Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jian Shen

Towards Return Parity in Markov Decision Processes


Nov 19, 2021
Jianfeng Chi, Jian Shen, Xinyi Dai, Weinan Zhang, Yuan Tian, Han Zhao


  Access Paper or Ask Questions

On Effective Scheduling of Model-based Reinforcement Learning


Nov 16, 2021
Hang Lai, Jian Shen, Weinan Zhang, Yimin Huang, Xing Zhang, Ruiming Tang, Yong Yu, Zhenguo Li

* Accepted at NeurIPS2021 

  Access Paper or Ask Questions

Curriculum Offline Imitation Learning


Nov 03, 2021
Minghuan Liu, Hanye Zhao, Zhengyu Yang, Jian Shen, Weinan Zhang, Li Zhao, Tie-Yan Liu

* 19 pages (7 pages of supplementary), 11 figures. Published at 35th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Task-wise Split Gradient Boosting Trees for Multi-center Diabetes Prediction


Aug 16, 2021
Mingcheng Chen, Zhenghui Wang, Zhiyun Zhao, Weinan Zhang, Xiawei Guo, Jian Shen, Yanru Qu, Jieli Lu, Min Xu, Yu Xu, Tiange Wang, Mian Li, Wei-Wei Tu, Yong Yu, Yufang Bi, Weiqing Wang, Guang Ning

* 11 pages (2 pages of supplementary), 10 figures, 7 tables. Accepted by ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Model-based Multi-agent Policy Optimization with Adaptive Opponent-wise Rollouts


May 19, 2021
Weinan Zhang, Xihuai Wang, Jian Shen, Ming Zhou

* Paper accepted at IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MapGo: Model-Assisted Policy Optimization for Goal-Oriented Tasks


May 13, 2021
Menghui Zhu, Minghuan Liu, Jian Shen, Zhicheng Zhang, Sheng Chen, Weinan Zhang, Deheng Ye, Yong Yu, Qiang Fu, Wei Yang

* Paper accepted at IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Knowledge Tracing via Pre-training Question Embeddings


Dec 09, 2020
Yunfei Liu, Yang Yang, Xianyu Chen, Jian Shen, Haifeng Zhang, Yong Yu

* 7 pages,3 figures, IJCAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

Model-based Policy Optimization with Unsupervised Model Adaptation


Oct 28, 2020
Jian Shen, Han Zhao, Weinan Zhang, Yong Yu

* Thirty-fourth Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

GIKT: A Graph-based Interaction Model for Knowledge Tracing


Sep 13, 2020
Yang Yang, Jian Shen, Yanru Qu, Yunfei Liu, Kerong Wang, Yaoming Zhu, Weinan Zhang, Yong Yu

* 16 pages,2 figures, ECMLPKDD2020 

  Access Paper or Ask Questions

Bidirectional Model-based Policy Optimization


Jul 04, 2020
Hang Lai, Jian Shen, Weinan Zhang, Yong Yu

* Accepted at ICML2020 

  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale Optimal Transport via Adversarial Training with Cycle-Consistency


Mar 14, 2020
Guansong Lu, Zhiming Zhou, Jian Shen, Cheng Chen, Weinan Zhang, Yong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Improving Unsupervised Domain Adaptation with Variational Information Bottleneck


Nov 21, 2019
Yuxuan Song, Lantao Yu, Zhangjie Cao, Zhiming Zhou, Jian Shen, Shuo Shao, Weinan Zhang, Yong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Towards Efficient and Unbiased Implementation of Lipschitz Continuity in GANs


Apr 02, 2019
Zhiming Zhou, Jian Shen, Yuxuan Song, Weinan Zhang, Yong Yu

* Submitted to IJCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Label-aware Double Transfer Learning for Cross-Specialty Medical Named Entity Recognition


Apr 28, 2018
Zhenghui Wang, Yanru Qu, Liheng Chen, Jian Shen, Weinan Zhang, Shaodian Zhang, Yimei Gao, Gen Gu, Ken Chen, Yong Yu

* NAACL HLT 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Wasserstein Distance Guided Representation Learning for Domain Adaptation


Mar 09, 2018
Jian Shen, Yanru Qu, Weinan Zhang, Yong Yu

* The Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2018) 

  Access Paper or Ask Questions

Thermodynamics of Information Retrieval


Feb 27, 2011
Kostadin Koroutchev, Jian Shen, Elka Koroutcheva, Manuel Cebrian

* 12 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions