Alert button
Picture for Shoufa Chen

Shoufa Chen

Alert button

RoboCodeX: Multimodal Code Generation for Robotic Behavior Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 25, 2024
Yao Mu, Junting Chen, Qinglong Zhang, Shoufa Chen, Qiaojun Yu, Chongjian Ge, Runjian Chen, Zhixuan Liang, Mengkang Hu, Chaofan Tao, Peize Sun, Haibao Yu, Chao Yang, Wenqi Shao, Wenhai Wang, Jifeng Dai, Yu Qiao, Mingyu Ding, Ping Luo

Viaarxiv icon

GenTron: Delving Deep into Diffusion Transformers for Image and Video Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2023
Shoufa Chen, Mengmeng Xu, Jiawei Ren, Yuren Cong, Sen He, Yanping Xie, Animesh Sinha, Ping Luo, Tao Xiang, Juan-Manuel Perez-Rua

Figure 1 for GenTron: Delving Deep into Diffusion Transformers for Image and Video Generation
Figure 2 for GenTron: Delving Deep into Diffusion Transformers for Image and Video Generation
Figure 3 for GenTron: Delving Deep into Diffusion Transformers for Image and Video Generation
Figure 4 for GenTron: Delving Deep into Diffusion Transformers for Image and Video Generation
Viaarxiv icon

FLATTEN: optical FLow-guided ATTENtion for consistent text-to-video editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 09, 2023
Yuren Cong, Mengmeng Xu, Christian Simon, Shoufa Chen, Jiawei Ren, Yanping Xie, Juan-Manuel Perez-Rua, Bodo Rosenhahn, Tao Xiang, Sen He

Figure 1 for FLATTEN: optical FLow-guided ATTENtion for consistent text-to-video editing
Figure 2 for FLATTEN: optical FLow-guided ATTENtion for consistent text-to-video editing
Figure 3 for FLATTEN: optical FLow-guided ATTENtion for consistent text-to-video editing
Figure 4 for FLATTEN: optical FLow-guided ATTENtion for consistent text-to-video editing
Viaarxiv icon

Enhancing Your Trained DETRs with Box Refinement

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 21, 2023
Yiqun Chen, Qiang Chen, Peize Sun, Shoufa Chen, Jingdong Wang, Jian Cheng

Figure 1 for Enhancing Your Trained DETRs with Box Refinement
Figure 2 for Enhancing Your Trained DETRs with Box Refinement
Figure 3 for Enhancing Your Trained DETRs with Box Refinement
Figure 4 for Enhancing Your Trained DETRs with Box Refinement
Viaarxiv icon

GPT4RoI: Instruction Tuning Large Language Model on Region-of-Interest

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 07, 2023
Shilong Zhang, Peize Sun, Shoufa Chen, Min Xiao, Wenqi Shao, Wenwei Zhang, Kai Chen, Ping Luo

Figure 1 for GPT4RoI: Instruction Tuning Large Language Model on Region-of-Interest
Figure 2 for GPT4RoI: Instruction Tuning Large Language Model on Region-of-Interest
Figure 3 for GPT4RoI: Instruction Tuning Large Language Model on Region-of-Interest
Figure 4 for GPT4RoI: Instruction Tuning Large Language Model on Region-of-Interest
Viaarxiv icon

Going Denser with Open-Vocabulary Part Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 18, 2023
Peize Sun, Shoufa Chen, Chenchen Zhu, Fanyi Xiao, Ping Luo, Saining Xie, Zhicheng Yan

Figure 1 for Going Denser with Open-Vocabulary Part Segmentation
Figure 2 for Going Denser with Open-Vocabulary Part Segmentation
Figure 3 for Going Denser with Open-Vocabulary Part Segmentation
Figure 4 for Going Denser with Open-Vocabulary Part Segmentation
Viaarxiv icon

InternGPT: Solving Vision-Centric Tasks by Interacting with ChatGPT Beyond Language

Add code
Bookmark button
Alert button
May 11, 2023
Zhaoyang Liu, Yinan He, Wenhai Wang, Weiyun Wang, Yi Wang, Shoufa Chen, Qinglong Zhang, Yang Yang, Qingyun Li, Jiashuo Yu, Kunchang Li, Zhe Chen, Xue Yang, Xizhou Zhu, Yali Wang, Limin Wang, Ping Luo, Jifeng Dai, Yu Qiao

Figure 1 for InternGPT: Solving Vision-Centric Tasks by Interacting with ChatGPT Beyond Language
Figure 2 for InternGPT: Solving Vision-Centric Tasks by Interacting with ChatGPT Beyond Language
Figure 3 for InternGPT: Solving Vision-Centric Tasks by Interacting with ChatGPT Beyond Language
Figure 4 for InternGPT: Solving Vision-Centric Tasks by Interacting with ChatGPT Beyond Language
Viaarxiv icon

Soft Neighbors are Positive Supporters in Contrastive Visual Representation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2023
Chongjian Ge, Jiangliu Wang, Zhan Tong, Shoufa Chen, Yibing Song, Ping Luo

Figure 1 for Soft Neighbors are Positive Supporters in Contrastive Visual Representation Learning
Figure 2 for Soft Neighbors are Positive Supporters in Contrastive Visual Representation Learning
Figure 3 for Soft Neighbors are Positive Supporters in Contrastive Visual Representation Learning
Figure 4 for Soft Neighbors are Positive Supporters in Contrastive Visual Representation Learning
Viaarxiv icon

DiffusionDet: Diffusion Model for Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 17, 2022
Shoufa Chen, Peize Sun, Yibing Song, Ping Luo

Figure 1 for DiffusionDet: Diffusion Model for Object Detection
Figure 2 for DiffusionDet: Diffusion Model for Object Detection
Figure 3 for DiffusionDet: Diffusion Model for Object Detection
Figure 4 for DiffusionDet: Diffusion Model for Object Detection
Viaarxiv icon

CtrlFormer: Learning Transferable State Representation for Visual Control via Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 17, 2022
Yao Mu, Shoufa Chen, Mingyu Ding, Jianyu Chen, Runjian Chen, Ping Luo

Figure 1 for CtrlFormer: Learning Transferable State Representation for Visual Control via Transformer
Figure 2 for CtrlFormer: Learning Transferable State Representation for Visual Control via Transformer
Figure 3 for CtrlFormer: Learning Transferable State Representation for Visual Control via Transformer
Figure 4 for CtrlFormer: Learning Transferable State Representation for Visual Control via Transformer
Viaarxiv icon