Alert button
Picture for Chuanqi Tan

Chuanqi Tan

Alert button

Sharing, Teaching and Aligning: Knowledgeable Transfer Learning for Cross-Lingual Machine Reading Comprehension

Nov 12, 2023
Tingfeng Cao, Chengyu Wang, Chuanqi Tan, Jun Huang, Jinhui Zhu

Figure 1 for Sharing, Teaching and Aligning: Knowledgeable Transfer Learning for Cross-Lingual Machine Reading Comprehension
Figure 2 for Sharing, Teaching and Aligning: Knowledgeable Transfer Learning for Cross-Lingual Machine Reading Comprehension
Figure 3 for Sharing, Teaching and Aligning: Knowledgeable Transfer Learning for Cross-Lingual Machine Reading Comprehension
Figure 4 for Sharing, Teaching and Aligning: Knowledgeable Transfer Learning for Cross-Lingual Machine Reading Comprehension
Viaarxiv icon

Query and Response Augmentation Cannot Help Out-of-domain Math Reasoning Generalization

Oct 09, 2023
Chengpeng Li, Zheng Yuan, Guanting Dong, Keming Lu, Jiancan Wu, Chuanqi Tan, Xiang Wang, Chang Zhou

Figure 1 for Query and Response Augmentation Cannot Help Out-of-domain Math Reasoning Generalization
Figure 2 for Query and Response Augmentation Cannot Help Out-of-domain Math Reasoning Generalization
Figure 3 for Query and Response Augmentation Cannot Help Out-of-domain Math Reasoning Generalization
Figure 4 for Query and Response Augmentation Cannot Help Out-of-domain Math Reasoning Generalization
Viaarxiv icon

Qwen Technical Report

Sep 28, 2023
Jinze Bai, Shuai Bai, Yunfei Chu, Zeyu Cui, Kai Dang, Xiaodong Deng, Yang Fan, Wenbin Ge, Yu Han, Fei Huang, Binyuan Hui, Luo Ji, Mei Li, Junyang Lin, Runji Lin, Dayiheng Liu, Gao Liu, Chengqiang Lu, Keming Lu, Jianxin Ma, Rui Men, Xingzhang Ren, Xuancheng Ren, Chuanqi Tan, Sinan Tan, Jianhong Tu, Peng Wang, Shijie Wang, Wei Wang, Shengguang Wu, Benfeng Xu, Jin Xu, An Yang, Hao Yang, Jian Yang, Shusheng Yang, Yang Yao, Bowen Yu, Hongyi Yuan, Zheng Yuan, Jianwei Zhang, Xingxuan Zhang, Yichang Zhang, Zhenru Zhang, Chang Zhou, Jingren Zhou, Xiaohuan Zhou, Tianhang Zhu

Figure 1 for Qwen Technical Report
Figure 2 for Qwen Technical Report
Figure 3 for Qwen Technical Report
Figure 4 for Qwen Technical Report
Viaarxiv icon

Boosting In-Context Learning with Factual Knowledge

Sep 26, 2023
Jianing Wang, Chengyu Wang, Chuanqi Tan, Jun Huang, Ming Gao

Figure 1 for Boosting In-Context Learning with Factual Knowledge
Figure 2 for Boosting In-Context Learning with Factual Knowledge
Figure 3 for Boosting In-Context Learning with Factual Knowledge
Figure 4 for Boosting In-Context Learning with Factual Knowledge
Viaarxiv icon

#InsTag: Instruction Tagging for Analyzing Supervised Fine-tuning of Large Language Models

Aug 15, 2023
Keming Lu, Hongyi Yuan, Zheng Yuan, Runji Lin, Junyang Lin, Chuanqi Tan, Chang Zhou, Jingren Zhou

Figure 1 for #InsTag: Instruction Tagging for Analyzing Supervised Fine-tuning of Large Language Models
Figure 2 for #InsTag: Instruction Tagging for Analyzing Supervised Fine-tuning of Large Language Models
Figure 3 for #InsTag: Instruction Tagging for Analyzing Supervised Fine-tuning of Large Language Models
Figure 4 for #InsTag: Instruction Tagging for Analyzing Supervised Fine-tuning of Large Language Models
Viaarxiv icon

Scaling Relationship on Learning Mathematical Reasoning with Large Language Models

Aug 03, 2023
Zheng Yuan, Hongyi Yuan, Chengpeng Li, Guanting Dong, Chuanqi Tan, Chang Zhou

Figure 1 for Scaling Relationship on Learning Mathematical Reasoning with Large Language Models
Figure 2 for Scaling Relationship on Learning Mathematical Reasoning with Large Language Models
Figure 3 for Scaling Relationship on Learning Mathematical Reasoning with Large Language Models
Figure 4 for Scaling Relationship on Learning Mathematical Reasoning with Large Language Models
Viaarxiv icon

Towards Adaptive Prefix Tuning for Parameter-Efficient Language Model Fine-tuning

May 24, 2023
Zhen-Ru Zhang, Chuanqi Tan, Haiyang Xu, Chengyu Wang, Jun Huang, Songfang Huang

Figure 1 for Towards Adaptive Prefix Tuning for Parameter-Efficient Language Model Fine-tuning
Figure 2 for Towards Adaptive Prefix Tuning for Parameter-Efficient Language Model Fine-tuning
Figure 3 for Towards Adaptive Prefix Tuning for Parameter-Efficient Language Model Fine-tuning
Figure 4 for Towards Adaptive Prefix Tuning for Parameter-Efficient Language Model Fine-tuning
Viaarxiv icon

Knowledge Rumination for Pre-trained Language Models

May 15, 2023
Yunzhi Yao, Peng Wang, Shengyu Mao, Chuanqi Tan, Fei Huang, Huajun Chen, Ningyu Zhang

Figure 1 for Knowledge Rumination for Pre-trained Language Models
Figure 2 for Knowledge Rumination for Pre-trained Language Models
Figure 3 for Knowledge Rumination for Pre-trained Language Models
Figure 4 for Knowledge Rumination for Pre-trained Language Models
Viaarxiv icon

VECO 2.0: Cross-lingual Language Model Pre-training with Multi-granularity Contrastive Learning

Apr 17, 2023
Zhen-Ru Zhang, Chuanqi Tan, Songfang Huang, Fei Huang

Figure 1 for VECO 2.0: Cross-lingual Language Model Pre-training with Multi-granularity Contrastive Learning
Figure 2 for VECO 2.0: Cross-lingual Language Model Pre-training with Multi-granularity Contrastive Learning
Figure 3 for VECO 2.0: Cross-lingual Language Model Pre-training with Multi-granularity Contrastive Learning
Figure 4 for VECO 2.0: Cross-lingual Language Model Pre-training with Multi-granularity Contrastive Learning
Viaarxiv icon

RRHF: Rank Responses to Align Language Models with Human Feedback without tears

Apr 11, 2023
Zheng Yuan, Hongyi Yuan, Chuanqi Tan, Wei Wang, Songfang Huang, Fei Huang

Figure 1 for RRHF: Rank Responses to Align Language Models with Human Feedback without tears
Figure 2 for RRHF: Rank Responses to Align Language Models with Human Feedback without tears
Figure 3 for RRHF: Rank Responses to Align Language Models with Human Feedback without tears
Figure 4 for RRHF: Rank Responses to Align Language Models with Human Feedback without tears
Viaarxiv icon