Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jie Feng

One-shot Transfer Learning for Population Mapping


Aug 17, 2021
Erzhuo Shao, Jie Feng, Yingheng Wang, Tong Xia, Yong Li

* Published in Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM '21) 

  Access Paper or Ask Questions

PAM: Understanding Product Images in Cross Product Category Attribute Extraction


Jun 08, 2021
Rongmei Lin, Xiang He, Jie Feng, Nasser Zalmout, Yan Liang, Li Xiong, Xin Luna Dong

* KDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Graph Convolutional Recurrent Network for Traffic Prediction: Benchmark and Solution


May 03, 2021
Fuxian Li, Jie Feng, Huan Yan, Guangyin Jin, Depeng Jin, Yong Li

* 13 pages, journal 

  Access Paper or Ask Questions

Intelligent Reflecting Surface Enhanced D2D Cooperative Computing


Mar 23, 2021
Sun Mao, Xiaoli Chu, Qingqing Wu, Lei Liu, Jie Feng


  Access Paper or Ask Questions

MoG-QSM: Model-based Generative Adversarial Deep Learning Network for Quantitative Susceptibility Mapping


Jan 21, 2021
Ruimin Feng, Jiayi Zhao, He Wang, Baofeng Yang, Jie Feng, Yuting Shi, Ming Zhang, Chunlei Liu, Yuyao Zhang, Jie Zhuang, Hongjiang Wei


  Access Paper or Ask Questions

AttnMove: History Enhanced Trajectory Recovery via Attentional Network


Jan 03, 2021
Tong Xia, Yunhan Qi, Jie Feng, Fengli Xu, Funing Sun, Diansheng Guo, Yong Li


  Access Paper or Ask Questions

Modeling Complex Spatial Patterns with Temporal Features via Heterogenous Graph Embedding Networks


Sep 11, 2020
Yida Huang, Haoyan Xu, Ziheng Duan, Anni Ren, Jie Feng, Qianru Zhang, Xiaoqian Wang


  Access Paper or Ask Questions

Parallel Extraction of Long-term Trends and Short-term Fluctuation Framework for Multivariate Time Series Forecasting


Sep 07, 2020
Haoyan Xu, Ziheng Duan, Yida Huang, Jie Feng, Anni Ren, Qianru Zhang, Pengyu Song, Xiaoqian Wang


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Large-scale Graph Similarity Computation via Graph Coarsening and Matching


Jun 09, 2020
Haoyan Xu, Runjian Chen, Yunsheng Bai, Jie Feng, Ziheng Duan, Ke Luo, Yizhou Sun, Wei Wang


  Access Paper or Ask Questions

End-to-end Optimized Video Compression with MV-Residual Prediction


May 26, 2020
XiangJi Wu, Ziwen Zhang, Jie Feng, Lei Zhou, Junmin Wu


  Access Paper or Ask Questions

Graph Partitioning and Graph Neural Network based Hierarchical Graph Matching for Graph Similarity Computation


May 16, 2020
Haoyan Xu, Ziheng Duan, Jie Feng, Runjian Chen, Yida Huang, Yueyang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical and Fast Graph Similarity Computation via Graph Coarsening and Deep Graph Learning


May 14, 2020
Haoyan Xu, Runjian Chen, Yunsheng Bai, Jie Feng, Ziheng Duan, Ke Luo, Yizhou Sun, Wei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Multivariate Time Series Forecasting Based on Causal Inference with Transfer Entropy and Graph Neural Network


May 03, 2020
Haoyan Xu, Yida Huang, Ziheng Duan, Jie Feng, Pengyu Song


  Access Paper or Ask Questions

Learning Phase Competition for Traffic Signal Control


May 12, 2019
Guanjie Zheng, Yuanhao Xiong, Xinshi Zang, Jie Feng, Hua Wei, Huichu Zhang, Yong Li, Kai Xu, Zhenhui Li


  Access Paper or Ask Questions

Deep Image Set Hashing


Oct 01, 2016
Jie Feng, Svebor Karaman, I-Hong Jhuo, Shih-Fu Chang


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Rank Binary Codes


Oct 21, 2014
Jie Feng, Wei Liu, Yan Wang


  Access Paper or Ask Questions