Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
BN-invariant sharpness regularizes the training model to better generalization

Jan 08, 2021
Mingyang Yi, Huishuai Zhang, Wei Chen, Zhi-Ming Ma, Tie-Yan Liu

* Published in IJCAI2019 

  Access Paper or Ask Questions

Cooperative Policy Learning with Pre-trained Heterogeneous Observation Representations

Dec 24, 2020
Wenlei Shi, Xinran Wei, Jia Zhang, Xiaoyuan Ni, Arthur Jiang, Jiang Bian, Tie-Yan Liu

* accepted as an oral paper in AAMAS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Causal Semantic Representation for Out-of-Distribution Prediction

Nov 03, 2020
Chang Liu, Xinwei Sun, Jindong Wang, Tao Li, Tao Qin, Wei Chen, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

COSEA: Convolutional Code Search with Layer-wise Attention

Oct 19, 2020
Hao Wang, Jia Zhang, Yingce Xia, Jiang Bian, Chao Zhang, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Qlib: An AI-oriented Quantitative Investment Platform

Sep 22, 2020
Xiao Yang, Weiqing Liu, Dong Zhou, Jiang Bian, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

HiFiSinger: Towards High-Fidelity Neural Singing Voice Synthesis

Sep 03, 2020
Jiawei Chen, Xu Tan, Jian Luan, Tao Qin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

PopMAG: Pop Music Accompaniment Generation

Aug 18, 2020
Yi Ren, Jinzheng He, Xu Tan, Tao Qin, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted by ACM-MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Variance-reduced Language Pretraining via a Mask Proposal Network

Aug 12, 2020
Liang Chen, Tianyuan Zhang, Di He, Guolin Ke, Liwei Wang, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

LRSpeech: Extremely Low-Resource Speech Synthesis and Recognition

Aug 09, 2020
Jin Xu, Xu Tan, Yi Ren, Tao Qin, Jian Li, Sheng Zhao, Tie-Yan Liu

* KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Taking Notes on the Fly Helps BERT Pre-training

Aug 04, 2020
Qiyu Wu, Chen Xing, Yatao Li, Guolin Ke, Di He, Tie-Yan Liu

* Qiyu Wu and Chen Xing contribute equally 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Match Distributions for Domain Adaptation

Jul 27, 2020
Chaohui Yu, Jindong Wang, Chang Liu, Tao Qin, Renjun Xu, Wenjie Feng, Yiqiang Chen, Tie-Yan Liu

* Preprint. 20 Pages. Code available at https://github.com/jindongwang/transferlearning/tree/master/code/deep/Learning-to-Match 

  Access Paper or Ask Questions

Membership Inference with Privately Augmented Data Endorses the Benign while Suppresses the Adversary

Jul 21, 2020
Da Yu, Huishuai Zhang, Wei Chen, Jian Yin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Task-Level Curriculum Learning for Non-Autoregressive Neural Machine Translation

Jul 17, 2020
Jinglin Liu, Yi Ren, Xu Tan, Chen Zhang, Tao Qin, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted at IJCAI 2020 Main Track. Sole copyright holder is IJCAI 

  Access Paper or Ask Questions

DeepSinger: Singing Voice Synthesis with Data Mined From the Web

Jul 15, 2020
Yi Ren, Xu Tan, Tao Qin, Jian Luan, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted by KDD2020 research track 

  Access Paper or Ask Questions

Learn to Use Future Information in Simultaneous Translation

Jul 10, 2020
Xueqing Wu, Yingce Xia, Lijun Wu, Shufang Xie, Weiqing Liu, Jiang Bian, Tao Qin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Neural Architecture Search with GBDT

Jul 09, 2020
Renqian Luo, Xu Tan, Rui Wang, Tao Qin, Enhong Chen, Tie-Yan Liu

* Code is available at https://github.com/renqianluo/GBDT-NAS 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Teach with Deep Interactions

Jul 09, 2020
Yang Fan, Yingce Xia, Lijun Wu, Shufang Xie, Weiqing Liu, Jiang Bian, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Positional Encoding in Language Pre-training

Jul 09, 2020
Guolin Ke, Di He, Tie-Yan Liu

* refine writing; update down-stream results due to bug fix 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Lost Information in Lossy Image Compression

Jul 08, 2020
Yaolong Wang, Mingqing Xiao, Chang Liu, Shuxin Zheng, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic of Stochastic Gradient Descent with State-Dependent Noise

Jul 06, 2020
Qi Meng, Shiqi Gong, Wei Chen, Zhi-Ming Ma, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking the Positional Encoding in Language Pre-training

Jun 28, 2020
Guolin Ke, Di He, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

FastSpeech 2: Fast and High-Quality End-to-End Text to Speech

Jun 22, 2020
Yi Ren, Chenxu Hu, Xu Tan, Tao Qin, Sheng Zhao, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-branch Attentive Transformer

Jun 18, 2020
Yang Fan, Shufang Xie, Yingce Xia, Lijun Wu, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Tie-Yan Liu

* 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

MC-BERT: Efficient Language Pre-Training via a Meta Controller

Jun 16, 2020
Zhenhui Xu, Linyuan Gong, Guolin Ke, Di He, Shuxin Zheng, Liwei Wang, Jiang Bian, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions