Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Blockchain Assisted Decentralized Federated Learning (BLADE-FL): Performance Analysis and Resource Allocation

Jan 18, 2021
Jun Li, Yumeng Shao, Kang Wei, Ming Ding, Chuan Ma, Long Shi, Zhu Han, H. Vincent Poor


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning to Segment Pelvic Bones: Large-scale CT Datasets and Baseline Models

Dec 16, 2020
Pengbo Liu, Hu Han, Yuanqi Du, Heqin Zhu, Yinhao Li, Feng Gu, Honghu Xiao, Jun Li, Chunpeng Zhao, Li Xiao, Xinbao Wu, S. Kevin Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Blockchain Assisted Decentralized Federated Learning (BLADE-FL) with Lazy Clients

Dec 02, 2020
Jun Li, Yumeng Shao, Ming Ding, Chuan Ma, Kang Wei, Zhu Han, H. Vincent Poor


  Access Paper or Ask Questions

Generalized Focal Loss V2: Learning Reliable Localization Quality Estimation for Dense Object Detection

Nov 25, 2020
Xiang Li, Wenhai Wang, Xiaolin Hu, Jun Li, Jinhui Tang, Jian Yang


  Access Paper or Ask Questions

Reconstruction of Quantitative Susceptibility Maps from Phase of Susceptibility Weighted Imaging with Cross-Connected Ψ-Net

Oct 14, 2020
Zhiyang Lu, Jun Li, Zheng Li, Hongjian He, Jun Shi


  Access Paper or Ask Questions

Reconstruction of Quantitative Susceptibility Maps from Phase of Susceptibility Weighted Imaging with Cross-Connected ψ-Net

Oct 12, 2020
Zhiyang Lu, Jun Li, Hongjian He, Jun Shi


  Access Paper or Ask Questions

A Short Review on Data Modelling for Vector Fields

Sep 01, 2020
Jun Li, Wanrong Hong, Yusheng Xiang

* 18 pages, 0 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Decision-making for Autonomous Vehicles on Highway: Deep Reinforcement Learning with Continuous Action Horizon

Aug 26, 2020
Teng Liu, Hong Wang, Bing Lu, Jun Li, Dongpu Cao

* 9 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

LSOTB-TIR:A Large-Scale High-Diversity Thermal Infrared Object Tracking Benchmark

Aug 03, 2020
Qiao Liu, Xin Li, Zhenyu He, Chenglong Li, Jun Li, Zikun Zhou, Di Yuan, Jing Li, Kai Yang, Nana Fan, Feng Zheng

* accepted by ACM Mutlimedia Conference, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Semantically Enhanced Feature for Fine-Grained Image Classification

Jul 05, 2020
Wei Luo, Hengmin Zhang, Jun Li, Xiu-Shen Wei

* 4 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

RDP-GAN: A Rényi-Differential Privacy based Generative Adversarial Network

Jul 04, 2020
Chuan Ma, Jun Li, Ming Ding, Bo Liu, Kang Wei, Jian Weng, H. Vincent Poor


  Access Paper or Ask Questions

Generalized Focal Loss: Learning Qualified and Distributed Bounding Boxes for Dense Object Detection

Jun 08, 2020
Xiang Li, Wenhai Wang, Lijun Wu, Shuo Chen, Xiaolin Hu, Jun Li, Jinhui Tang, Jian Yang

* 14 pages, 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DNN-aided Read-voltage Threshold Optimization for MLC Flash Memory with Finite Block Length

Apr 11, 2020
Cheng Wang, Kang Wei, Lingjun Kong, Long Shi, Zhen Mei, Jun Li, Kui Cai


  Access Paper or Ask Questions

Learnable Subspace Clustering

Apr 09, 2020
Jun Li, Hongfu Liu, Zhiqiang Tao, Handong Zhao, Yun Fu

* IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (accepted with minor revision) 

  Access Paper or Ask Questions

G-Net: A Deep Learning Approach to G-computation for Counterfactual Outcome Prediction Under Dynamic Treatment Regimes

Mar 23, 2020
Rui Li, Zach Shahn, Jun Li, Mingyu Lu, Prithwish Chakraborty, Daby Sow, Mohamed Ghalwash, Li-wei H. Lehman


  Access Paper or Ask Questions

Gradient Estimation for Federated Learning over Massive MIMO Communication Systems

Mar 18, 2020
Yo-Seb Jeon, Mohammad Mohammadi Amiri, Jun Li, H. Vincent Poor


  Access Paper or Ask Questions

Performance Analysis and Optimization in Privacy-Preserving Federated Learning

Feb 29, 2020
Kang Wei, Jun Li, Ming Ding, Chuan Ma, Hang Su, Bo Zhang, H. Vincent Poor


  Access Paper or Ask Questions

Set-Constrained Viterbi for Set-Supervised Action Segmentation

Feb 27, 2020
Jun Li, Sinisa Todorovic

* Preprint 

  Access Paper or Ask Questions

Vehicle Tracking in Wireless Sensor Networks via Deep Reinforcement Learning

Feb 22, 2020
Jun Li, Zhichao Xing, Weibin Zhang, Yan Lin, Feng Shu


  Access Paper or Ask Questions

Face Hallucination with Finishing Touches

Feb 09, 2020
Yang Zhang, Ivor W. Tsang, Jun Li, Ping Liu, Xiaobo Lu, Xin Yu

* 14 pages, 15 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Riemannian Optimization on the Stiefel Manifold via the Cayley Transform

Feb 04, 2020
Jun Li, Li Fuxin, Sinisa Todorovic

* ICLR 2020 conference paper 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Canonical Shape Space for Category-Level 6D Object Pose and Size Estimation

Jan 25, 2020
Dengsheng Chen, Jun Li, Kai Xu


  Access Paper or Ask Questions

Naive Gabor Networks

Dec 09, 2019
Chenying Liu, Jun Li, Lin He, Antonio J. Plaza, Shutao Li, Bo Li

* This paper was submitted to CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Lifelong Spectral Clustering

Nov 29, 2019
Gan Sun, Yang Cong, Qianqian Wang, Jun Li, Yun Fu

* AAAI 2020 
* 9 pages,7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

LPRNet: Lightweight Deep Network by Low-rank Pointwise Residual Convolution

Nov 14, 2019
Bin Sun, Jun Li, Ming Shao, Yun Fu


  Access Paper or Ask Questions

Federated Learning with Differential Privacy: Algorithms and Performance Analysis

Nov 08, 2019
Kang Wei, Jun Li, Ming Ding, Chuan Ma, Howard H. Yang, Farokhi Farhad, Shi Jin, Tony Q. S. Quek, H. Vincent Poor


  Access Paper or Ask Questions

Performance Analysis on Federated Learning with Differential Privacy

Nov 01, 2019
Kang Wei, Jun Li, Ming Ding, Chuan Ma, Howard H. Yang, Farokhi Farhad, Shi Jin, Tony Q. S. Quek, H. Vincent Poor


  Access Paper or Ask Questions