Alert button
Picture for Chen Lin

Chen Lin

Alert button

Self-consistent Validation for Machine Learning Electronic Structure

Feb 15, 2024
Gengyuan Hu, Gengchen Wei, Zekun Lou, Philip H. S. Torr, Wanli Ouyang, Han-sen Zhong, Chen Lin

Viaarxiv icon

Revealing Decurve Flows for Generalized Graph Propagation

Feb 13, 2024
Chen Lin, Liheng Ma, Yiyang Chen, Wanli Ouyang, Michael M. Bronstein, Philip H. S. Torr

Viaarxiv icon

Competition-Level Problems are Effective LLM Evaluators

Dec 05, 2023
Yiming Huang, Zhenghao Lin, Xiao Liu, Yeyun Gong, Shuai Lu, Fangyu Lei, Yaobo Liang, Yelong Shen, Chen Lin, Nan Duan, Weizhu Chen

Figure 1 for Competition-Level Problems are Effective LLM Evaluators
Figure 2 for Competition-Level Problems are Effective LLM Evaluators
Figure 3 for Competition-Level Problems are Effective LLM Evaluators
Figure 4 for Competition-Level Problems are Effective LLM Evaluators
Viaarxiv icon

GENET: Unleashing the Power of Side Information for Recommendation via Hypergraph Pre-training

Nov 22, 2023
Yang Li, Qi'ao Zhao, Chen Lin, Zhenjie Zhang, Xiaomin Zhu

Figure 1 for GENET: Unleashing the Power of Side Information for Recommendation via Hypergraph Pre-training
Figure 2 for GENET: Unleashing the Power of Side Information for Recommendation via Hypergraph Pre-training
Figure 3 for GENET: Unleashing the Power of Side Information for Recommendation via Hypergraph Pre-training
Figure 4 for GENET: Unleashing the Power of Side Information for Recommendation via Hypergraph Pre-training
Viaarxiv icon

SPHINX: The Joint Mixing of Weights, Tasks, and Visual Embeddings for Multi-modal Large Language Models

Nov 13, 2023
Ziyi Lin, Chris Liu, Renrui Zhang, Peng Gao, Longtian Qiu, Han Xiao, Han Qiu, Chen Lin, Wenqi Shao, Keqin Chen, Jiaming Han, Siyuan Huang, Yichi Zhang, Xuming He, Hongsheng Li, Yu Qiao

Viaarxiv icon

A Deep Reinforcement Learning Approach for Interactive Search with Sentence-level Feedback

Oct 03, 2023
Jianghong Zhou, Joyce C. Ho, Chen Lin, Eugene Agichtein

Viaarxiv icon

Think-on-Graph: Deep and Responsible Reasoning of Large Language Model with Knowledge Graph

Jul 15, 2023
Jiashuo Sun, Chengjin Xu, Lumingyuan Tang, Saizhuo Wang, Chen Lin, Yeyun Gong, Heung-Yeung Shum, Jian Guo

Figure 1 for Think-on-Graph: Deep and Responsible Reasoning of Large Language Model with Knowledge Graph
Figure 2 for Think-on-Graph: Deep and Responsible Reasoning of Large Language Model with Knowledge Graph
Figure 3 for Think-on-Graph: Deep and Responsible Reasoning of Large Language Model with Knowledge Graph
Figure 4 for Think-on-Graph: Deep and Responsible Reasoning of Large Language Model with Knowledge Graph
Viaarxiv icon

Graph Inductive Biases in Transformers without Message Passing

May 27, 2023
Liheng Ma, Chen Lin, Derek Lim, Adriana Romero-Soriano, Puneet K. Dokania, Mark Coates, Philip Torr, Ser-Nam Lim

Figure 1 for Graph Inductive Biases in Transformers without Message Passing
Figure 2 for Graph Inductive Biases in Transformers without Message Passing
Figure 3 for Graph Inductive Biases in Transformers without Message Passing
Figure 4 for Graph Inductive Biases in Transformers without Message Passing
Viaarxiv icon

Enhancing Chain-of-Thoughts Prompting with Iterative Bootstrapping in Large Language Models

Apr 23, 2023
Jiashuo Sun, Yi Luo, Yeyun Gong, Chen Lin, Yelong Shen, Jian Guo, Nan Duan

Figure 1 for Enhancing Chain-of-Thoughts Prompting with Iterative Bootstrapping in Large Language Models
Figure 2 for Enhancing Chain-of-Thoughts Prompting with Iterative Bootstrapping in Large Language Models
Figure 3 for Enhancing Chain-of-Thoughts Prompting with Iterative Bootstrapping in Large Language Models
Figure 4 for Enhancing Chain-of-Thoughts Prompting with Iterative Bootstrapping in Large Language Models
Viaarxiv icon

AnnoLLM: Making Large Language Models to Be Better Crowdsourced Annotators

Mar 29, 2023
Xingwei He, Zhenghao Lin, Yeyun Gong, A-Long Jin, Hang Zhang, Chen Lin, Jian Jiao, Siu Ming Yiu, Nan Duan, Weizhu Chen

Figure 1 for AnnoLLM: Making Large Language Models to Be Better Crowdsourced Annotators
Figure 2 for AnnoLLM: Making Large Language Models to Be Better Crowdsourced Annotators
Figure 3 for AnnoLLM: Making Large Language Models to Be Better Crowdsourced Annotators
Figure 4 for AnnoLLM: Making Large Language Models to Be Better Crowdsourced Annotators
Viaarxiv icon