Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Baochang Zhang

Prioritized Subnet Sampling for Resource-Adaptive Supernet Training


Sep 12, 2021
Bohong Chen, Mingbao Lin, Liujuan Cao, Jianzhuang Liu, Qixiang Ye, Baochang Zhang, Wei Zeng, Yonghong Tian, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Cogradient Descent for Dependable Learning


Jun 20, 2021
Runqi Wang, Baochang Zhang, Li'an Zhuo, Qixiang Ye, David Doermann

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2006.09142 

  Access Paper or Ask Questions

Oriented Object Detection with Transformer


Jun 06, 2021
Teli Ma, Mingyuan Mao, Honghui Zheng, Peng Gao, Xiaodi Wang, Shumin Han, Errui Ding, Baochang Zhang, David Doermann


  Access Paper or Ask Questions

Probabilistic Ranking-Aware Ensembles for Enhanced Object Detections


May 07, 2021
Mingyuan Mao, Baochang Zhang, David Doermann, Jie Guo, Shumin Han, Yuan Feng, Xiaodi Wang, Errui Ding


  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Attention Guided Network for Fine-grained Visual Classification


Mar 09, 2021
Zhenhuan Huang, Xiaoyue Duan, Bo Zhao, Jinhu Lü, Baochang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

SiMaN: Sign-to-Magnitude Network Binarization


Feb 16, 2021
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Zihan Xu, Baochang Zhang, Fei Chao, Mingliang Xu, Chia-Wen Lin, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

Multi-UAV Mobile Edge Computing and Path Planning Platform based on Reinforcement Learning


Feb 14, 2021
Huan Chang, Yicheng Chen, Baochang Zhang, David Doermann

* The source code can be found at https://github.com/bczhangbczhang 

  Access Paper or Ask Questions

Deformable Gabor Feature Networks for Biomedical Image Classification


Dec 07, 2020
Xuan Gong, Xin Xia, Wentao Zhu, Baochang Zhang, David Doermann, Lian Zhuo

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Class-wise Updating for Online Hashing


Dec 01, 2020
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Xiaoshuai Sun, Baochang Zhang, Feiyue Huang, Yonghong Tian, Dacheng Tao

* Accepted by IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 

  Access Paper or Ask Questions

A Review of Recent Advances of Binary Neural Networks for Edge Computing


Nov 24, 2020
Wenyu Zhao, Teli Ma, Xuan Gong, Baochang Zhang, David Doermann


  Access Paper or Ask Questions

PAMS: Quantized Super-Resolution via Parameterized Max Scale


Nov 09, 2020
Huixia Li, Chenqian Yan, Shaohui Lin, Xiawu Zheng, Yuchao Li, Baochang Zhang, Fan Yang, Rongrong Ji

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Rotated Binary Neural Network


Oct 22, 2020
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Zihan Xu, Baochang Zhang, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Chia-Wen Lin

* Accepted by NeurIPS2020 (The 34th Conference on Neural Information Processing Systems) 

  Access Paper or Ask Questions

The 1st Tiny Object Detection Challenge:Methods and Results


Oct 06, 2020
Xuehui Yu, Zhenjun Han, Yuqi Gong, Nan Jiang, Jian Zhao, Qixiang Ye, Jie Chen, Yuan Feng, Bin Zhang, Xiaodi Wang, Ying Xin, Jingwei Liu, Mingyuan Mao, Sheng Xu, Baochang Zhang, Shumin Han, Cheng Gao, Wei Tang, Lizuo Jin, Mingbo Hong, Yuchao Yang, Shuiwang Li, Huan Luo, Qijun Zhao, Humphrey Shi

* ECCV2020 Workshop on Real-world Computer Vision from Inputs with Limited Quality (RLQ) and Tiny Object Detection Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Binarized Neural Architecture Search for Efficient Object Recognition


Sep 08, 2020
Hanlin Chen, Li'an Zhuo, Baochang Zhang, Xiawu Zheng, Jianzhuang Liu, Rongrong Ji, David Doermann, Guodong Guo

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1911.10862 

  Access Paper or Ask Questions

Anti-Bandit Neural Architecture Search for Model Defense


Aug 05, 2020
Hanlin Chen, Baochang Zhang, Song Xue, Xuan Gong, Hong Liu, Rongrong Ji, David Doermann


  Access Paper or Ask Questions

iffDetector: Inference-aware Feature Filtering for Object Detection


Jun 23, 2020
Mingyuan Mao, Yuxin Tian, Baochang Zhang, Qixiang Ye, Wanquan Liu, Guodong Guo, David Doermann

* 14 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Cogradient Descent for Bilinear Optimization


Jun 16, 2020
Li'an Zhuo, Baochang Zhang, Linlin Yang, Hanlin Chen, Qixiang Ye, David Doermann, Guodong Guo, Rongrong Ji

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CP-NAS: Child-Parent Neural Architecture Search for Binary Neural Networks


May 17, 2020
Li'an Zhuo, Baochang Zhang, Hanlin Chen, Linlin Yang, Chen Chen, Yanjun Zhu, David Doermann

* 7 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CP-NAS: Child-Parent Neural Architecture Search for 1-bit CNNs


Apr 30, 2020
Li'an Zhuo, Baochang Zhang, Hanlin Chen, Linlin Yang, Chen Chen, Yanjun Zhu, David Doermann

* 7 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

HRank: Filter Pruning using High-Rank Feature Map


Mar 16, 2020
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Yan Wang, Yichen Zhang, Baochang Zhang, Yonghong Tian, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

NAS-Count: Counting-by-Density with Neural Architecture Search


Feb 29, 2020
Yutao Hu, Xiaolong Jiang, Xuhui Liu, Baochang Zhang, Jungong Han, Xianbin Cao, David Doermann


  Access Paper or Ask Questions

Channel Pruning via Automatic Structure Search


Jan 23, 2020
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Yuxin Zhang, Baochang Zhang, Yongjian Wu, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Binarized Neural Architecture Search


Nov 25, 2019
Hanlin Chen, Li'an Zhuo, Baochang Zhang, Xiawu Zheng, Jianzhuang Liu, David Doermann, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

GBCNs: Genetic Binary Convolutional Networks for Enhancing the Performance of 1-bit DCNNs


Nov 25, 2019
Chunlei Liu, Wenrui Ding, Yuan Hu, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, Guodong Guo

* Accepted by AAAI2020. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1908.07748 

  Access Paper or Ask Questions

Aggregation Signature for Small Object Tracking


Oct 24, 2019
Chunlei Liu, Wenrui Ding, Jinyu Yang, Vittorio Murino, Baochang Zhang, Jungong Han, Guodong Guo

* IEEE Transactions on Image Processing, 2019 

  Access Paper or Ask Questions