Alert button
Picture for Jiaqi Wang

Jiaqi Wang

Alert button

Enhancing EEG-to-Text Decoding through Transferable Representations from Pre-trained Contrastive EEG-Text Masked Autoencoder

Feb 28, 2024
Jiaqi Wang, Zhenxi Song, Zhengyu Ma, Xipeng Qiu, Min Zhang, Zhiguo Zhang

Viaarxiv icon

SongComposer: A Large Language Model for Lyric and Melody Composition in Song Generation

Feb 27, 2024
Shuangrui Ding, Zihan Liu, Xiaoyi Dong, Pan Zhang, Rui Qian, Conghui He, Dahua Lin, Jiaqi Wang

Viaarxiv icon

CoRelation: Boosting Automatic ICD Coding Through Contextualized Code Relation Learning

Feb 24, 2024
Junyu Luo, Xiaochen Wang, Jiaqi Wang, Aofei Chang, Yaqing Wang, Fenglong Ma

Viaarxiv icon

DualFocus: Integrating Macro and Micro Perspectives in Multi-modal Large Language Models

Feb 22, 2024
Yuhang Cao, Pan Zhang, Xiaoyi Dong, Dahua Lin, Jiaqi Wang

Viaarxiv icon

VQAttack: Transferable Adversarial Attacks on Visual Question Answering via Pre-trained Models

Feb 16, 2024
Ziyi Yin, Muchao Ye, Tianrong Zhang, Jiaqi Wang, Han Liu, Jinghui Chen, Ting Wang, Fenglong Ma

Viaarxiv icon

SepRep-Net: Multi-source Free Domain Adaptation via Model Separation And Reparameterization

Feb 13, 2024
Ying Jin, Jiaqi Wang, Dahua Lin

Viaarxiv icon

Position Paper: Assessing Robustness, Privacy, and Fairness in Federated Learning Integrated with Foundation Models

Feb 02, 2024
Xi Li, Jiaqi Wang

Viaarxiv icon

Recent Advances in Predictive Modeling with Electronic Health Records

Feb 02, 2024
Jiaqi Wang, Junyu Luo, Muchao Ye, Xiaochen Wang, Yuan Zhong, Aofei Chang, Guanjie Huang, Ziyi Yin, Cao Xiao, Jimeng Sun, Fenglong Ma

Viaarxiv icon

InternLM-XComposer2: Mastering Free-form Text-Image Composition and Comprehension in Vision-Language Large Model

Jan 29, 2024
Xiaoyi Dong, Pan Zhang, Yuhang Zang, Yuhang Cao, Bin Wang, Linke Ouyang, Xilin Wei, Songyang Zhang, Haodong Duan, Maosong Cao, Wenwei Zhang, Yining Li, Hang Yan, Yang Gao, Xinyue Zhang, Wei Li, Jingwen Li, Kai Chen, Conghui He, Xingcheng Zhang, Yu Qiao, Dahua Lin, Jiaqi Wang

Viaarxiv icon

Rethinking Personalized Federated Learning with Clustering-based Dynamic Graph Propagation

Jan 29, 2024
Jiaqi Wang, Yuzhong Chen, Yuhang Wu, Mahashweta Das, Hao Yang, Fenglong Ma

Viaarxiv icon