Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Gui-Song Xia

Learning Local-Global Contextual Adaptation for Fully End-to-End Bottom-Up Human Pose Estimation


Sep 08, 2021
Nan Xue, Tianfu Wu, Zhen Zhang, Gui-Song Xia

* Technical report; Code will be released 

  Access Paper or Ask Questions

Parsing Table Structures in the Wild


Sep 06, 2021
Rujiao Long, Wen Wang, Nan Xue, Feiyu Gao, Zhibo Yang, Yongpan Wang, Gui-Song Xia

* Accepted to ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

LUAI Challenge 2021 on Learning to Understand Aerial Images


Aug 30, 2021
Gui-Song Xia, Jian Ding, Ming Qian, Nan Xue, Jiaming Han, Xiang Bai, Micheal Ying Yang, Shengyang Li, Serge Belongie, Jiebo Luo, Mihai Datcu, Marcello Pelillo, Liangpei Zhang, Qiang Zhou, Chao-hui Yu, Kaixuan Hu, Yingjia Bu, Wenming Tan, Zhe Yang, Wei Li, Shang Liu, Jiaxuan Zhao, Tianzhi Ma, Zi-han Gao, Lingqi Wang, Yi Zuo, Licheng Jiao, Chang Meng, Hao Wang, Jiahao Wang, Yiming Hui, Zhuojun Dong, Jie Zhang, Qianyue Bao, Zixiao Zhang, Fang Liu

* 7 pages, 2 figures, accepted by ICCVW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

PlaneTR: Structure-Guided Transformers for 3D Plane Recovery


Jul 27, 2021
Bin Tan, Nan Xue, Song Bai, Tianfu Wu, Gui-Song Xia

* ICCV 2021; Code: https://git.io/PlaneTR 

  Access Paper or Ask Questions

Event-based Synthetic Aperture Imaging with a Hybrid Network


Mar 30, 2021
Xiang Zhang, Wei Liao, Lei Yu, Wen Yang, Gui-Song Xia


  Access Paper or Ask Questions

Deep Graph Matching under Quadratic Constraint


Mar 14, 2021
Quankai Gao, Fudong Wang, Nan Xue, Jin-Gang Yu, Gui-Song Xia


  Access Paper or Ask Questions

ReDet: A Rotation-equivariant Detector for Aerial Object Detection


Mar 13, 2021
Jiaming Han, Jian Ding, Nan Xue, Gui-Song Xia

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Pretraining for Object Detection by Patch Reidentification


Mar 08, 2021
Jian Ding, Enze Xie, Hang Xu, Chenhan Jiang, Zhenguo Li, Ping Luo, Gui-Song Xia


  Access Paper or Ask Questions

Event-based Synthetic Aperture Imaging


Mar 03, 2021
Xiang Zhang, Liao Wei, Lei Yu, Wen Yang, Gui-Song Xia

* 9 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Object Detection in Aerial Images: A Large-Scale Benchmark and Challenges


Feb 24, 2021
Jian Ding, Nan Xue, Gui-Song Xia, Xiang Bai, Wen Yang, Micheal Ying Yang, Serge Belongie, Jiebo Luo, Mihai Datcu, Marcello Pelillo, Liangpei Zhang

* 15 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Bidirectional Multi-scale Attention Networks for Semantic Segmentation of Oblique UAV Imagery


Feb 05, 2021
Ye Lyu, George Vosselman, Gui-Song Xia, Michael Ying Yang


  Access Paper or Ask Questions

Unmixing Convolutional Features for Crisp Edge Detection


Nov 19, 2020
Linxi Huan, Xianwei Zheng, Nan Xue, Wei He, Jianya Gong, Gui-Song Xia


  Access Paper or Ask Questions

Asymmetric Siamese Networks for Semantic Change Detection


Oct 12, 2020
Kunping Yang, Gui-Song Xia, Zicheng Liu, Bo Du, Wen Yang, Marcello Pelillo


  Access Paper or Ask Questions

Mixed Noise Removal with Pareto Prior


Aug 27, 2020
Zhou Liu, Lei Yu, Gui-Song Xia, Hong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Align Deep Features for Oriented Object Detection


Aug 21, 2020
Jiaming Han, Jian Ding, Jie Li, Gui-Song Xia


  Access Paper or Ask Questions

Event Enhanced High-Quality Image Recovery


Jul 16, 2020
Bishan Wang, Jingwei He, Lei Yu, Gui-Song Xia, Wen Yang


  Access Paper or Ask Questions

Implicit Euler ODE Networks for Single-Image Dehazing


Jul 13, 2020
Jiawei Shen, Zhuoyan Li, Lei Yu, Gui-Song Xia, Wen Yang

* 10pages, 10 figures, "for the associate project, see https://github.com/Jiawei-Shen?tab=repositories", submitted to CVPR workshop "vision for four seasons", 

  Access Paper or Ask Questions

X-ModalNet: A Semi-Supervised Deep Cross-Modal Network for Classification of Remote Sensing Data


Jul 11, 2020
Danfeng Hong, Naoto Yokoya, Gui-Song Xia, Jocelyn Chanussot, Xiao Xiang Zhu

* ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing,2020,167:12-23 

  Access Paper or Ask Questions

DiRS: On Creating Benchmark Datasets for Remote Sensing Image Interpretation


Jun 22, 2020
Yang Long, Gui-Song Xia, Shengyang Li, Wen Yang, Michael Ying Yang, Xiao Xiang Zhu, Liangpei Zhang, Deren Li

* Article submitted to IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine 

  Access Paper or Ask Questions

Remote Sensing Image Scene Classification Meets Deep Learning: Challenges, Methods, Benchmarks, and Opportunities


May 03, 2020
Gong Cheng, Xingxing Xie, Junwei Han, Lei Guo, Gui-Song Xia

* 20 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

FGN: Fully Guided Network for Few-Shot Instance Segmentation


Mar 31, 2020
Zhibo Fan, Jin-Gang Yu, Zhihao Liang, Jiarong Ou, Changxin Gao, Gui-Song Xia, Yuanqing Li

* Accepted by CVPR 2020, 10 pages, 6 figures, 

  Access Paper or Ask Questions

Zero-Assignment Constraint for Graph Matching with Outliers


Mar 26, 2020
Fudong Wang, Nan Xue, Jin-Gang Yu, Gui-Song Xia


  Access Paper or Ask Questions

Fisheye Distortion Rectification from Deep Straight Lines


Mar 25, 2020
Zhu-Cun Xue, Nan Xue, Gui-Song Xia


  Access Paper or Ask Questions

Holistically-Attracted Wireframe Parsing


Mar 03, 2020
Nan Xue, Tianfu Wu, Song Bai, Fu-Dong Wang, Gui-Song Xia, Liangpei Zhang, Philip H. S. Torr

* Accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Plug & Play Convolutional Regression Tracker for Video Object Detection


Mar 02, 2020
Ye Lyu, Michael Ying Yang, George Vosselman, Gui-Song Xia


  Access Paper or Ask Questions

Learning Regional Attraction for Line Segment Detection


Dec 18, 2019
Nan Xue, Song Bai, Fu-Dong Wang, Gui-Song Xia, Tianfu Wu, Liangpei Zhang, Philip H. S. Torr

* Accepted to IEEE TPAMI. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1812.02122 

  Access Paper or Ask Questions

Conditional Generative ConvNets for Exemplar-based Texture Synthesis


Dec 17, 2019
Zi-Ming Wang, Meng-Han Li, Gui-Song Xia


  Access Paper or Ask Questions