Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xu Yang

Auto-Parsing Network for Image Captioning and Visual Question Answering


Aug 24, 2021
Xu Yang, Chongyang Gao, Hanwang Zhang, Jianfei Cai


  Access Paper or Ask Questions

Towards Unbiased Visual Emotion Recognition via Causal Intervention


Jul 26, 2021
Yuedong Chen, Xu Yang, Tat-Jen Cham, Jianfei Cai

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Doubly Contrastive Deep Clustering


Mar 09, 2021
Zhiyuan Dang, Cheng Deng, Xu Yang, Heng Huang

* 9 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Causal Attention for Vision-Language Tasks


Mar 05, 2021
Xu Yang, Hanwang Zhang, Guojun Qi, Jianfei Cai


  Access Paper or Ask Questions

Incremental Embedding Learning via Zero-Shot Translation


Dec 31, 2020
Kun Wei, Cheng Deng, Xu Yang, Maosen Li

* 9 page 

  Access Paper or Ask Questions

Finding It at Another Side: A Viewpoint-Adapted Matching Encoder for Change Captioning


Sep 30, 2020
Xiangxi Shi, Xu Yang, Jiuxiang Gu, Shafiq Joty, Jianfei Cai

* ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Scan: A Deep Reinforcement Learning Approach for Personalized Scanning in CT Imaging


Jun 16, 2020
Ziju Shen, Yufei Wang, Dufan Wu, Xu Yang, Bin Dong


  Access Paper or Ask Questions

Deconfounded Image Captioning: A Causal Retrospect


Mar 09, 2020
Xu Yang, Hanwang Zhang, Jianfei Cai


  Access Paper or Ask Questions

Automated Pavement Crack Segmentation Using Fully Convolutional U-Net with a Pretrained ResNet-34 Encoder


Jan 21, 2020
Stephen L. H. Lau, Xin Wang, Xu Yang, Edwin K. P. Chong

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

TBC-Net: A real-time detector for infrared small target detection using semantic constraint


Dec 27, 2019
Mingxin Zhao, Li Cheng, Xu Yang, Peng Feng, Liyuan Liu, Nanjian Wu


  Access Paper or Ask Questions

mu-Forcing: Training Variational Recurrent Autoencoders for Text Generation


May 24, 2019
Dayiheng Liu, Xu Yang, Feng He, Yuanyuan Chen, Jiancheng Lv

* To appear in the ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing (TALLIP) 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Spectral Clustering using Dual Autoencoder Network


Apr 30, 2019
Xu Yang, Cheng Deng, Feng Zheng, Junchi Yan, Wei Liu


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Collocate Neural Modules for Image Captioning


Apr 18, 2019
Xu Yang, Hanwang Zhang, Jianfei Cai


  Access Paper or Ask Questions

Unpaired Image Captioning via Scene Graph Alignments


Apr 04, 2019
Jiuxiang Gu, Shafiq Joty, Jianfei Cai, Handong Zhao, Xu Yang, Gang Wang


  Access Paper or Ask Questions

The Cross-Modality Disparity Problem in Multispectral Pedestrian Detection


Jan 09, 2019
Lu Zhang, Zhiyong Liu, Xiangyu Chen, Xu Yang

* 10 pages, 8 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Auto-Encoding Scene Graphs for Image Captioning


Dec 11, 2018
Xu Yang, Kaihua Tang, Hanwang Zhang, Jianfei Cai


  Access Paper or Ask Questions

Shuffle-Then-Assemble: Learning Object-Agnostic Visual Relationship Features


Aug 01, 2018
Xu Yang, Hanwang Zhang, Jianfei Cai


  Access Paper or Ask Questions

Face Photo Sketch Synthesis via Larger Patch and Multiresolution Spline


Sep 19, 2015
Xu Yang


  Access Paper or Ask Questions

A Weighted Common Subgraph Matching Algorithm


Nov 04, 2014
Xu Yang, Hong Qiao, Zhi-Yong Liu

* 6 pages, 5 figures, the second round revision in IEEE TNNLS 

  Access Paper or Ask Questions