Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhiqiang Zhang

Real-time FPGA Design for OMP Targeting 8K Image Reconstruction


Oct 10, 2021
Jiayao Xu, Chen Fu, Zhiqiang Zhang, Jinjia Zhou


  Access Paper or Ask Questions

SIFN: A Sentiment-aware Interactive Fusion Network for Review-based Item Recommendation


Aug 18, 2021
Kai Zhang, Hao Qian, Qi Liu, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou, Jianhui Ma, Enhong Chen

* 5 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Optimal Selection for Composited Advertising Creatives with Tree Structure


Mar 02, 2021
Jin Chen, Tiezheng Ge, Gangwei Jiang, Zhiqiang Zhang, Defu Lian, Kai Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Automated Creative Optimization for E-Commerce Advertising


Feb 28, 2021
Jin Chen, Ju Xu, Gangwei Jiang, Tiezheng Ge, Zhiqiang Zhang, Defu Lian, Kai Zheng

* 10 pages, 5 figures, the Web Conference 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Hybrid Bandit Model with Visual Priors for Creative Ranking in Display Advertising


Feb 18, 2021
Shiyao Wang, Qi Liu, Tiezheng Ge, Defu Lian, Zhiqiang Zhang

* To be published in the International World Wide Web Conference (WWW) 2021 

  Access Paper or Ask Questions

LinkLouvain: Link-Aware A/B Testing and Its Application on Online Marketing Campaign


Feb 03, 2021
Tianchi Cai, Daxi Cheng, Chen Liang, Ziqi Liu, Lihong Gu, Huizhi Xie, Zhiqiang Zhang, Xiaodong Zeng, Jinjie Gu

* Accepted by the Industrial & Practitioner Track of the 26th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Graph Neural Network for Recommendation


Sep 02, 2020
Jinghan Shi, Houye Ji, Chuan Shi, Xiao Wang, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou

* 2020ICML Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Bandit Samplers for Training Graph Neural Networks


Jun 11, 2020
Ziqi Liu, Zhengwei Wu, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou, Shuang Yang, Le Song, Yuan Qi


  Access Paper or Ask Questions

A Natural Language Processing Pipeline of Chinese Free-text Radiology Reports for Liver Cancer Diagnosis


Apr 10, 2020
Honglei Liu, Yan Xu, Zhiqiang Zhang, Ni Wang, Yanqun Huang, Zhenghan Yang, Rui Jiang, Hui Chen

* 12Pages,4 Figures, 3 Tables 

  Access Paper or Ask Questions

NetDP: An Industrial-Scale Distributed Network Representation Framework for Default Prediction in Ant Credit Pay


Apr 01, 2020
Jianbin Lin, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou, Xiaolong Li, Jingli Fang, Yanming Fang, Quan Yu, Yuan Qi

* 2018 IEEE International Conference on Big Data (Big Data) 

  Access Paper or Ask Questions

DSSLP: A Distributed Framework for Semi-supervised Link Prediction


Mar 10, 2020
Dalong Zhang, Xianzheng Song, Ziqi Liu, Zhiqiang Zhang, Xin Huang, Lin Wang, Jun Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Graph Representation Learning for Merchant Incentive Optimization in Mobile Payment Marketing


Feb 27, 2020
Ziqi Liu, Dong Wang, Qianyu Yu, Zhiqiang Zhang, Yue Shen, Jian Ma, Wenliang Zhong, Jinjie Gu, Jun Zhou, Shuang Yang, Yuan Qi


  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Semantic Segmentation via Multiply Spatial Fusion Network


Nov 17, 2019
Haiyang Si, Zhiqiang Zhang, Feifan Lv, Gang Yu, Feng Lu

* This is an under review version with 9 pages and 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Feature Polishing Network for Salient Object Detection


Nov 14, 2019
Bo Wang, Quan Chen, Min Zhou, Zhiqiang Zhang, Xiaogang Jin, Kun Gai

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Improve Diverse Text Generation by Self Labeling Conditional Variational Auto Encoder


Mar 26, 2019
Yuchi Zhang, Yongliang Wang, Liping Zhang, Zhiqiang Zhang, Kun Gai

* Accepted as a conference paper in ICASSP 2019. But this copy is an extended version of the submitted manuscript. With more theoretical analysis and human evaluation 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Human Matting


Sep 18, 2018
Quan Chen, Tiezheng Ge, Yanyu Xu, Zhiqiang Zhang, Xinxin Yang, Kun Gai

* ACM Multimedia 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Image Matters: Visually modeling user behaviors using Advanced Model Server


Sep 04, 2018
Tiezheng Ge, Liqin Zhao, Guorui Zhou, Keyu Chen, Shuying Liu, Huimin Yi, Zelin Hu, Bochao Liu, Peng Sun, Haoyu Liu, Pengtao Yi, Sui Huang, Zhiqiang Zhang, Xiaoqiang Zhu, Yu Zhang, Kun Gai

* CIKM 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Distributed Deep Forest and its Application to Automatic Detection of Cash-out Fraud


May 27, 2018
Ya-Lin Zhang, Jun Zhou, Wenhao Zheng, Ji Feng, Longfei Li, Ziqi Liu, Ming Li, Zhiqiang Zhang, Chaochao Chen, Xiaolong Li, Zhi-Hua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Cascaded Pyramid Network for Multi-Person Pose Estimation


Apr 08, 2018
Yilun Chen, Zhicheng Wang, Yuxiang Peng, Zhiqiang Zhang, Gang Yu, Jian Sun

* 10 pages, accepted to CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions