Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chuanqi Tan

Raise a Child in Large Language Model: Towards Effective and Generalizable Fine-tuning


Sep 13, 2021
Runxin Xu, Fuli Luo, Zhiyuan Zhang, Chuanqi Tan, Baobao Chang, Songfang Huang, Fei Huang

* Accepted as a long paper to EMNLP 2021 Main Conference 

  Access Paper or Ask Questions

LightNER: A Lightweight Generative Framework with Prompt-guided Attention for Low-resource NER


Sep 09, 2021
Xiang Chen, Ningyu Zhang, Lei Li, Xin Xie, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Fei Huang, Luo Si, Huajun Chen

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Differentiable Prompt Makes Pre-trained Language Models Better Few-shot Learners


Aug 31, 2021
Ningyu Zhang, Luoqiu Li, Xiang Chen, Shumin Deng, Zhen Bi, Chuanqi Tan, Fei Huang, Huajun Chen

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Meta Gradient Adversarial Attack


Aug 10, 2021
Zheng Yuan, Jie Zhang, Yunpei Jia, Chuanqi Tan, Tao Xue, Shiguang Shan

* 13 pages, 2 figures, 12 tables. Accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

CBLUE: A Chinese Biomedical Language Understanding Evaluation Benchmark


Jul 06, 2021
Mosha Chen, Chuanqi Tan, Zhen Bi, Xiaozhuan Liang, Lei Li, Ningyu Zhang, Xin Shang, Kangping Yin, Jian Xu, Fei Huang, Luo Si, Yuan Ni, Guotong Xie, Zhifang Sui, Baobao Chang, Hui Zong, Zheng Yuan, Linfeng Li, Jun Yan, Hongying Zan, Kunli Zhang, Buzhou Tang, Qingcai Chen


  Access Paper or Ask Questions

Document-level Relation Extraction as Semantic Segmentation


Jun 07, 2021
Ningyu Zhang, Xiang Chen, Xin Xie, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Fei Huang, Luo Si, Huajun Chen

* Accepted by IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Biomedical Pretrained Language Models with Knowledge


Apr 21, 2021
Zheng Yuan, Yijia Liu, Chuanqi Tan, Songfang Huang, Fei Huang

* Accepted at BioNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

AdaPrompt: Adaptive Prompt-based Finetuning for Relation Extraction


Apr 15, 2021
Xiang Chen, Xin Xie, Ningyu Zhang, Jiahuan Yan, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Fei Huang, Luo Si, Huajun Chen

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Noisy-Labeled NER with Confidence Estimation


Apr 12, 2021
Kun Liu, Yao Fu, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Ningyu Zhang, Songfang Huang, Sheng Gao

* NAACL 2021 Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions

Normal vs. Adversarial: Salience-based Analysis of Adversarial Samples for Relation Extraction


Apr 11, 2021
Luoqiu Li, Xiang Chen, Ningyu Zhang, Shumin Deng, Xin Xie, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Fei Huang, Huajun Chen

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Probing BERT in Hyperbolic Spaces


Apr 08, 2021
Boli Chen, Yao Fu, Guangwei Xu, Pengjun Xie, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Liping Jing

* ICLR 2021 Camera ready 

  Access Paper or Ask Questions

Biomedical Question Answering: A Comprehensive Review


Feb 10, 2021
Qiao Jin, Zheng Yuan, Guangzhi Xiong, Qianlan Yu, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Songfang Huang, Xiaozhong Liu, Sheng Yu

* Draft 

  Access Paper or Ask Questions

Nested Named Entity Recognition with Partially-Observed TreeCRFs


Dec 15, 2020
Yao Fu, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Songfang Huang, Fei Huang

* AAAI 2021 Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions

Latent Template Induction with Gumbel-CRFs


Nov 29, 2020
Yao Fu, Chuanqi Tan, Bin Bi, Mosha Chen, Yansong Feng, Alexander M. Rush

* NeurIPS 2020 camera ready 

  Access Paper or Ask Questions

Predicting Clinical Trial Results by Implicit Evidence Integration


Oct 12, 2020
Qiao Jin, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Xiaozhong Liu, Songfang Huang

* EMNLP 2020 long paper 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Triple Extraction with Generative Transformer


Sep 14, 2020
Hongbin Ye, Ningyu Zhang, Shumin Deng, Mosha Chen, Chuanqi Tan, Fei Huang, Huajun Chen


  Access Paper or Ask Questions

Attention-based Transfer Learning for Brain-computer Interface


Apr 25, 2019
Chuanqi Tan, Fuchun Sun, Tao Kong, Bin Fang, Wenchang Zhang

* In Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) 2019, 12 - 17 May, 2019, Brighton, UK 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Melody Composition from Lyrics


Sep 12, 2018
Hangbo Bao, Shaohan Huang, Furu Wei, Lei Cui, Yu Wu, Chuanqi Tan, Songhao Piao, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Deep Transfer Learning


Aug 06, 2018
Chuanqi Tan, Fuchun Sun, Tao Kong, Wenchang Zhang, Chao Yang, Chunfang Liu

* The 27th International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN 2018) 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Transfer Learning for EEG-based Brain Computer Interface


Aug 06, 2018
Chuanqi Tan, Fuchun Sun, Wenchang Zhang

* In Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) 2018, 15-20 April 2018, Alberta, Canada 

  Access Paper or Ask Questions

Multimodal Classification with Deep Convolutional-Recurrent Neural Networks for Electroencephalography


Jul 24, 2018
Chuanqi Tan, Fuchun Sun, Wenchang Zhang, Jianhua Chen, Chunfang Liu

* Neural Information Processing. 2017:767-776 
* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

S-Net: From Answer Extraction to Answer Generation for Machine Reading Comprehension


Jan 02, 2018
Chuanqi Tan, Furu Wei, Nan Yang, Bowen Du, Weifeng Lv, Ming Zhou

* AAAI18 

  Access Paper or Ask Questions

Entity Linking for Queries by Searching Wikipedia Sentences


May 18, 2017
Chuanqi Tan, Furu Wei, Pengjie Ren, Weifeng Lv, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Neural Question Generation from Text: A Preliminary Study


Apr 18, 2017
Qingyu Zhou, Nan Yang, Furu Wei, Chuanqi Tan, Hangbo Bao, Ming Zhou

* Submitted to EMNLP 2017 

  Access Paper or Ask Questions