Ask Questions

Architecture Disentanglement for Deep Neural Networks


Mar 30, 2020
Jie Hu, Rongrong Ji, Qixiang Ye, Tong Tong, ShengChuan Zhang, Ke Li, Feiyue Huang, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

A CNN-based Patent Image Retrieval Method for Design Ideation


Mar 10, 2020
Shuo Jiang, Jianxi Luo, Guillermo Ruiz Pava, Jie Hu, Christopher L. Magee

* 11 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Machine Learning Model for Early Prediction of Mortality in Elderly Patients with Multiple Organ Dysfunction Syndrome (MODS): a Multicenter Retrospective Study and Cross Validation


Jan 28, 2020
Xiaoli Liu, Pan Hu, Zhi Mao, Po-Chih Kuo, Peiyao Li, Chao Liu, Jie Hu, Deyu Li, Desen Cao, Roger G. Mark, Leo Anthony Celi, Zhengbo Zhang, Feihu Zhou

* 33 pages, 14 figures, 14 tables, article, Co-author: Xiaoli Liu and Pan Hu, Co-correspondence: Feihu Zhou and Zhengbo Zhang 

  Access Paper or Ask Questions

Information Competing Process for Learning Diversified Representations


Jun 04, 2019
Jie Hu, Rongrong Ji, ShengChuan Zhang, Xiaoshuai Sun, Qixiang Ye, Chia-Wen Lin, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Attribute Guided Unpaired Image-to-Image Translation with Semi-supervised Learning


Apr 29, 2019
Xinyang Li, Jie Hu, Shengchuan Zhang, Xiaopeng Hong, Qixiang Ye, Chenglin Wu, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Combining RGB and Points to Predict Grasping Region for Robotic Bin-Picking


Apr 24, 2019
Quanquan Shao, Jie Hu

* 5 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Suction Grasp Region Prediction using Self-supervised Learning for Object Picking in Dense Clutter


Apr 24, 2019
Quanquan Shao, Jie Hu, Weiming Wang, Yi Fang, Wenhai Liu, Jin Qi, Jin Ma

* 6 pages, 7 figures, conference 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Visual Feature Translation


Dec 03, 2018
Jie Hu, Rongrong Ji, Hong Liu, Shengchuan Zhang, Cheng Deng, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Gather-Excite: Exploiting Feature Context in Convolutional Neural Networks


Oct 29, 2018
Jie Hu, Li Shen, Samuel Albanie, Gang Sun, Andrea Vedaldi

* accepted for publication at NIPS 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Squeeze-and-Excitation Networks


Oct 25, 2018
Jie Hu, Li Shen, Samuel Albanie, Gang Sun, Enhua Wu

* journal version of the CVPR 2018 paper, submitted to IEEE Trans. PAMI 

  Access Paper or Ask Questions

An In-field Automatic Wheat Disease Diagnosis System


Sep 26, 2017
Jiang Lu, Jie Hu, Guannan Zhao, Fenghua Mei, Changshui Zhang

* Computers and Electronics in Agriculture, 142PA (2017): 369-379 
* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A DNN Framework For Text Image Rectification From Planar Transformations


Nov 14, 2016
Chengzhe Yan, Jie Hu, Changshui Zhang

* 9 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions