Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Scaling Autoregressive Models for Content-Rich Text-to-Image GenerationJiahui Yu , Yuanzhong Xu , Jing Yu Koh , Thang Luong , Gunjan Baid , Zirui Wang , Vijay Vasudevan , Alexander Ku , Yinfei Yang , Burcu Karagol Ayan , Ben Hutchinson , Wei Han , Zarana Parekh , Xin Li , Han Zhang , Jason Baldridge , Yonghui Wu

* Preprint 

   Access Paper or Ask Questions

Building Machine Translation Systems for the Next Thousand LanguagesAnkur Bapna , Isaac Caswell , Julia Kreutzer , Orhan Firat , Daan van Esch , Aditya Siddhant , Mengmeng Niu , Pallavi Baljekar , Xavier Garcia , Wolfgang Macherey , Theresa Breiner , Vera Axelrod , Jason Riesa , Yuan Cao , Mia Xu Chen , Klaus Macherey , Maxim Krikun , Pidong Wang , Alexander Gutkin , Apurva Shah , Yanping Huang , Zhifeng Chen , Yonghui Wu , Macduff Hughes

* V2: updated with some details from 24-language Google Translate launch in May 2022 

   Access Paper or Ask Questions

CoCa: Contrastive Captioners are Image-Text Foundation ModelsJiahui Yu , Zirui Wang , Vijay Vasudevan , Legg Yeung , Mojtaba Seyedhosseini , Yonghui Wu

* Preprint 

   Access Paper or Ask Questions

Show, Don't Tell: Demonstrations Outperform Descriptions for Schema-Guided Task-Oriented DialogueRaghav Gupta , Harrison Lee , Jeffrey Zhao , Abhinav Rastogi , Yuan Cao , Yonghui Wu

* To appear at NAACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Pathways: Asynchronous Distributed Dataflow for MLPaul Barham , Aakanksha Chowdhery , Jeff Dean , Sanjay Ghemawat , Steven Hand , Dan Hurt , Michael Isard , Hyeontaek Lim , Ruoming Pang , Sudip Roy , Brennan Saeta , Parker Schuh , Ryan Sepassi , Laurent El Shafey , Chandramohan A. Thekkath , Yonghui Wu

* MLSys 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Learning with Random-projection Quantizer for Speech RecognitionChung-Cheng Chiu , James Qin , Yu Zhang , Jiahui Yu , Yonghui Wu


   Access Paper or Ask Questions

Description-Driven Task-Oriented Dialog ModelingJeffrey Zhao , Raghav Gupta , Yuan Cao , Dian Yu , Mingqiu Wang , Harrison Lee , Abhinav Rastogi , Izhak Shafran , Yonghui Wu


   Access Paper or Ask Questions

GLaM: Efficient Scaling of Language Models with Mixture-of-ExpertsNan Du , Yanping Huang , Andrew M. Dai , Simon Tong , Dmitry Lepikhin , Yuanzhong Xu , Maxim Krikun , Yanqi Zhou , Adams Wei Yu , Orhan Firat , Barret Zoph , Liam Fedus , Maarten Bosma , Zongwei Zhou , Tao Wang , Yu Emma Wang , Kellie Webster , Marie Pellat , Kevin Robinson , Kathy Meier-Hellstern , Toju Duke , Lucas Dixon , Kun Zhang , Quoc V Le , Yonghui Wu , Zhifeng Chen , Claire Cui


   Access Paper or Ask Questions

SGD-X: A Benchmark for Robust Generalization in Schema-Guided Dialogue SystemsHarrison Lee , Raghav Gupta , Abhinav Rastogi , Yuan Cao , Bin Zhang , Yonghui Wu


   Access Paper or Ask Questions

Vector-quantized Image Modeling with Improved VQGANJiahui Yu , Xin Li , Jing Yu Koh , Han Zhang , Ruoming Pang , James Qin , Alexander Ku , Yuanzhong Xu , Jason Baldridge , Yonghui Wu

* Preprint 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>