Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xuelong Li

Congested Crowd Instance Localization with Dilated Convolutional Swin Transformer


Aug 02, 2021
Junyu Gao, Maoguo Gong, Xuelong Li

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

VisDrone-CC2020: The Vision Meets Drone Crowd Counting Challenge Results


Jul 19, 2021
Dawei Du, Longyin Wen, Pengfei Zhu, Heng Fan, Qinghua Hu, Haibin Ling, Mubarak Shah, Junwen Pan, Ali Al-Ali, Amr Mohamed, Bakour Imene, Bin Dong, Binyu Zhang, Bouchali Hadia Nesma, Chenfeng Xu, Chenzhen Duan, Ciro Castiello, Corrado Mencar, Dingkang Liang, Florian Krüger, Gennaro Vessio, Giovanna Castellano, Jieru Wang, Junyu Gao, Khalid Abualsaud, Laihui Ding, Lei Zhao, Marco Cianciotta, Muhammad Saqib, Noor Almaadeed, Omar Elharrouss, Pei Lyu, Qi Wang, Shidong Liu, Shuang Qiu, Siyang Pan, Somaya Al-Maadeed, Sultan Daud Khan, Tamer Khattab, Tao Han, Thomas Golda, Wei Xu, Xiang Bai, Xiaoqing Xu, Xuelong Li, Yanyun Zhao, Ye Tian, Yingnan Lin, Yongchao Xu, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Zhijian Zhao, Zhipeng Luo, Zhiwei Wei, Zhiyuan Zhao

* European Conference on Computer Vision. Springer, Cham, 2020: 675-691 
* The method description of A7 Mutil-Scale Aware based SFANet (M-SFANet) is updated and missing references are added 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Contrastive Graph Representation via Adaptive Homotopy Learning


Jun 17, 2021
Rui Zhang, Chengjun Lu, Ziheng Jiao, Xuelong Li

* 9 pages,4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Non-Gradient Manifold Neural Network


Jun 15, 2021
Rui Zhang, Ziheng Jiao, Hongyuan Zhang, Xuelong Li


  Access Paper or Ask Questions

EA-Net: Edge-Aware Network for Flow-based Video Frame Interpolation


May 17, 2021
Bin Zhao, Xuelong Li


  Access Paper or Ask Questions

AudioVisual Video Summarization


May 17, 2021
Bin Zhao, Maoguo Gong, Xuelong Li


  Access Paper or Ask Questions

Reconstructive Sequence-Graph Network for Video Summarization


May 10, 2021
Bin Zhao, Haopeng Li, Xiaoqiang Lu, Xuelong Li

* Accepted by IEEE TPAMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Spatial-Spectral Clustering with Anchor Graph for Hyperspectral Image


Apr 24, 2021
Qi Wang, Yanling Miao, Mulin Chen, Xuelong Li


  Access Paper or Ask Questions

Auto-weighted Multi-view Feature Selection with Graph Optimization


Apr 11, 2021
Qi Wang, Xu Jiang, Mulin Chen, Xuelong Li


  Access Paper or Ask Questions

RayNet: Real-time Scene Arbitrary-shape Text Detection with Multiple Rays


Apr 11, 2021
Chuang Yang, Mulin Chen, Qi Wang, Xuelong Li


  Access Paper or Ask Questions

Spatial-spectral Hyperspectral Image Classification via Multiple Random Anchor Graphs Ensemble Learning


Mar 25, 2021
Yanling Miao, Qi Wang, Mulin Chen, Xuelong Li


  Access Paper or Ask Questions

Feature Weighted Non-negative Matrix Factorization


Mar 24, 2021
Mulin Chen, Maoguo Gong, Xuelong Li


  Access Paper or Ask Questions

Entropy Minimizing Matrix Factorization


Mar 24, 2021
Mulin Chen, Xuelong Li


  Access Paper or Ask Questions

Enhanced Principal Component Analysis under A Collaborative-Robust Framework


Mar 22, 2021
Rui Zhang, Hongyuan Zhang, Xuelong Li


  Access Paper or Ask Questions

Multi-channel Deep Supervision for Crowd Counting


Mar 17, 2021
Bo Wei, Mulin Chen, Qi Wang, Xuelong Li


  Access Paper or Ask Questions

Weather GAN: Multi-Domain Weather Translation Using Generative Adversarial Networks


Mar 09, 2021
Xuelong Li, Kai Kou, Bin Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Ensemble and Random Collaborative Representation-Based Anomaly Detector for Hyperspectral Imagery


Jan 06, 2021
Rong Wang, Wei Feng, Qianrong Zhang, Feiping Nie, Zhen Wang, Xuelong Li


  Access Paper or Ask Questions

Sparse PCA via $l_{2,p}$-Norm Regularization for Unsupervised Feature Selection


Dec 29, 2020
Zhengxin Li, Feiping Nie, Jintang Bian, Xuelong Li


  Access Paper or Ask Questions

BOTD: Bold Outline Text Detector


Dec 20, 2020
Chuang Yang, Zhitong Xiong, Mulin Chen, Qi Wang, Xuelong Li


  Access Paper or Ask Questions

Muti-view Mouse Social Behaviour Recognition with Deep Graphical Model


Nov 04, 2020
Zheheng Jiang, Feixiang Zhou, Aite Zhao, Xin Li, Ling Li, Dacheng Tao, Xuelong Li, Huiyu Zhou

* 17 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Flow Base Bi-path Network for Cross-scene Video Crowd Understanding in Aerial View


Sep 29, 2020
Zhiyuan Zhao, Tao Han, Junyu Gao, Qi Wang, Xuelong Li


  Access Paper or Ask Questions

Graph Convolutional Auto-encoder with Bi-decoder and Adaptive-sharing Adjacency


Mar 10, 2020
Rui Zhang, Yunxing Zhang, Xuelong Li


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Graph Auto-Encoder for General Data Clustering


Feb 22, 2020
Xuelong Li, Hongyuan Zhang, Rui Zhang

* 11 pages containing one page supplementary 

  Access Paper or Ask Questions

Embedding Graph Auto-Encoder with Joint Clustering via Adjacency Sharing


Feb 20, 2020
Xuelong Li, Hongyuan Zhang, Rui Zhang

* 11 pages containing appendix 

  Access Paper or Ask Questions

Spatial-Spectral Residual Network for Hyperspectral Image Super-Resolution


Jan 14, 2020
Qi Wang, Qiang Li, Xuelong Li


  Access Paper or Ask Questions

NWPU-Crowd: A Large-Scale Benchmark for Crowd Counting


Jan 10, 2020
Qi Wang, Junyu Gao, Wei Lin, Xuelong Li

* 8 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Robust and Efficient Fuzzy C-Means Clustering Constrained on Flexible Sparsity


Sep 05, 2019
Jinglin Xu, Junwei Han, Mingliang Xu, Feiping Nie, Xuelong Li


  Access Paper or Ask Questions