Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yongfeng Zhang

Variation Control and Evaluation for Generative SlateRecommendations


Feb 26, 2021
Shuchang Liu, Fei Sun, Yingqiang Ge, Changhua Pei, Yongfeng Zhang

* 12 pages, 8 figures, to be published in WWW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

EXTRA: Explanation Ranking Datasets for Explainable Recommendation


Feb 20, 2021
Lei Li, Yongfeng Zhang, Li Chen


  Access Paper or Ask Questions

Causal Collaborative Filtering


Feb 10, 2021
Shuyuan Xu, Yingqiang Ge, Yunqi Li, Zuohui Fu, Xu Chen, Yongfeng Zhang

* 14 pages, 5 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Explain Recommendations


Feb 01, 2021
Lei Li, Yongfeng Zhang, Li Chen


  Access Paper or Ask Questions

RomeBERT: Robust Training of Multi-Exit BERT


Jan 24, 2021
Shijie Geng, Peng Gao, Zuohui Fu, Yongfeng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Discrete Knowledge Graph Embedding based on Discrete Optimization


Jan 13, 2021
Yunqi Li, Shuyuan Xu, Bo Liu, Zuohui Fu, Shuchang Liu, Xu Chen, Yongfeng Zhang

* Accepted at the AAAI-20 Workshop on Knowledge Discovery from Unstructured Data in Financial Services 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Long-term Fairness in Recommendation


Jan 10, 2021
Yingqiang Ge, Shuchang Liu, Ruoyuan Gao, Yikun Xian, Yunqi Li, Xiangyu Zhao, Changhua Pei, Fei Sun, Junfeng Ge, Wenwu Ou, Yongfeng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Generate Natural Language Explanations for Recommendation


Jan 09, 2021
Hanxiong Chen, Xu Chen, Shaoyun Shi, Yongfeng Zhang

* Accepted to the SIGIR 2019 Workshop on ExplainAble Recommendation and Search, Paris, France, July 2019 

  Access Paper or Ask Questions

COOKIE: A Dataset for Conversational Recommendation over Knowledge Graphs in E-commerce


Aug 21, 2020
Zuohui Fu, Yikun Xian, Yaxin Zhu, Yongfeng Zhang, Gerard de Melo


  Access Paper or Ask Questions

Neural Logic Reasoning


Aug 20, 2020
Shaoyun Shi, Hanxiong Chen, Weizhi Ma, Jiaxin Mao, Min Zhang, Yongfeng Zhang

* Accepted to ACM CIKM 2020. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1910.08629 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Post-Hoc Causal Explanations for Recommendation


Jun 30, 2020
Shuyuan Xu, Yunqi Li, Shuchang Liu, Zuohui Fu, Yongfeng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Fairness-Aware Explainable Recommendation over Knowledge Graphs


Jun 28, 2020
Zuohui Fu, Yikun Xian, Ruoyuan Gao, Jieyu Zhao, Qiaoying Huang, Yingqiang Ge, Shuyuan Xu, Shijie Geng, Chirag Shah, Yongfeng Zhang, Gerard de Melo


  Access Paper or Ask Questions

Neural Collaborative Reasoning


Jun 11, 2020
Hanxiong Chen, Shaoyun Shi, Yunqi Li, Yongfeng Zhang

* 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

IART: Intent-aware Response Ranking with Transformers in Information-seeking Conversation Systems


Feb 03, 2020
Liu Yang, Minghui Qiu, Chen Qu, Cen Chen, Jiafeng Guo, Yongfeng Zhang, W. Bruce Croft, Haiqing Chen

* Accepted by WWW2020 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Logic Networks


Oct 17, 2019
Shaoyun Shi, Hanxiong Chen, Min Zhang, Yongfeng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Knowledge Graph Reasoning for Explainable Recommendation


Jun 12, 2019
Yikun Xian, Zuohui Fu, S. Muthukrishnan, Gerard de Melo, Yongfeng Zhang

* Accepted in SIGIR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Relational Collaborative Filtering:Modeling Multiple Item Relations for Recommendation


May 11, 2019
Xin Xin, Xiangnan He, Yongfeng Zhang, Yongdong Zhang, Joemon Jose


  Access Paper or Ask Questions

Personalized Context-aware Re-ranking for E-commerce Recommender Systems


Apr 15, 2019
Changhua Pei, Yi Zhang, Yongfeng Zhang, Fei Sun, Xiao Lin, Hanxiao Sun, Jian Wu, Peng Jiang, Wenwu Ou, Dan Pei

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Value-aware Recommendation based on Reinforced Profit Maximization in E-commerce Systems


Feb 03, 2019
Changhua Pei, Xinru Yang, Qing Cui, Xiao Lin, Fei Sun, Peng Jiang, Wenwu Ou, Yongfeng Zhang

* to appear at the webconf 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Answer Interaction in Non-factoid Question Answering Systems


Jan 15, 2019
Chen Qu, Liu Yang, Bruce Croft, Falk Scholer, Yongfeng Zhang

* Accepted to CHIIR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

User Intent Prediction in Information-seeking Conversations


Jan 11, 2019
Chen Qu, Liu Yang, Bruce Croft, Yongfeng Zhang, Johanne R. Trippas, Minghui Qiu

* Accepted to CHIIR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Explainable Recommendation: A Survey and New Perspectives


Sep 04, 2018
Yongfeng Zhang, Xu Chen

* 90 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Response Ranking with Deep Matching Networks and External Knowledge in Information-seeking Conversation Systems


May 09, 2018
Liu Yang, Minghui Qiu, Chen Qu, Jiafeng Guo, Yongfeng Zhang, W. Bruce Croft, Jun Huang, Haiqing Chen

* Accepted by the 41th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2018), Ann Arbor, Michigan, U.S.A. July 8-12, 2018 (Full Oral Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Analyzing and Characterizing User Intent in Information-seeking Conversations


Apr 23, 2018
Chen Qu, Liu Yang, W. Bruce Croft, Johanne R. Trippas, Yongfeng Zhang, Minghui Qiu

* Accepted by SIGIR 2018 as a short paper 

  Access Paper or Ask Questions

Boost Phrase-level Polarity Labelling with Review-level Sentiment Classification


Feb 11, 2015
Yongfeng Zhang, Min Zhang, Yiqun Liu, Shaoping Ma


  Access Paper or Ask Questions