Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Gaofeng Meng

Differentiable Convolution Search for Point Cloud Processing


Aug 29, 2021
Xing Nie, Yongcheng Liu, Shaohong Chen, Jianlong Chang, Chunlei Huo, Gaofeng Meng, Qi Tian, Weiming Hu, Chunhong Pan


  Access Paper or Ask Questions

Alleviating Mode Collapse in GAN via Diversity Penalty Module


Aug 24, 2021
Sen Pei, Richard Yi Da Xu, Shiming Xiang, Gaofeng Meng


  Access Paper or Ask Questions

dp-GAN : Alleviating Mode Collapse in GAN via Diversity Penalty Module


Aug 05, 2021
Sen Pei, Richard Yi Da Xu, Gaofeng Meng


  Access Paper or Ask Questions

Enhanced Boundary Learning for Glass-like Object Segmentation


Mar 29, 2021
Hao He, Xiangtai Li, Guangliang Cheng, Jianping Shi, Yunhai Tong, Gaofeng Meng, Véronique Prinet, Lubin Weng


  Access Paper or Ask Questions

Level-aware Haze Image Synthesis by Self-Supervised Content-Style Disentanglement


Mar 11, 2021
Chi Zhang, Zihang Lin, Liheng Xu, Zongliang Li, Le Wang, Yuehu Liu, Gaofeng Meng, Li Li, Nanning Zheng

* 14 pages, 12 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Stitcher: Feedback-driven Data Provider for Object Detection


Apr 26, 2020
Yukang Chen, Peizhen Zhang, Zeming Li, Yanwei Li, Xiangyu Zhang, Gaofeng Meng, Shiming Xiang, Jian Sun, Jiaya Jia

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

FontGAN: A Unified Generative Framework for Chinese Character Stylization and De-stylization


Oct 28, 2019
Xiyan Liu, Gaofeng Meng, Shiming Xiang, Chunhong Pan


  Access Paper or Ask Questions

DensePoint: Learning Densely Contextual Representation for Efficient Point Cloud Processing


Sep 09, 2019
Yongcheng Liu, Bin Fan, Gaofeng Meng, Jiwen Lu, Shiming Xiang, Chunhong Pan

* Accepted to ICCV 2019. 15 pages, 8 figures, 16 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Joint haze image synthesis and dehazing with mmd-vae losses


May 15, 2019
Zongliang Li, Chi Zhang, Gaofeng Meng, Yuehu Liu

* Preprinted version on arxiv, May-05-2019 

  Access Paper or Ask Questions

Differentiable Architecture Search with Ensemble Gumbel-Softmax


May 06, 2019
Jianlong Chang, Xinbang Zhang, Yiwen Guo, Gaofeng Meng, Shiming Xiang, Chunhong Pan


  Access Paper or Ask Questions

Deep Discriminative Clustering Analysis


May 05, 2019
Jianlong Chang, Yiwen Guo, Lingfeng Wang, Gaofeng Meng, Shiming Xiang, Chunhong Pan


  Access Paper or Ask Questions

DetNAS: Neural Architecture Search on Object Detection


Mar 26, 2019
Yukang Chen, Tong Yang, Xiangyu Zhang, Gaofeng Meng, Chunhong Pan, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

EAT-NAS: Elastic Architecture Transfer for Accelerating Large-scale Neural Architecture Search


Jan 17, 2019
Jiemin Fang, Yukang Chen, Xinbang Zhang, Qian Zhang, Chang Huang, Gaofeng Meng, Wenyu Liu, Xinggang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Joint Neural Architecture Search and Quantization


Nov 23, 2018
Yukang Chen, Gaofeng Meng, Qian Zhang, Xinbang Zhang, Liangchen Song, Shiming Xiang, Chunhong Pan


  Access Paper or Ask Questions

Reinforced Evolutionary Neural Architecture Search


Sep 07, 2018
Yukang Chen, Qian Zhang, Chang Huang, Lisen Mu, Gaofeng Meng, Xinggang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Effective Spectral Unmixing via Robust Representation and Learning-based Sparsity


Aug 26, 2017
Feiyun Zhu, Ying Wang, Bin Fan, Gaofeng Meng, Chunhong Pan


  Access Paper or Ask Questions

Spectral Unmixing via Data-guided Sparsity


Nov 17, 2014
Feiyun Zhu, Ying Wang, Bin Fan, Gaofeng Meng, Shiming Xiang, Chunhong Pan


  Access Paper or Ask Questions