Neural Collaborative Reasoning

May 16, 2020
Hanxiong Chen, Shaoyun Shi, Yunqi Li, Yongfeng Zhang

* 10 pages, 5 figures 

  Access Model/Code and Paper
IART: Intent-aware Response Ranking with Transformers in Information-seeking Conversation Systems

Feb 03, 2020
Liu Yang, Minghui Qiu, Chen Qu, Cen Chen, Jiafeng Guo, Yongfeng Zhang, W. Bruce Croft, Haiqing Chen

* Accepted by WWW2020 

  Access Model/Code and Paper
Neural Logic Networks

Oct 17, 2019
Shaoyun Shi, Hanxiong Chen, Min Zhang, Yongfeng Zhang


  Access Model/Code and Paper
Reinforcement Knowledge Graph Reasoning for Explainable Recommendation

Jun 12, 2019
Yikun Xian, Zuohui Fu, S. Muthukrishnan, Gerard de Melo, Yongfeng Zhang

* Accepted in SIGIR 2019 

  Access Model/Code and Paper
Relational Collaborative Filtering:Modeling Multiple Item Relations for Recommendation

May 11, 2019
Xin Xin, Xiangnan He, Yongfeng Zhang, Yongdong Zhang, Joemon Jose


  Access Model/Code and Paper
Personalized Context-aware Re-ranking for E-commerce Recommender Systems

Apr 15, 2019
Changhua Pei, Yi Zhang, Yongfeng Zhang, Fei Sun, Xiao Lin, Hanxiao Sun, Jian Wu, Peng Jiang, Wenwu Ou, Dan Pei

* 11 pages 

  Access Model/Code and Paper
Value-aware Recommendation based on Reinforced Profit Maximization in E-commerce Systems

Feb 03, 2019
Changhua Pei, Xinru Yang, Qing Cui, Xiao Lin, Fei Sun, Peng Jiang, Wenwu Ou, Yongfeng Zhang

* to appear at the webconf 2019 

  Access Model/Code and Paper
Answer Interaction in Non-factoid Question Answering Systems

Jan 15, 2019
Chen Qu, Liu Yang, Bruce Croft, Falk Scholer, Yongfeng Zhang

* Accepted to CHIIR 2019 

  Access Model/Code and Paper
User Intent Prediction in Information-seeking Conversations

Jan 11, 2019
Chen Qu, Liu Yang, Bruce Croft, Yongfeng Zhang, Johanne R. Trippas, Minghui Qiu

* Accepted to CHIIR 2019 

  Access Model/Code and Paper
Explainable Recommendation: A Survey and New Perspectives

Sep 04, 2018
Yongfeng Zhang, Xu Chen

* 90 pages 

  Access Model/Code and Paper
Response Ranking with Deep Matching Networks and External Knowledge in Information-seeking Conversation Systems

May 09, 2018
Liu Yang, Minghui Qiu, Chen Qu, Jiafeng Guo, Yongfeng Zhang, W. Bruce Croft, Jun Huang, Haiqing Chen

* Accepted by the 41th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2018), Ann Arbor, Michigan, U.S.A. July 8-12, 2018 (Full Oral Paper) 

  Access Model/Code and Paper
Analyzing and Characterizing User Intent in Information-seeking Conversations

Apr 23, 2018
Chen Qu, Liu Yang, W. Bruce Croft, Johanne R. Trippas, Yongfeng Zhang, Minghui Qiu

* Accepted by SIGIR 2018 as a short paper 

  Access Model/Code and Paper
Boost Phrase-level Polarity Labelling with Review-level Sentiment Classification

Feb 11, 2015
Yongfeng Zhang, Min Zhang, Yiqun Liu, Shaoping Ma


  Access Model/Code and Paper