Alert button
Picture for Aohan Zeng

Aohan Zeng

Alert button

ChatGLM-Math: Improving Math Problem-Solving in Large Language Models with a Self-Critique Pipeline

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2024
Yifan Xu, Xiao Liu, Xinghan Liu, Zhenyu Hou, Yueyan Li, Xiaohan Zhang, Zihan Wang, Aohan Zeng, Zhengxiao Du, Wenyi Zhao, Jie Tang, Yuxiao Dong

Viaarxiv icon

ChatGLM-RLHF: Practices of Aligning Large Language Models with Human Feedback

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2024
Zhenyu Hou, Yilin Niu, Zhengxiao Du, Xiaohan Zhang, Xiao Liu, Aohan Zeng, Qinkai Zheng, Minlie Huang, Hongning Wang, Jie Tang, Yuxiao Dong

Viaarxiv icon

Understanding Emergent Abilities of Language Models from the Loss Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2024
Zhengxiao Du, Aohan Zeng, Yuxiao Dong, Jie Tang

Viaarxiv icon

APAR: LLMs Can Do Auto-Parallel Auto-Regressive Decoding

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 12, 2024
Mingdao Liu, Aohan Zeng, Bowen Wang, Peng Zhang, Jie Tang, Yuxiao Dong

Viaarxiv icon

xTrimoPGLM: Unified 100B-Scale Pre-trained Transformer for Deciphering the Language of Protein

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 11, 2024
Bo Chen, Xingyi Cheng, Pan Li, Yangli-ao Geng, Jing Gong, Shen Li, Zhilei Bei, Xu Tan, Boyan Wang, Xin Zeng, Chiming Liu, Aohan Zeng, Yuxiao Dong, Jie Tang, Le Song

Viaarxiv icon

CritiqueLLM: Scaling LLM-as-Critic for Effective and Explainable Evaluation of Large Language Model Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2023
Pei Ke, Bosi Wen, Zhuoer Feng, Xiao Liu, Xuanyu Lei, Jiale Cheng, Shengyuan Wang, Aohan Zeng, Yuxiao Dong, Hongning Wang, Jie Tang, Minlie Huang

Viaarxiv icon

AgentTuning: Enabling Generalized Agent Abilities for LLMs

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 22, 2023
Aohan Zeng, Mingdao Liu, Rui Lu, Bowen Wang, Xiao Liu, Yuxiao Dong, Jie Tang

Figure 1 for AgentTuning: Enabling Generalized Agent Abilities for LLMs
Figure 2 for AgentTuning: Enabling Generalized Agent Abilities for LLMs
Figure 3 for AgentTuning: Enabling Generalized Agent Abilities for LLMs
Figure 4 for AgentTuning: Enabling Generalized Agent Abilities for LLMs
Viaarxiv icon

LongBench: A Bilingual, Multitask Benchmark for Long Context Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 28, 2023
Yushi Bai, Xin Lv, Jiajie Zhang, Hongchang Lyu, Jiankai Tang, Zhidian Huang, Zhengxiao Du, Xiao Liu, Aohan Zeng, Lei Hou, Yuxiao Dong, Jie Tang, Juanzi Li

Figure 1 for LongBench: A Bilingual, Multitask Benchmark for Long Context Understanding
Figure 2 for LongBench: A Bilingual, Multitask Benchmark for Long Context Understanding
Figure 3 for LongBench: A Bilingual, Multitask Benchmark for Long Context Understanding
Figure 4 for LongBench: A Bilingual, Multitask Benchmark for Long Context Understanding
Viaarxiv icon

AgentBench: Evaluating LLMs as Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 07, 2023
Xiao Liu, Hao Yu, Hanchen Zhang, Yifan Xu, Xuanyu Lei, Hanyu Lai, Yu Gu, Hangliang Ding, Kaiwen Men, Kejuan Yang, Shudan Zhang, Xiang Deng, Aohan Zeng, Zhengxiao Du, Chenhui Zhang, Sheng Shen, Tianjun Zhang, Yu Su, Huan Sun, Minlie Huang, Yuxiao Dong, Jie Tang

Figure 1 for AgentBench: Evaluating LLMs as Agents
Figure 2 for AgentBench: Evaluating LLMs as Agents
Figure 3 for AgentBench: Evaluating LLMs as Agents
Figure 4 for AgentBench: Evaluating LLMs as Agents
Viaarxiv icon

WebGLM: Towards An Efficient Web-Enhanced Question Answering System with Human Preferences

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 13, 2023
Xiao Liu, Hanyu Lai, Hao Yu, Yifan Xu, Aohan Zeng, Zhengxiao Du, Peng Zhang, Yuxiao Dong, Jie Tang

Figure 1 for WebGLM: Towards An Efficient Web-Enhanced Question Answering System with Human Preferences
Figure 2 for WebGLM: Towards An Efficient Web-Enhanced Question Answering System with Human Preferences
Figure 3 for WebGLM: Towards An Efficient Web-Enhanced Question Answering System with Human Preferences
Figure 4 for WebGLM: Towards An Efficient Web-Enhanced Question Answering System with Human Preferences
Viaarxiv icon