Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuan Tian

AnANet: Modeling Association and Alignment for Cross-modal Correlation Classification


Sep 02, 2021
Nan Xu, Junyan Wang, Yuan Tian, Ruike Zhang, Wenji Mao


  Access Paper or Ask Questions

Self-Conditioned Probabilistic Learning of Video Rescaling


Aug 18, 2021
Yuan Tian, Guo Lu, Xiongkuo Min, Zhaohui Che, Guangtao Zhai, Guodong Guo, Zhiyong Gao

* accepted to ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

EAN: Event Adaptive Network for Enhanced Action Recognition


Jul 22, 2021
Yuan Tian, Yichao Yan, Xiongkuo Min, Guo Lu, Guangtao Zhai, Guodong Guo, Zhiyong Gao

* Submitted to TIP. Codes are available at: https://github.com/tianyuan168326/EAN-Pytorch 

  Access Paper or Ask Questions

What and How long: Prediction of Mobile App Engagement


Jun 02, 2021
Yuan Tian, Ke Zhou, Dan Pelleg

* 38 pages, to appear in ACM Transactions on Information Systems 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Fast and Accurate Quantized Camera Scene Detection on Smartphones, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Grigory Malivenko, Radu Timofte, Sheng Chen, Xin Xia, Zhaoyan Liu, Yuwei Zhang, Feng Zhu, Jiashi Li, Xuefeng Xiao, Yuan Tian, Xinglong Wu, Christos Kyrkou, Yixin Chen, Zexin Zhang, Yunbo Peng, Yue Lin, Saikat Dutta, Sourya Dipta Das, Nisarg A. Shah, Himanshu Kumar, Chao Ge, Pei-Lin Wu, Jin-Hua Du, Andrew Batutin, Juan Pablo Federico, Konrad Lyda, Levon Khojoyan, Abhishek Thanki, Sayak Paul, Shahid Siddiqui

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2105.08630; text overlap with arXiv:2105.07825, arXiv:2105.07809, arXiv:2105.08629 

  Access Paper or Ask Questions

CryptGPU: Fast Privacy-Preserving Machine Learning on the GPU


Apr 22, 2021
Sijun Tan, Brian Knott, Yuan Tian, David J. Wu


  Access Paper or Ask Questions

Understanding and Mitigating Accuracy Disparity in Regression


Feb 24, 2021
Jianfeng Chi, Yuan Tian, Geoffrey J. Gordon, Han Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Using Prior Knowledge to Guide BERT's Attention in Semantic Textual Matching Tasks


Feb 22, 2021
Tingyu Xia, Yue Wang, Yuan Tian, Yi Chang

* 10 pages, WWW'21, April19-23, 2021, Ljubljana, Slovenia 

  Access Paper or Ask Questions

Meta Federated Learning


Feb 10, 2021
Omid Aramoon, Pin-Yu Chen, Gang Qu, Yuan Tian

* 11 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Haptic-enabled Mixed Reality System for Mixed-initiative Remote Robot Control


Feb 06, 2021
Yuan Tian, Lianjun Li, Andrea Fumagalli, Yonas Tanesse, Balakrishnan Prabhakaran

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

SkillBot: Identifying Risky Content for Children in Alexa Skills


Feb 05, 2021
Tu Le, Danny Yuxing Huang, Noah Apthorpe, Yuan Tian


  Access Paper or Ask Questions

Curse or Redemption? How Data Heterogeneity Affects the Robustness of Federated Learning


Feb 01, 2021
Syed Zawad, Ahsan Ali, Pin-Yu Chen, Ali Anwar, Yi Zhou, Nathalie Baracaldo, Yuan Tian, Feng Yan

* Accepted in AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Intent Classification and Slot Filling for Privacy Policies


Jan 01, 2021
Wasi Uddin Ahmad, Jianfeng Chi, Tu Le, Thomas Norton, Yuan Tian, Kai-Wei Chang

* 16 pages (main paper: 9 pages), 4 figures, 13 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Battery Model Calibration with Deep Reinforcement Learning


Dec 07, 2020
Ajaykumar Unagar, Yuan Tian, Manuel Arias-Chao, Olga Fink


  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning Control of Constrained Dynamic Systems with Uniformly Ultimate Boundedness Stability Guarantee


Nov 13, 2020
Minghao Han, Yuan Tian, Lixian Zhang, Jun Wang, Wei Pan


  Access Paper or Ask Questions

PolicyQA: A Reading Comprehension Dataset for Privacy Policies


Oct 06, 2020
Wasi Uddin Ahmad, Jianfeng Chi, Yuan Tian, Kai-Wei Chang

* EMNLP Findings 2020 (short paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Dual-path CNN with Max Gated block for Text-Based Person Re-identification


Sep 20, 2020
Tinghuai Ma, Mingming Yang, Huan Rong, Yurong Qian, Yurong Qian, Yuan Tian, NajlaAl-Nabhan


  Access Paper or Ask Questions

Object Detection in the Context of Mobile Augmented Reality


Aug 15, 2020
Xiang Li, Yuan Tian, Fuyao Zhang, Shuxue Quan, Yi Xu

* accepted to IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR) 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Video-ception Network: Towards Multi-Scale Efficient Asymmetric Spatial-Temporal Interactions


Jul 22, 2020
Yuan Tian, Guangzhao Zhai, Zhiyong Gao


  Access Paper or Ask Questions

Off-Policy Reinforcement Learning for Efficient and Effective GAN Architecture Search


Jul 17, 2020
Yuan Tian, Qin Wang, Zhiwu Huang, Wen Li, Dengxin Dai, Minghao Yang, Jun Wang, Olga Fink

* To appear in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Model-Targeted Poisoning Attacks: Provable Convergence and Certified Bounds


Jun 30, 2020
Fnu Suya, Saeed Mahloujifar, David Evans, Yuan Tian

* 21 pages, code available at: https://github.com/suyeecav/model-targeted-poisoning 

  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Model Calibration with Deep Reinforcement Learning


Jun 09, 2020
Yuan Tian, Manuel Arias Chao, Chetan Kulkarni, Kai Goebel, Olga Fink

* 18 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Toward Autonomous Robotic Micro-Suturing using Optical Coherence Tomography Calibration and Path Planning


Mar 04, 2020
Yuan Tian, Mark Draelos, Gao Tang, Ruobing Qian, Anthony Kuo, Joseph Izatt, Kris Hauser

* 7 pages, 11 figures, 2 tables. Accepted to the 2020 International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 

  Access Paper or Ask Questions

GraphLIME: Local Interpretable Model Explanations for Graph Neural Networks


Jan 17, 2020
Qiang Huang, Makoto Yamada, Yuan Tian, Dinesh Singh, Dawei Yin, Yi Chang


  Access Paper or Ask Questions

Convex Reconstruction of Structured Matrix Signals from Linear Measurements (I): Theoretical Results


Dec 01, 2019
Yuan Tian


  Access Paper or Ask Questions

$H_\infty$ Model-free Reinforcement Learning with Robust Stability Guarantee


Nov 15, 2019
Minghao Han, Yuan Tian, Lixian Zhang, Jun Wang, Wei Pan

* NeurIPS 2019 Workshop on Robot Learning: Control and Interaction in the Real World, Vancouver, Canada 

  Access Paper or Ask Questions