Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiang Chen

Xiang Chen

School of Information Science and Technology, Nantong University, China

Reasoning Through Memorization: Nearest Neighbor Knowledge Graph Embeddings


Jan 14, 2022
Ningyu Zhang, Xin Xie, Xiang Chen, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Fei Huang, Xu Cheng, Huajun Chen

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

DeepKE: A Deep Learning Based Knowledge Extraction Toolkit for Knowledge Base Population


Jan 10, 2022
Ningyu Zhang, Xin Xu, Liankuan Tao, Haiyang Yu, Hongbin Ye, Xin Xie, Xiang Chen, Zhoubo Li, Lei Li, Xiaozhuan Liang, Yunzhi Yao, Shumin Deng, Zhenru Zhang, Chuanqi Tan, Fei Huang, Guozhou Zheng, Huajun Chen

* work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

TPAD: Identifying Effective Trajectory Predictions Under the Guidance of Trajectory Anomaly Detection Model


Jan 09, 2022
Chunnan Wang, Chen Liang, Xiang Chen, Hongzhi Wang

* 14 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attacks against Windows PE Malware Detection: A Survey of the State-of-the-Art


Dec 23, 2021
Xiang Ling, Lingfei Wu, Jiangyu Zhang, Zhenqing Qu, Wei Deng, Xiang Chen, Chunming Wu, Shouling Ji, Tianyue Luo, Jingzheng Wu, Yanjun Wu


  Access Paper or Ask Questions

Harmonic Retrieval with $L_1$-Tucker Tensor Decomposition


Nov 30, 2021
Zhenting Luan, Zhenyu Ming, Yuchi Wu, Wei Han, Xiang Chen, Bo Bai, Liping Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Fed2: Feature-Aligned Federated Learning


Nov 28, 2021
Fuxun Yu, Weishan Zhang, Zhuwei Qin, Zirui Xu, Di Wang, Chenchen Liu, Zhi Tian, Xiang Chen

* Accepted in KDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Survey of Large-Scale Deep Learning Serving System Optimization: Challenges and Opportunities


Nov 28, 2021
Fuxun Yu, Di Wang, Longfei Shangguan, Minjia Zhang, Xulong Tang, Chenchen Liu, Xiang Chen

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SentiPrompt: Sentiment Knowledge Enhanced Prompt-Tuning for Aspect-Based Sentiment Analysis


Sep 17, 2021
Chengxi Li, Feiyu Gao, Jiajun Bu, Lu Xu, Xiang Chen, Yu Gu, Zirui Shao, Qi Zheng, Ningyu Zhang, Yongpan Wang, Zhi Yu

* 7pages, under blind review 

  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Intent Detection via Contrastive Pre-Training and Fine-Tuning


Sep 13, 2021
Jianguo Zhang, Trung Bui, Seunghyun Yoon, Xiang Chen, Zhiwei Liu, Congying Xia, Quan Hung Tran, Walter Chang, Philip Yu

* Accepted by EMNLP 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

LightNER: A Lightweight Generative Framework with Prompt-guided Attention for Low-resource NER


Sep 09, 2021
Xiang Chen, Ningyu Zhang, Lei Li, Xin Xie, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Fei Huang, Luo Si, Huajun Chen

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Unpaired Adversarial Learning for Single Image Deraining with Rain-Space Contrastive Constraints


Sep 08, 2021
Xiang Chen, Jinshan Pan, Kui Jiang, Yufeng Huang, Caihua Kong, Longgang Dai, Yufeng Li


  Access Paper or Ask Questions

Differentiable Prompt Makes Pre-trained Language Models Better Few-shot Learners


Aug 31, 2021
Ningyu Zhang, Luoqiu Li, Xiang Chen, Shumin Deng, Zhen Bi, Chuanqi Tan, Fei Huang, Huajun Chen

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

A Deep Discontinuity-Preserving Image Registration Network


Jul 09, 2021
Xiang Chen, Nishant Ravikumar, Yan Xia, Alejandro F Frangi

* Provisional accepted in MICCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

CBLUE: A Chinese Biomedical Language Understanding Evaluation Benchmark


Jun 15, 2021
Ningyu Zhang, Zhen Bi, Xiaozhuan Liang, Lei Li, Xiang Chen, Shumin Deng, Luoqiu Li, Xin Xie, Hongbin Ye, Xin Shang, Kangping Yin, Chuanqi Tan, Jian Xu, Mosha Chen, Fei Huang, Luo Si, Yuan Ni, Guotong Xie, Zhifang Sui, Baobao Chang, Hui Zong, Zheng Yuan, Linfeng Li, Jun Yan, Hongying Zan, Kunli Zhang, Huajun Chen, Buzhou Tang, Qingcai Chen


  Access Paper or Ask Questions

CAR-Net: Unsupervised Co-Attention Guided Registration Network for Joint Registration and Structure Learning


Jun 11, 2021
Xiang Chen, Yan Xia, Nishant Ravikumar, Alejandro F Frangi


  Access Paper or Ask Questions

Document-level Relation Extraction as Semantic Segmentation


Jun 07, 2021
Ningyu Zhang, Xiang Chen, Xin Xie, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Fei Huang, Luo Si, Huajun Chen

* Accepted by IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

AliCG: Fine-grained and Evolvable Conceptual Graph Construction for Semantic Search at Alibaba


Jun 03, 2021
Ningyu Zhang, Qianghuai Jia, Shumin Deng, Xiang Chen, Hongbin Ye, Hui Chen, Huaixiao Tou, Gang Huang, Zhao Wang, Nengwei Hua, Huajun Chen

* Accepted by KDD 2021 (Applied Data Science Track) 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Scale Hourglass Hierarchical Fusion Network for Single Image Deraining


Apr 25, 2021
Xiang Chen, Yufeng Huang, Lei Xu

* Accepted in CVPRW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

AdaPrompt: Adaptive Prompt-based Finetuning for Relation Extraction


Apr 15, 2021
Xiang Chen, Xin Xie, Ningyu Zhang, Jiahuan Yan, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Fei Huang, Luo Si, Huajun Chen

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Resource Rationing for Wireless Federated Learning: Concept, Benefits, and Challenges


Apr 14, 2021
Cong Shen, Jie Xu, Sihui Zheng, Xiang Chen

* 7 pages, 6 pages, accepted to IEEE Communications Magazine 

  Access Paper or Ask Questions

Normal vs. Adversarial: Salience-based Analysis of Adversarial Samples for Relation Extraction


Apr 11, 2021
Luoqiu Li, Xiang Chen, Ningyu Zhang, Shumin Deng, Xin Xie, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Fei Huang, Huajun Chen

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Disentangled Contrastive Learning for Learning Robust Textual Representations


Apr 11, 2021
Xiang Chen, Xin Xie, Zhen Bi, Hongbin Ye, Shumin Deng, Ningyu Zhang, Huajun Chen

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

ZJUKLAB at SemEval-2021 Task 4: Negative Augmentation with Language Model for Reading Comprehension of Abstract Meaning


Feb 25, 2021
Xin Xie, Xiangnan Chen, Xiang Chen, Yong Wang, Ningyu Zhang, Shumin Deng, Huajun Chen

* SemEval-2021 Workshop, ACL-IJCNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Automated Query Reformulation for Efficient Search based on Query Logs From Stack Overflow


Feb 10, 2021
Kaibo Cao, Chunyang Chen, Sebastian Baltes, Christoph Treude, Xiang Chen

* 13 pages, 6 figures, accepted in ICSE'21: 43rd IEEE/ACM International Conference on Software Engineering 

  Access Paper or Ask Questions

Design and Analysis of Uplink and Downlink Communications for Federated Learning


Dec 07, 2020
Sihui Zheng, Cong Shen, Xiang Chen

* Accepted to IEEE JSAC, Series on Machine Learning for Communications and Networks 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Domain Sentiment Classification with In-Domain Contrastive Learning


Dec 05, 2020
Tian Li, Xiang Chen, Shanghang Zhang, Zhen Dong, Kurt Keutzer

* 10pages, 2 figures, accepted to NeurIPS 2020 Workshop on Self-supervised Learning. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2010.16088 

  Access Paper or Ask Questions

Directed Graph Attention Neural Network Utilizing 3D Coordinates for Molecular Property Prediction


Dec 01, 2020
Chen Qian, Yunhai Xiong, Xiang Chen


  Access Paper or Ask Questions

Third ArchEdge Workshop: Exploring the Design Space of Efficient Deep Neural Networks


Nov 22, 2020
Fuxun Yu, Dimitrios Stamoulis, Di Wang, Dimitrios Lymberopoulos, Xiang Chen

* Presented in Third ArchEdge Workshop, Co-located with SEC'2020 

  Access Paper or Ask Questions