Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaozhi Wang

SHUOWEN-JIEZI: Linguistically Informed Tokenizers For Chinese Language Model Pretraining


Jun 01, 2021
Chenglei Si, Zhengyan Zhang, Yingfa Chen, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* Work in progress. Feedback is welcome 

  Access Paper or Ask Questions

CLEVE: Contrastive Pre-training for Event Extraction


May 30, 2021
Ziqi Wang, Xiaozhi Wang, Xu Han, Yankai Lin, Lei Hou, Zhiyuan Liu, Peng Li, Juanzi Li, Jie Zhou

* Accepted at ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

CPM: A Large-scale Generative Chinese Pre-trained Language Model


Dec 01, 2020
Zhengyan Zhang, Xu Han, Hao Zhou, Pei Ke, Yuxian Gu, Deming Ye, Yujia Qin, Yusheng Su, Haozhe Ji, Jian Guan, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Yanan Zheng, Guoyang Zeng, Huanqi Cao, Shengqi Chen, Daixuan Li, Zhenbo Sun, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Jie Tang, Juanzi Li, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

MAVEN: A Massive General Domain Event Detection Dataset


Apr 28, 2020
Xiaozhi Wang, Ziqi Wang, Xu Han, Wangyi Jiang, Rong Han, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Peng Li, Yankai Lin, Jie Zhou

* 9 pages, 2 figures; Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Train No Evil: Selective Masking for Task-guided Pre-training


Apr 21, 2020
Yuxian Gu, Zhengyan Zhang, Xiaozhi Wang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* 6 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

KEPLER: A Unified Model for Knowledge Embedding and Pre-trained Language Representation


Nov 13, 2019
Xiaozhi Wang, Tianyu Gao, Zhaocheng Zhu, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Jian Tang

* work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Language Games for Advanced Natural Language Intelligence


Nov 08, 2019
Yuan Yao, Haoxi Zhong, Zhengyan Zhang, Xu Han, Xiaozhi Wang, Chaojun Xiao, Guoyang Zeng, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions