Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shijie Geng

Audio-Visual Scene-Aware Dialog and Reasoning using Audio-Visual Transformers with Joint Student-Teacher Learning


Oct 13, 2021
Ankit P. Shah, Shijie Geng, Peng Gao, Anoop Cherian, Takaaki Hori, Tim K. Marks, Jonathan Le Roux, Chiori Hori

* https://dstc10.dstc.community/home and https://github.com/dialogtekgeek/AVSD-DSTC10_Official/ 

  Access Paper or Ask Questions

CLIP-Adapter: Better Vision-Language Models with Feature Adapters


Oct 09, 2021
Peng Gao, Shijie Geng, Renrui Zhang, Teli Ma, Rongyao Fang, Yongfeng Zhang, Hongsheng Li, Yu Qiao

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

Dense Contrastive Visual-Linguistic Pretraining


Sep 24, 2021
Lei Shi, Kai Shuang, Shijie Geng, Peng Gao, Zuohui Fu, Gerard de Melo, Yunpeng Chen, Sen Su

* Accepted by ACM Multimedia 2021. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2007.13135 

  Access Paper or Ask Questions

Counterfactual Evaluation for Explainable AI


Sep 05, 2021
Yingqiang Ge, Shuchang Liu, Zelong Li, Shuyuan Xu, Shijie Geng, Yunqi Li, Juntao Tan, Fei Sun, Yongfeng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Scalable Transformers for Neural Machine Translation


Jun 18, 2021
Peng Gao, Shijie Geng, Yu Qiao, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Hongsheng Li

* Mostly overlapping with version 1, with minor updates/revisions 

  Access Paper or Ask Questions

RomeBERT: Robust Training of Multi-Exit BERT


Jan 24, 2021
Shijie Geng, Peng Gao, Zuohui Fu, Yongfeng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Pass Transformer for Machine Translation


Sep 23, 2020
Peng Gao, Chiori Hori, Shijie Geng, Takaaki Hori, Jonathan Le Roux

* 10 pages, 5 figures and 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Visual-Linguistic Pretraining


Jul 26, 2020
Lei Shi, Kai Shuang, Shijie Geng, Peng Su, Zhengkai Jiang, Peng Gao, Zuohui Fu, Gerard de Melo, Sen Su


  Access Paper or Ask Questions

Spatio-Temporal Scene Graphs for Video Dialog


Jul 08, 2020
Shijie Geng, Peng Gao, Chiori Hori, Jonathan Le Roux, Anoop Cherian


  Access Paper or Ask Questions

Fairness-Aware Explainable Recommendation over Knowledge Graphs


Jun 28, 2020
Zuohui Fu, Yikun Xian, Ruoyuan Gao, Jieyu Zhao, Qiaoying Huang, Yingqiang Ge, Shuyuan Xu, Shijie Geng, Chirag Shah, Yongfeng Zhang, Gerard de Melo


  Access Paper or Ask Questions

Character Matters: Video Story Understanding with Character-Aware Relations


May 09, 2020
Shijie Geng, Ji Zhang, Zuohui Fu, Peng Gao, Hang Zhang, Gerard de Melo


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Layer Content Interaction Through Quaternion Product For Visual Question Answering


Feb 16, 2020
Lei Shi, Shijie Geng, Kai Shuang, Chiori Hori, Songxiang Liu, Peng Gao, Sen Su


  Access Paper or Ask Questions

ABSent: Cross-Lingual Sentence Representation Mapping with Bidirectional GANs


Jan 29, 2020
Zuohui Fu, Yikun Xian, Shijie Geng, Yingqiang Ge, Yuting Wang, Xin Dong, Guang Wang, Gerard de Melo


  Access Paper or Ask Questions

2nd Place Solution to the GQA Challenge 2019


Aug 16, 2019
Shijie Geng, Ji Zhang, Hang Zhang, Ahmed Elgammal, Dimitris N. Metaxas


  Access Paper or Ask Questions

CU-Net: Coupled U-Nets


Aug 20, 2018
Zhiqiang Tang, Xi Peng, Shijie Geng, Yizhe Zhu, Dimitris N. Metaxas

* BMVC 2018 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Quantized Densely Connected U-Nets for Efficient Landmark Localization


Aug 10, 2018
Zhiqiang Tang, Xi Peng, Shijie Geng, Lingfei Wu, Shaoting Zhang, Dimitris Metaxas

* ECCV2018 

  Access Paper or Ask Questions