Alert button
Picture for Jiahuan Yan

Jiahuan Yan

Alert button

Text2Tree: Aligning Text Representation to the Label Tree Hierarchy for Imbalanced Medical Classification

Nov 28, 2023
Jiahuan Yan, Haojun Gao, Zhang Kai, Weize Liu, Danny Chen, Jian Wu, Jintai Chen

Viaarxiv icon

Battle of the Large Language Models: Dolly vs LLaMA vs Vicuna vs Guanaco vs Bard vs ChatGPT -- A Text-to-SQL Parsing Comparison

Oct 16, 2023
Shuo Sun, Yuchen Zhang, Jiahuan Yan, Yuze Gao, Donovan Ong, Bin Chen, Jian Su

Viaarxiv icon

GCL: Gradient-Guided Contrastive Learning for Medical Image Segmentation with Multi-Perspective Meta Labels

Sep 16, 2023
Yixuan Wu, Jintai Chen, Jiahuan Yan, Yiheng Zhu, Danny Z. Chen, Jian Wu

Figure 1 for GCL: Gradient-Guided Contrastive Learning for Medical Image Segmentation with Multi-Perspective Meta Labels
Figure 2 for GCL: Gradient-Guided Contrastive Learning for Medical Image Segmentation with Multi-Perspective Meta Labels
Figure 3 for GCL: Gradient-Guided Contrastive Learning for Medical Image Segmentation with Multi-Perspective Meta Labels
Figure 4 for GCL: Gradient-Guided Contrastive Learning for Medical Image Segmentation with Multi-Perspective Meta Labels
Viaarxiv icon

Sample-efficient Multi-objective Molecular Optimization with GFlowNets

Feb 08, 2023
Yiheng Zhu, Jialu Wu, Chaowen Hu, Jiahuan Yan, Chang-Yu Hsieh, Tingjun Hou, Jian Wu

Figure 1 for Sample-efficient Multi-objective Molecular Optimization with GFlowNets
Figure 2 for Sample-efficient Multi-objective Molecular Optimization with GFlowNets
Figure 3 for Sample-efficient Multi-objective Molecular Optimization with GFlowNets
Figure 4 for Sample-efficient Multi-objective Molecular Optimization with GFlowNets
Viaarxiv icon

ExcelFormer: A Neural Network Surpassing GBDTs on Tabular Data

Jan 24, 2023
Jintai Chen, Jiahuan Yan, Danny Ziyi Chen, Jian Wu

Figure 1 for ExcelFormer: A Neural Network Surpassing GBDTs on Tabular Data
Figure 2 for ExcelFormer: A Neural Network Surpassing GBDTs on Tabular Data
Figure 3 for ExcelFormer: A Neural Network Surpassing GBDTs on Tabular Data
Figure 4 for ExcelFormer: A Neural Network Surpassing GBDTs on Tabular Data
Viaarxiv icon

T2G-Former: Organizing Tabular Features into Relation Graphs Promotes Heterogeneous Feature Interaction

Nov 30, 2022
Jiahuan Yan, Jintai Chen, Yixuan Wu, Danny Z. Chen, Jian Wu

Viaarxiv icon

AdaPrompt: Adaptive Prompt-based Finetuning for Relation Extraction

Apr 15, 2021
Xiang Chen, Xin Xie, Ningyu Zhang, Jiahuan Yan, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Fei Huang, Luo Si, Huajun Chen

Figure 1 for AdaPrompt: Adaptive Prompt-based Finetuning for Relation Extraction
Figure 2 for AdaPrompt: Adaptive Prompt-based Finetuning for Relation Extraction
Figure 3 for AdaPrompt: Adaptive Prompt-based Finetuning for Relation Extraction
Figure 4 for AdaPrompt: Adaptive Prompt-based Finetuning for Relation Extraction
Viaarxiv icon