Alert button
Picture for Yujie Lu

Yujie Lu

Alert button

VIM: Probing Multimodal Large Language Models for Visual Embedded Instruction Following

Nov 29, 2023
Yujie Lu, Xiujun Li, William Yang Wang, Yejin Choi

Viaarxiv icon

GPT-4V(ision) as a Generalist Evaluator for Vision-Language Tasks

Nov 02, 2023
Xinlu Zhang, Yujie Lu, Weizhi Wang, An Yan, Jun Yan, Lianke Qin, Heng Wang, Xifeng Yan, William Yang Wang, Linda Ruth Petzold

Viaarxiv icon

ImagenHub: Standardizing the evaluation of conditional image generation models

Oct 17, 2023
Max Ku, Tianle Li, Kai Zhang, Yujie Lu, Xingyu Fu, Wenwen Zhuang, Wenhu Chen

Figure 1 for ImagenHub: Standardizing the evaluation of conditional image generation models
Figure 2 for ImagenHub: Standardizing the evaluation of conditional image generation models
Figure 3 for ImagenHub: Standardizing the evaluation of conditional image generation models
Figure 4 for ImagenHub: Standardizing the evaluation of conditional image generation models
Viaarxiv icon

Empowering Psychotherapy with Large Language Models: Cognitive Distortion Detection through Diagnosis of Thought Prompting

Oct 11, 2023
Zhiyu Chen, Yujie Lu, William Yang Wang

Figure 1 for Empowering Psychotherapy with Large Language Models: Cognitive Distortion Detection through Diagnosis of Thought Prompting
Figure 2 for Empowering Psychotherapy with Large Language Models: Cognitive Distortion Detection through Diagnosis of Thought Prompting
Figure 3 for Empowering Psychotherapy with Large Language Models: Cognitive Distortion Detection through Diagnosis of Thought Prompting
Figure 4 for Empowering Psychotherapy with Large Language Models: Cognitive Distortion Detection through Diagnosis of Thought Prompting
Viaarxiv icon

Learning Concise and Descriptive Attributes for Visual Recognition

Aug 07, 2023
An Yan, Yu Wang, Yiwu Zhong, Chengyu Dong, Zexue He, Yujie Lu, William Wang, Jingbo Shang, Julian McAuley

Figure 1 for Learning Concise and Descriptive Attributes for Visual Recognition
Figure 2 for Learning Concise and Descriptive Attributes for Visual Recognition
Figure 3 for Learning Concise and Descriptive Attributes for Visual Recognition
Figure 4 for Learning Concise and Descriptive Attributes for Visual Recognition
Viaarxiv icon

Let's Think Frame by Frame: Evaluating Video Chain of Thought with Video Infilling and Prediction

May 23, 2023
Vaishnavi Himakunthala, Andy Ouyang, Daniel Rose, Ryan He, Alex Mei, Yujie Lu, Chinmay Sonar, Michael Saxon, William Yang Wang

Figure 1 for Let's Think Frame by Frame: Evaluating Video Chain of Thought with Video Infilling and Prediction
Figure 2 for Let's Think Frame by Frame: Evaluating Video Chain of Thought with Video Infilling and Prediction
Figure 3 for Let's Think Frame by Frame: Evaluating Video Chain of Thought with Video Infilling and Prediction
Figure 4 for Let's Think Frame by Frame: Evaluating Video Chain of Thought with Video Infilling and Prediction
Viaarxiv icon

Collaborative Generative AI: Integrating GPT-k for Efficient Editing in Text-to-Image Generation

May 18, 2023
Wanrong Zhu, Xinyi Wang, Yujie Lu, Tsu-Jui Fu, Xin Eric Wang, Miguel Eckstein, William Yang Wang

Figure 1 for Collaborative Generative AI: Integrating GPT-k for Efficient Editing in Text-to-Image Generation
Figure 2 for Collaborative Generative AI: Integrating GPT-k for Efficient Editing in Text-to-Image Generation
Figure 3 for Collaborative Generative AI: Integrating GPT-k for Efficient Editing in Text-to-Image Generation
Figure 4 for Collaborative Generative AI: Integrating GPT-k for Efficient Editing in Text-to-Image Generation
Viaarxiv icon

LLMScore: Unveiling the Power of Large Language Models in Text-to-Image Synthesis Evaluation

May 18, 2023
Yujie Lu, Xianjun Yang, Xiujun Li, Xin Eric Wang, William Yang Wang

Figure 1 for LLMScore: Unveiling the Power of Large Language Models in Text-to-Image Synthesis Evaluation
Figure 2 for LLMScore: Unveiling the Power of Large Language Models in Text-to-Image Synthesis Evaluation
Figure 3 for LLMScore: Unveiling the Power of Large Language Models in Text-to-Image Synthesis Evaluation
Figure 4 for LLMScore: Unveiling the Power of Large Language Models in Text-to-Image Synthesis Evaluation
Viaarxiv icon

Visual Chain of Thought: Bridging Logical Gaps with Multimodal Infillings

May 03, 2023
Daniel Rose, Vaishnavi Himakunthala, Andy Ouyang, Ryan He, Alex Mei, Yujie Lu, Michael Saxon, Chinmay Sonar, Diba Mirza, William Yang Wang

Figure 1 for Visual Chain of Thought: Bridging Logical Gaps with Multimodal Infillings
Figure 2 for Visual Chain of Thought: Bridging Logical Gaps with Multimodal Infillings
Figure 3 for Visual Chain of Thought: Bridging Logical Gaps with Multimodal Infillings
Figure 4 for Visual Chain of Thought: Bridging Logical Gaps with Multimodal Infillings
Viaarxiv icon