Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Learning to Match Distributions for Domain Adaptation

Jul 27, 2020
Chaohui Yu, Jindong Wang, Chang Liu, Tao Qin, Renjun Xu, Wenjie Feng, Yiqiang Chen, Tie-Yan Liu

* Preprint. 20 Pages. Code available at https://github.com/jindongwang/transferlearning/tree/master/code/deep/Learning-to-Match 

  Access Model/Code and Paper
Membership Inference with Privately Augmented Data Endorses the Benign while Suppresses the Adversary

Jul 21, 2020
Da Yu, Huishuai Zhang, Wei Chen, Jian Yin, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper
Task-Level Curriculum Learning for Non-Autoregressive Neural Machine Translation

Jul 17, 2020
Jinglin Liu, Yi Ren, Xu Tan, Chen Zhang, Tao Qin, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted at IJCAI 2020 Main Track. Sole copyright holder is IJCAI 

  Access Model/Code and Paper
DeepSinger: Singing Voice Synthesis with Data Mined From the Web

Jul 15, 2020
Yi Ren, Xu Tan, Tao Qin, Jian Luan, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted by KDD2020 research track 

  Access Model/Code and Paper
Learn to Use Future Information in Simultaneous Translation

Jul 10, 2020
Xueqing Wu, Yingce Xia, Lijun Wu, Shufang Xie, Weiqing Liu, Jiang Bian, Tao Qin, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper
Neural Architecture Search with GBDT

Jul 09, 2020
Renqian Luo, Xu Tan, Rui Wang, Tao Qin, Enhong Chen, Tie-Yan Liu

* Code is available at https://github.com/renqianluo/GBDT-NAS 

  Access Model/Code and Paper
Learning to Teach with Deep Interactions

Jul 09, 2020
Yang Fan, Yingce Xia, Lijun Wu, Shufang Xie, Weiqing Liu, Jiang Bian, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper
Rethinking Positional Encoding in Language Pre-training

Jul 09, 2020
Guolin Ke, Di He, Tie-Yan Liu

* refine writing; update down-stream results due to bug fix 

  Access Model/Code and Paper
Modeling Lost Information in Lossy Image Compression

Jul 08, 2020
Yaolong Wang, Mingqing Xiao, Chang Liu, Shuxin Zheng, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper
Dynamic of Stochastic Gradient Descent with State-Dependent Noise

Jul 06, 2020
Qi Meng, Shiqi Gong, Wei Chen, Zhi-Ming Ma, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper
Rethinking the Positional Encoding in Language Pre-training

Jun 28, 2020
Guolin Ke, Di He, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper
FastSpeech 2: Fast and High-Quality End-to-End Text to Speech

Jun 22, 2020
Yi Ren, Chenxu Hu, Xu Tan, Tao Qin, Sheng Zhao, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper
Multi-branch Attentive Transformer

Jun 18, 2020
Yang Fan, Shufang Xie, Yingce Xia, Lijun Wu, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Tie-Yan Liu

* 17 pages 

  Access Model/Code and Paper
MC-BERT: Efficient Language Pre-Training via a Meta Controller

Jun 16, 2020
Zhenhui Xu, Linyuan Gong, Guolin Ke, Di He, Shuxin Zheng, Liwei Wang, Jiang Bian, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper
UWSpeech: Speech to Speech Translation for Unwritten Languages

Jun 14, 2020
Chen Zhang, Xu Tan, Yi Ren, Tao Qin, Kejun Zhang, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper
FastSpeech 2: Fast and High-Quality End-to-End Text-to-Speech

Jun 08, 2020
Yi Ren, Chenxu Hu, Tao Qin, Sheng Zhao, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper
Dual Learning: Theoretical Study and an Algorithmic Extension

May 17, 2020
Zhibing Zhao, Yingce Xia, Tao Qin, Lirong Xia, Tie-Yan Liu

* 11 pages, 2 figures 

  Access Model/Code and Paper
Invertible Image Rescaling

May 12, 2020
Mingqing Xiao, Shuxin Zheng, Chang Liu, Yaolong Wang, Di He, Guolin Ke, Jiang Bian, Zhouchen Lin, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper
A Study of Non-autoregressive Model for Sequence Generation

May 11, 2020
Yi Ren, Jinglin Liu, Xu Tan, Zhou Zhao, Sheng Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted by ACL 2020 

  Access Model/Code and Paper
SEEK: Segmented Embedding of Knowledge Graphs

May 02, 2020
Wentao Xu, Shun Zheng, Liang He, Bin Shao, Jian Yin, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper
LightPAFF: A Two-Stage Distillation Framework for Pre-training and Fine-tuning

Apr 27, 2020
Kaitao Song, Hao Sun, Xu Tan, Tao Qin, Jianfeng Lu, Hongzhi Liu, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper