Alert button
Picture for Junyang Wang

Junyang Wang

Alert button

Mobile-Agent: Autonomous Multi-Modal Mobile Device Agent with Visual Perception

Jan 29, 2024
Junyang Wang, Haiyang Xu, Jiabo Ye, Ming Yan, Weizhou Shen, Ji Zhang, Fei Huang, Jitao Sang

Viaarxiv icon

An LLM-free Multi-dimensional Benchmark for MLLMs Hallucination Evaluation

Nov 13, 2023
Junyang Wang, Yuhang Wang, Guohai Xu, Jing Zhang, Yukai Gu, Haitao Jia, Ming Yan, Ji Zhang, Jitao Sang

Figure 1 for An LLM-free Multi-dimensional Benchmark for MLLMs Hallucination Evaluation
Figure 2 for An LLM-free Multi-dimensional Benchmark for MLLMs Hallucination Evaluation
Figure 3 for An LLM-free Multi-dimensional Benchmark for MLLMs Hallucination Evaluation
Figure 4 for An LLM-free Multi-dimensional Benchmark for MLLMs Hallucination Evaluation
Viaarxiv icon

Evaluation and Analysis of Hallucination in Large Vision-Language Models

Aug 29, 2023
Junyang Wang, Yiyang Zhou, Guohai Xu, Pengcheng Shi, Chenlin Zhao, Haiyang Xu, Qinghao Ye, Ming Yan, Ji Zhang, Jihua Zhu, Jitao Sang, Haoyu Tang

Figure 1 for Evaluation and Analysis of Hallucination in Large Vision-Language Models
Figure 2 for Evaluation and Analysis of Hallucination in Large Vision-Language Models
Figure 3 for Evaluation and Analysis of Hallucination in Large Vision-Language Models
Figure 4 for Evaluation and Analysis of Hallucination in Large Vision-Language Models
Viaarxiv icon

Overlap Bias Matching is Necessary for Point Cloud Registration

Aug 18, 2023
Pengcheng Shi, Jie Zhang, Haozhe Cheng, Junyang Wang, Yiyang Zhou, Chenlin Zhao, Jihua Zhu

Figure 1 for Overlap Bias Matching is Necessary for Point Cloud Registration
Figure 2 for Overlap Bias Matching is Necessary for Point Cloud Registration
Figure 3 for Overlap Bias Matching is Necessary for Point Cloud Registration
Figure 4 for Overlap Bias Matching is Necessary for Point Cloud Registration
Viaarxiv icon

Benign Shortcut for Debiasing: Fair Visual Recognition via Intervention with Shortcut Features

Aug 13, 2023
Yi Zhang, Jitao Sang, Junyang Wang, Dongmei Jiang, Yaowei Wang

Figure 1 for Benign Shortcut for Debiasing: Fair Visual Recognition via Intervention with Shortcut Features
Figure 2 for Benign Shortcut for Debiasing: Fair Visual Recognition via Intervention with Shortcut Features
Figure 3 for Benign Shortcut for Debiasing: Fair Visual Recognition via Intervention with Shortcut Features
Figure 4 for Benign Shortcut for Debiasing: Fair Visual Recognition via Intervention with Shortcut Features
Viaarxiv icon

From Association to Generation: Text-only Captioning by Unsupervised Cross-modal Mapping

May 08, 2023
Junyang Wang, Ming Yan, Yi Zhang, Jitao Sang

Figure 1 for From Association to Generation: Text-only Captioning by Unsupervised Cross-modal Mapping
Figure 2 for From Association to Generation: Text-only Captioning by Unsupervised Cross-modal Mapping
Figure 3 for From Association to Generation: Text-only Captioning by Unsupervised Cross-modal Mapping
Figure 4 for From Association to Generation: Text-only Captioning by Unsupervised Cross-modal Mapping
Viaarxiv icon

mPLUG-Owl: Modularization Empowers Large Language Models with Multimodality

Apr 27, 2023
Qinghao Ye, Haiyang Xu, Guohai Xu, Jiabo Ye, Ming Yan, Yiyang Zhou, Junyang Wang, Anwen Hu, Pengcheng Shi, Yaya Shi, Chenliang Li, Yuanhong Xu, Hehong Chen, Junfeng Tian, Qian Qi, Ji Zhang, Fei Huang

Figure 1 for mPLUG-Owl: Modularization Empowers Large Language Models with Multimodality
Figure 2 for mPLUG-Owl: Modularization Empowers Large Language Models with Multimodality
Figure 3 for mPLUG-Owl: Modularization Empowers Large Language Models with Multimodality
Figure 4 for mPLUG-Owl: Modularization Empowers Large Language Models with Multimodality
Viaarxiv icon

Improved Visual Fine-tuning with Natural Language Supervision

Apr 04, 2023
Junyang Wang, Yuanhong Xu, Juhua Hu, Ming Yan, Jitao Sang, Qi Qian

Figure 1 for Improved Visual Fine-tuning with Natural Language Supervision
Figure 2 for Improved Visual Fine-tuning with Natural Language Supervision
Figure 3 for Improved Visual Fine-tuning with Natural Language Supervision
Figure 4 for Improved Visual Fine-tuning with Natural Language Supervision
Viaarxiv icon

Zero-shot Image Captioning by Anchor-augmented Vision-Language Space Alignment

Nov 14, 2022
Junyang Wang, Yi Zhang, Ming Yan, Ji Zhang, Jitao Sang

Figure 1 for Zero-shot Image Captioning by Anchor-augmented Vision-Language Space Alignment
Figure 2 for Zero-shot Image Captioning by Anchor-augmented Vision-Language Space Alignment
Figure 3 for Zero-shot Image Captioning by Anchor-augmented Vision-Language Space Alignment
Figure 4 for Zero-shot Image Captioning by Anchor-augmented Vision-Language Space Alignment
Viaarxiv icon