Alert button
Picture for Weisi Lin

Weisi Lin

Alert button

A Benchmark for Multi-modal Foundation Models on Low-level Vision: from Single Images to Pairs

Feb 11, 2024
Zicheng Zhang, Haoning Wu, Erli Zhang, Guangtao Zhai, Weisi Lin

Viaarxiv icon

AesBench: An Expert Benchmark for Multimodal Large Language Models on Image Aesthetics Perception

Jan 16, 2024
Yipo Huang, Quan Yuan, Xiangfei Sheng, Zhichao Yang, Haoning Wu, Pengfei Chen, Yuzhe Yang, Leida Li, Weisi Lin

Viaarxiv icon

Towards A Better Metric for Text-to-Video Generation

Jan 15, 2024
Jay Zhangjie Wu, Guian Fang, Haoning Wu, Xintao Wang, Yixiao Ge, Xiaodong Cun, David Junhao Zhang, Jia-Wei Liu, Yuchao Gu, Rui Zhao, Weisi Lin, Wynne Hsu, Ying Shan, Mike Zheng Shou

Viaarxiv icon

Q-Refine: A Perceptual Quality Refiner for AI-Generated Image

Jan 02, 2024
Chunyi Li, Haoning Wu, Zicheng Zhang, Hongkun Hao, Kaiwei Zhang, Lei Bai, Xiaohong Liu, Xiongkuo Min, Weisi Lin, Guangtao Zhai

Viaarxiv icon

Q-Align: Teaching LMMs for Visual Scoring via Discrete Text-Defined Levels

Dec 28, 2023
Haoning Wu, Zicheng Zhang, Weixia Zhang, Chaofeng Chen, Liang Liao, Chunyi Li, Yixuan Gao, Annan Wang, Erli Zhang, Wenxiu Sun, Qiong Yan, Xiongkuo Min, Guangtao Zhai, Weisi Lin

Viaarxiv icon

Q-Boost: On Visual Quality Assessment Ability of Low-level Multi-Modality Foundation Models

Dec 23, 2023
Zicheng Zhang, Haoning Wu, Zhongpeng Ji, Chunyi Li, Erli Zhang, Wei Sun, Xiaohong Liu, Xiongkuo Min, Fengyu Sun, Shangling Jui, Weisi Lin, Guangtao Zhai

Viaarxiv icon

Iterative Token Evaluation and Refinement for Real-World Super-Resolution

Dec 09, 2023
Chaofeng Chen, Shangchen Zhou, Liang Liao, Haoning Wu, Wenxiu Sun, Qiong Yan, Weisi Lin

Viaarxiv icon

Enhancing Diffusion Models with Text-Encoder Reinforcement Learning

Nov 27, 2023
Chaofeng Chen, Annan Wang, Haoning Wu, Liang Liao, Wenxiu Sun, Qiong Yan, Weisi Lin

Viaarxiv icon

Q-Instruct: Improving Low-level Visual Abilities for Multi-modality Foundation Models

Nov 12, 2023
Haoning Wu, Zicheng Zhang, Erli Zhang, Chaofeng Chen, Liang Liao, Annan Wang, Kaixin Xu, Chunyi Li, Jingwen Hou, Guangtao Zhai, Geng Xue, Wenxiu Sun, Qiong Yan, Weisi Lin

Viaarxiv icon

UNIQA: A Unified Framework for Both Full-Reference and No-Reference Image Quality Assessment

Oct 14, 2023
Yi Ke Yun, Weisi Lin

Viaarxiv icon