Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Pan Du

Contrastive Learning of User Behavior Sequence for Context-Aware Document Ranking


Aug 24, 2021
Yutao Zhu, Jian-Yun Nie, Zhicheng Dou, Zhengyi Ma, Xinyu Zhang, Pan Du, Xiaochen Zuo, Hao Jiang

* Accepted by CIKM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Proactive Retrieval-based Chatbots based on Relevant Knowledge and Goals


Jul 18, 2021
Yutao Zhu, Jian-Yun Nie, Kun Zhou, Pan Du, Hao Jiang, Zhicheng Dou

* Accepted by SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Emotion Eliciting Machine: Emotion Eliciting Conversation Generation based on Dual Generator


May 18, 2021
Hao Jiang, Yutao Zhu, Xinyu Zhang, Zhicheng Dou, Pan Du, Te Pi, Yantao Jia


  Access Paper or Ask Questions

BERT4SO: Neural Sentence Ordering by Fine-tuning BERT


Apr 13, 2021
Yutao Zhu, Jian-Yun Nie, Kun Zhou, Shengchao Liu, Yabo Ling, Pan Du


  Access Paper or Ask Questions

Content Selection Network for Document-grounded Retrieval-based Chatbots


Jan 21, 2021
Yutao Zhu, Jian-Yun Nie, Kun Zhou, Pan Du, Zhicheng Dou

* ECIR 2021 Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions

Meta-Learning for Neural Relation Classification with Distant Supervision


Oct 26, 2020
Zhenzhen Li, Jian-Yun Nie, Benyou Wang, Pan Du, Yuhan Zhang, Lixin Zou, Dongsheng Li

* In Proceedings of CIKM, pp. 815-824. 2020 
* 10 pages, 7 figures; corrected one encoding error in CIKM pdf 

  Access Paper or Ask Questions

VGCN-BERT: Augmenting BERT with Graph Embedding for Text Classification


Apr 12, 2020
Zhibin Lu, Pan Du, Jian-Yun Nie

* J. M. Jose et al. (Eds.): ECIR 2020, LNCS 12035, pp.369-382, 2020 
* 12 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DivGraphPointer: A Graph Pointer Network for Extracting Diverse Keyphrases


May 19, 2019
Zhiqing Sun, Jian Tang, Pan Du, Zhi-Hong Deng, Jian-Yun Nie

* Accepted to SIGIR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

A Long-Short Demands-Aware Model for Next-Item Recommendation


Feb 12, 2019
Ting Bai, Pan Du, Wayne Xin Zhao, Ji-Rong Wen, Jian-Yun Nie


  Access Paper or Ask Questions