Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Fuchun Sun

TransSC: Transformer-based Shape Completion for Grasp Evaluation


Jul 01, 2021
Wenkai Chen, Hongzhuo Liang, Zhaopeng Chen, Fuchun Sun, Jianwei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Option-Aware Hierarchical Imitation Learning


Jun 11, 2021
Mingxuan Jing, Wenbing Huang, Fuchun Sun, Xiaojian Ma, Tao Kong, Chuang Gan, Lei Li

* accepted by ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Robust Tube-Based Smooth-MPC for Robot Manipulator Planning


Mar 17, 2021
Yu Luo, Mingxuan Jing, Tianying Ji, Fuchun Sun, Huaping Liu


  Access Paper or Ask Questions

Fault-Aware Robust Control via Adversarial Reinforcement Learning


Nov 30, 2020
Fan Yang, Chao Yang, Di Guo, Huaping Liu, Fuchun Sun

* 7 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Elastic Interaction of Particles for Robotic Tactile Simulation


Nov 23, 2020
Yikai Wang, Wenbing Huang, Bin Fang, Fuchun Sun


  Access Paper or Ask Questions

Deep Multimodal Fusion by Channel Exchanging


Nov 10, 2020
Yikai Wang, Wenbing Huang, Fuchun Sun, Tingyang Xu, Yu Rong, Junzhou Huang

* NeurIPS 2020. Code and models: https://github.com/yikaiw/CEN 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Skill Learning for Robust Manipulation


Nov 06, 2020
Pingcheng Jian, Chao Yang, Di Guo, Huaping Liu, Fuchun Sun

* 7 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Representation Learning by InvariancePropagation


Oct 07, 2020
Feng Wang, Huaping Liu, Di Guo, Fuchun Sun


  Access Paper or Ask Questions

Tackling Over-Smoothing for General Graph Convolutional Networks


Sep 08, 2020
Wenbing Huang, Yu Rong, Tingyang Xu, Fuchun Sun, Junzhou Huang

* Submitted to TPAMI, 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking and Relieving Over-Smoothing in Deep GCNs


Aug 22, 2020
Wenbing Huang, Yu Rong, Tingyang Xu, Fuchun Sun, Junzhou Huang

* 20 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Boundary Based Out-of-Distribution Classifier for Generalized Zero-Shot Learning


Aug 09, 2020
Xingyu Chen, Xuguang Lan, Fuchun Sun, Nanning Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Resolution Switchable Networks for Runtime Efficient Image Recognition


Jul 29, 2020
Yikai Wang, Fuchun Sun, Duo Li, Anbang Yao

* ECCV 2020. Code and models: https://github.com/yikaiw/RS-Nets 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Embodied Scene Description


May 07, 2020
Sinan Tan, Huaping Liu, Di Guo, Xinyu Zhang, Fuchun Sun

* Accepted in Robotics: Science and Systems 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Reusing Discriminators for Encoding: Towards Unsupervised Image-to-Image Translation


Mar 28, 2020
Runfa Chen, Wenbing Huang, Binghui Huang, Fuchun Sun, Bin Fang

* Accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Mobile Robot Hand-Arm Teleoperation System by Vision and IMU


Mar 11, 2020
Shuang Li, Jiaxi Jiang, Philipp Ruppel, Hongzhuo Liang, Xiaojian Ma, Norman Hendrich, Fuchun Sun, Jianwei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

MQA: Answering the Question via Robotic Manipulation


Mar 10, 2020
Yuhong Deng, Naifu Zhang, Di Guo, Huaping Liu, Fuchun Sun, Chen Pang, Jing Pang


  Access Paper or Ask Questions

Reusing Discriminators for Encoding Towards Unsupervised Image-to-Image Translation


Mar 03, 2020
Runfa Chen, Wenbing Huang, Binghui Huang, Fuchun Sun, Bin Fang

* Accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Fabric Defect Detection Using Vision-Based Tactile Sensor


Mar 02, 2020
Bin Fang, Xingming Long, Yifan Zhang, GuoYi Luo, Fuchun Sun, Huaping Liu


  Access Paper or Ask Questions

Robust Robotic Pouring using Audition and Haptics


Feb 29, 2020
Hongzhuo Liang, Chuangchuang Zhou, Shuang Li, Xiaojian Ma, Norman Hendrich, Timo Gerkmann, Fuchun Sun, Jianwei Zhang

* submitted to RA-L 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning from Imperfect Demonstrations under Soft Expert Guidance


Nov 23, 2019
Mingxuan Jing, Xiaojian Ma, Wenbing Huang, Fuchun Sun, Chao Yang, Bin Fang, Huaping Liu

* Accepted to AAAI 2020. Xiaojian Ma and Mingxuan Jing contributed equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions

Imitation Learning from Observations by Minimizing Inverse Dynamics Disagreement


Nov 18, 2019
Chao Yang, Xiaojian Ma, Wenbing Huang, Fuchun Sun, Huaping Liu, Junzhou Huang, Chuang Gan

* Accepted to NeurIPS 2019 as a spotlight. Chao Yang and Xiaojian Ma contributed equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions

Regularized Adversarial Sampling and Deep Time-aware Attention for Click-Through Rate Prediction


Nov 03, 2019
Yikai Wang, Liang Zhang, Quanyu Dai, Fuchun Sun, Bo Zhang, Yang He, Weipeng Yan, Yongjun Bao

* CIKM 2019 Long Paper, 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions