Alert button
Picture for Pan Zhang

Pan Zhang

Alert button

SongComposer: A Large Language Model for Lyric and Melody Composition in Song Generation

Feb 27, 2024
Shuangrui Ding, Zihan Liu, Xiaoyi Dong, Pan Zhang, Rui Qian, Conghui He, Dahua Lin, Jiaqi Wang

Viaarxiv icon

DualFocus: Integrating Macro and Micro Perspectives in Multi-modal Large Language Models

Feb 22, 2024
Yuhang Cao, Pan Zhang, Xiaoyi Dong, Dahua Lin, Jiaqi Wang

Viaarxiv icon

InternLM-XComposer2: Mastering Free-form Text-Image Composition and Comprehension in Vision-Language Large Model

Jan 29, 2024
Xiaoyi Dong, Pan Zhang, Yuhang Zang, Yuhang Cao, Bin Wang, Linke Ouyang, Xilin Wei, Songyang Zhang, Haodong Duan, Maosong Cao, Wenwei Zhang, Yining Li, Hang Yan, Yang Gao, Xinyue Zhang, Wei Li, Jingwen Li, Kai Chen, Conghui He, Xingcheng Zhang, Yu Qiao, Dahua Lin, Jiaqi Wang

Viaarxiv icon

Concealed Object Segmentation with Hierarchical Coherence Modeling

Jan 22, 2024
Fengyang Xiao, Pan Zhang, Chunming He, Runze Hu, Yutao Liu

Viaarxiv icon

Alpha-CLIP: A CLIP Model Focusing on Wherever You Want

Dec 13, 2023
Zeyi Sun, Ye Fang, Tong Wu, Pan Zhang, Yuhang Zang, Shu Kong, Yuanjun Xiong, Dahua Lin, Jiaqi Wang

Viaarxiv icon

HyperDreamer: Hyper-Realistic 3D Content Generation and Editing from a Single Image

Dec 07, 2023
Tong Wu, Zhibing Li, Shuai Yang, Pan Zhang, Xinggang Pan, Jiaqi Wang, Dahua Lin, Ziwei Liu

Viaarxiv icon

OPERA: Alleviating Hallucination in Multi-Modal Large Language Models via Over-Trust Penalty and Retrospection-Allocation

Nov 29, 2023
Qidong Huang, Xiaoyi Dong, Pan Zhang, Bin Wang, Conghui He, Jiaqi Wang, Dahua Lin, Weiming Zhang, Nenghai Yu

Viaarxiv icon

ShareGPT4V: Improving Large Multi-Modal Models with Better Captions

Nov 28, 2023
Lin Chen, Jinsong Li, Xiaoyi Dong, Pan Zhang, Conghui He, Jiaqi Wang, Feng Zhao, Dahua Lin

Viaarxiv icon