Alert button
Picture for Songfang Huang

Songfang Huang

Alert button

BUS:Efficient and Effective Vision-language Pre-training with Bottom-Up Patch Summarization

Jul 17, 2023
Chaoya Jiang, Haiyang Xu, Wei Ye, Qinghao Ye, Chenliang Li, Ming Yan, Bin Bi, Shikun Zhang, Fei Huang, Songfang Huang

Figure 1 for BUS:Efficient and Effective Vision-language Pre-training with Bottom-Up Patch Summarization
Figure 2 for BUS:Efficient and Effective Vision-language Pre-training with Bottom-Up Patch Summarization
Figure 3 for BUS:Efficient and Effective Vision-language Pre-training with Bottom-Up Patch Summarization
Figure 4 for BUS:Efficient and Effective Vision-language Pre-training with Bottom-Up Patch Summarization
Viaarxiv icon

DiffDTM: A conditional structure-free framework for bioactive molecules generation targeted for dual proteins

Jun 24, 2023
Lei Huang, Zheng Yuan, Huihui Yan, Rong Sheng, Linjing Liu, Fuzhou Wang, Weidun Xie, Nanjun Chen, Fei Huang, Songfang Huang, Ka-Chun Wong, Yaoyun Zhang

Figure 1 for DiffDTM: A conditional structure-free framework for bioactive molecules generation targeted for dual proteins
Figure 2 for DiffDTM: A conditional structure-free framework for bioactive molecules generation targeted for dual proteins
Figure 3 for DiffDTM: A conditional structure-free framework for bioactive molecules generation targeted for dual proteins
Figure 4 for DiffDTM: A conditional structure-free framework for bioactive molecules generation targeted for dual proteins
Viaarxiv icon

Towards Adaptive Prefix Tuning for Parameter-Efficient Language Model Fine-tuning

May 24, 2023
Zhen-Ru Zhang, Chuanqi Tan, Haiyang Xu, Chengyu Wang, Jun Huang, Songfang Huang

Figure 1 for Towards Adaptive Prefix Tuning for Parameter-Efficient Language Model Fine-tuning
Figure 2 for Towards Adaptive Prefix Tuning for Parameter-Efficient Language Model Fine-tuning
Figure 3 for Towards Adaptive Prefix Tuning for Parameter-Efficient Language Model Fine-tuning
Figure 4 for Towards Adaptive Prefix Tuning for Parameter-Efficient Language Model Fine-tuning
Viaarxiv icon

VECO 2.0: Cross-lingual Language Model Pre-training with Multi-granularity Contrastive Learning

Apr 17, 2023
Zhen-Ru Zhang, Chuanqi Tan, Songfang Huang, Fei Huang

Figure 1 for VECO 2.0: Cross-lingual Language Model Pre-training with Multi-granularity Contrastive Learning
Figure 2 for VECO 2.0: Cross-lingual Language Model Pre-training with Multi-granularity Contrastive Learning
Figure 3 for VECO 2.0: Cross-lingual Language Model Pre-training with Multi-granularity Contrastive Learning
Figure 4 for VECO 2.0: Cross-lingual Language Model Pre-training with Multi-granularity Contrastive Learning
Viaarxiv icon

RRHF: Rank Responses to Align Language Models with Human Feedback without tears

Apr 11, 2023
Zheng Yuan, Hongyi Yuan, Chuanqi Tan, Wei Wang, Songfang Huang, Fei Huang

Figure 1 for RRHF: Rank Responses to Align Language Models with Human Feedback without tears
Figure 2 for RRHF: Rank Responses to Align Language Models with Human Feedback without tears
Figure 3 for RRHF: Rank Responses to Align Language Models with Human Feedback without tears
Figure 4 for RRHF: Rank Responses to Align Language Models with Human Feedback without tears
Viaarxiv icon

Revisiting Automatic Question Summarization Evaluation in the Biomedical Domain

Mar 18, 2023
Hongyi Yuan, Yaoyun Zhang, Fei Huang, Songfang Huang

Figure 1 for Revisiting Automatic Question Summarization Evaluation in the Biomedical Domain
Figure 2 for Revisiting Automatic Question Summarization Evaluation in the Biomedical Domain
Figure 3 for Revisiting Automatic Question Summarization Evaluation in the Biomedical Domain
Figure 4 for Revisiting Automatic Question Summarization Evaluation in the Biomedical Domain
Viaarxiv icon

RAMM: Retrieval-augmented Biomedical Visual Question Answering with Multi-modal Pre-training

Mar 01, 2023
Zheng Yuan, Qiao Jin, Chuanqi Tan, Zhengyun Zhao, Hongyi Yuan, Fei Huang, Songfang Huang

Figure 1 for RAMM: Retrieval-augmented Biomedical Visual Question Answering with Multi-modal Pre-training
Figure 2 for RAMM: Retrieval-augmented Biomedical Visual Question Answering with Multi-modal Pre-training
Figure 3 for RAMM: Retrieval-augmented Biomedical Visual Question Answering with Multi-modal Pre-training
Figure 4 for RAMM: Retrieval-augmented Biomedical Visual Question Answering with Multi-modal Pre-training
Viaarxiv icon

Molecular Geometry-aware Transformer for accurate 3D Atomic System modeling

Feb 02, 2023
Zheng Yuan, Yaoyun Zhang, Chuanqi Tan, Wei Wang, Fei Huang, Songfang Huang

Figure 1 for Molecular Geometry-aware Transformer for accurate 3D Atomic System modeling
Figure 2 for Molecular Geometry-aware Transformer for accurate 3D Atomic System modeling
Figure 3 for Molecular Geometry-aware Transformer for accurate 3D Atomic System modeling
Figure 4 for Molecular Geometry-aware Transformer for accurate 3D Atomic System modeling
Viaarxiv icon

mPLUG-2: A Modularized Multi-modal Foundation Model Across Text, Image and Video

Feb 01, 2023
Haiyang Xu, Qinghao Ye, Ming Yan, Yaya Shi, Jiabo Ye, Yuanhong Xu, Chenliang Li, Bin Bi, Qi Qian, Wei Wang, Guohai Xu, Ji Zhang, Songfang Huang, Fei Huang, Jingren Zhou

Figure 1 for mPLUG-2: A Modularized Multi-modal Foundation Model Across Text, Image and Video
Figure 2 for mPLUG-2: A Modularized Multi-modal Foundation Model Across Text, Image and Video
Figure 3 for mPLUG-2: A Modularized Multi-modal Foundation Model Across Text, Image and Video
Figure 4 for mPLUG-2: A Modularized Multi-modal Foundation Model Across Text, Image and Video
Viaarxiv icon

Learning Trajectory-Word Alignments for Video-Language Tasks

Jan 06, 2023
Xu Yang, Zhangzikang Li, Haiyang Xu, Hanwang Zhang, Qinghao Ye, Chenliang Li, Ming Yan, Yu Zhang, Fei Huang, Songfang Huang

Figure 1 for Learning Trajectory-Word Alignments for Video-Language Tasks
Figure 2 for Learning Trajectory-Word Alignments for Video-Language Tasks
Figure 3 for Learning Trajectory-Word Alignments for Video-Language Tasks
Figure 4 for Learning Trajectory-Word Alignments for Video-Language Tasks
Viaarxiv icon