Alert button
Picture for Jing Yu

Jing Yu

Alert button

Scientific Large Language Models: A Survey on Biological & Chemical Domains

Jan 26, 2024
Qiang Zhang, Keyang Ding, Tianwen Lyv, Xinda Wang, Qingyu Yin, Yiwen Zhang, Jing Yu, Yuhao Wang, Xiaotong Li, Zhuoyi Xiang, Xiang Zhuang, Zeyuan Wang, Ming Qin, Mengyao Zhang, Jinlu Zhang, Jiyu Cui, Renjun Xu, Hongyang Chen, Xiaohui Fan, Huabin Xing, Huajun Chen

Viaarxiv icon

Binary Linear Tree Commitment-based Ownership Protection for Distributed Machine Learning

Jan 11, 2024
Tianxiu Xie, Keke Gai, Jing Yu, Liehuang Zhu

Viaarxiv icon

Watermarking Vision-Language Pre-trained Models for Multi-modal Embedding as a Service

Nov 10, 2023
Yuanmin Tang, Jing Yu, Keke Gai, Xiangyan Qu, Yue Hu, Gang Xiong, Qi Wu

Viaarxiv icon

VFedMH: Vertical Federated Learning for Training Multi-party Heterogeneous Models

Oct 20, 2023
Shuo Wang, Keke Gai, Jing Yu, Liehuang Zhu

Figure 1 for VFedMH: Vertical Federated Learning for Training Multi-party Heterogeneous Models
Figure 2 for VFedMH: Vertical Federated Learning for Training Multi-party Heterogeneous Models
Figure 3 for VFedMH: Vertical Federated Learning for Training Multi-party Heterogeneous Models
Figure 4 for VFedMH: Vertical Federated Learning for Training Multi-party Heterogeneous Models
Viaarxiv icon

Align before Search: Aligning Ads Image to Text for Accurate Cross-Modal Sponsored Search

Sep 28, 2023
Yuanmin Tang, Jing Yu, Keke Gai, Yujing Wang, Yue Hu, Gang Xiong, Qi Wu

Figure 1 for Align before Search: Aligning Ads Image to Text for Accurate Cross-Modal Sponsored Search
Figure 2 for Align before Search: Aligning Ads Image to Text for Accurate Cross-Modal Sponsored Search
Figure 3 for Align before Search: Aligning Ads Image to Text for Accurate Cross-Modal Sponsored Search
Figure 4 for Align before Search: Aligning Ads Image to Text for Accurate Cross-Modal Sponsored Search
Viaarxiv icon

Context-I2W: Mapping Images to Context-dependent Words for Accurate Zero-Shot Composed Image Retrieval

Sep 28, 2023
Yuanmin Tang, Jing Yu, Keke Gai, Zhuang Jiamin, Gang Xiong, Yue Hu, Qi Wu

Viaarxiv icon

Learning the Uncertainty Sets for Control Dynamics via Set Membership: A Non-Asymptotic Analysis

Sep 26, 2023
Yingying Li, Jing Yu, Lauren Conger, Adam Wierman

Viaarxiv icon

Towards Fast and Accurate Image-Text Retrieval with Self-Supervised Fine-Grained Alignment

Aug 27, 2023
Jiamin Zhuang, Jing Yu, Yang Ding, Xiangyan Qu, Yue Hu

Figure 1 for Towards Fast and Accurate Image-Text Retrieval with Self-Supervised Fine-Grained Alignment
Figure 2 for Towards Fast and Accurate Image-Text Retrieval with Self-Supervised Fine-Grained Alignment
Figure 3 for Towards Fast and Accurate Image-Text Retrieval with Self-Supervised Fine-Grained Alignment
Figure 4 for Towards Fast and Accurate Image-Text Retrieval with Self-Supervised Fine-Grained Alignment
Viaarxiv icon

A Comprehensive Survey for Evaluation Methodologies of AI-Generated Music

Aug 26, 2023
Zeyu Xiong, Weitao Wang, Jing Yu, Yue Lin, Ziyan Wang

Figure 1 for A Comprehensive Survey for Evaluation Methodologies of AI-Generated Music
Viaarxiv icon

Convolution-enhanced Evolving Attention Networks

Dec 16, 2022
Yujing Wang, Yaming Yang, Zhuo Li, Jiangang Bai, Mingliang Zhang, Xiangtai Li, Jing Yu, Ce Zhang, Gao Huang, Yunhai Tong

Figure 1 for Convolution-enhanced Evolving Attention Networks
Figure 2 for Convolution-enhanced Evolving Attention Networks
Figure 3 for Convolution-enhanced Evolving Attention Networks
Figure 4 for Convolution-enhanced Evolving Attention Networks
Viaarxiv icon