Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jun Huang

DKPLM: Decomposable Knowledge-enhanced Pre-trained Language Model for Natural Language Understanding


Dec 02, 2021
Taolin Zhang, Chengyu Wang, Nan Hu, Minghui Qiu, Chengguang Tang, Xiaofeng He, Jun Huang

* Accepted by AAAI22 

  Access Paper or Ask Questions

S-DCCRN: Super Wide Band DCCRN with learnable complex feature for speech enhancement


Nov 16, 2021
Shubo Lv, Yihui Fu, Mengtao Xing, Jiayao Sun, Lei Xie, Jun Huang, Yannan Wang, Tao Yu

* Submitted to ICASSP 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Millimeter-Wave NR-U and WiGig Coexistence: Joint User Grouping, Beam Coordination and Power Control


Aug 11, 2021
Xiaoxia Xu, Qimei Chen, Hao Jiang, Jun Huang

* 34 pages, 7 figures, submitted to IEEE Transactions on Wireless Communicatons in Sep. 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-layered Semantic Representation Network for Multi-label Image Classification


Jun 22, 2021
Xiwen Qu, Hao Che, Jun Huang, Linchuan Xu, Xiao Zheng


  Access Paper or Ask Questions

CoCoNet: Co-Optimizing Computation and Communication for Distributed Machine Learning


May 13, 2021
Abhinav Jangda, Jun Huang, Guodong Liu, Amir Hossein Nodehi Sabet, Saeed Maleki, Youshan Miao, Madanlal Musuvathi, Todd Mytkowicz, Olli Sarikivi


  Access Paper or Ask Questions

Meta-KD: A Meta Knowledge Distillation Framework for Language Model Compression across Domains


Dec 02, 2020
Haojie Pan, Chengyu Wang, Minghui Qiu, Yichang Zhang, Yaliang Li, Jun Huang


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Expand: Reinforced Pseudo-relevance Feedback Selection for Information-seeking Conversations


Nov 25, 2020
Haojie Pan, Cen Chen, Minghui Qiu, Liu Yang, Feng Ji, Jun Huang, Haiqing Chen


  Access Paper or Ask Questions

EasyTransfer -- A Simple and Scalable Deep Transfer Learning Platform for NLP Applications


Nov 23, 2020
Minghui Qiu, Peng Li, Hanjie Pan, Chengyu Wang, Ang Wang, Cen Chen, Yaliang Li, Dehong Gao, Jun Huang, Yong Li, Jun Yang, Deng Cai, Wei Lin

* 4 pages 

  Access Paper or Ask Questions

INT8 Winograd Acceleration for Conv1D Equipped ASR Models Deployed on Mobile Devices


Oct 28, 2020
Yiwu Yao, Yuchao Li, Chengyu Wang, Tianhang Yu, Houjiang Chen, Xiaotang Jiang, Jun Yang, Jun Huang, Wei Lin, Hui Shu, Chengfei Lv


  Access Paper or Ask Questions

EasyASR: A Distributed Machine Learning Platform for End-to-end Automatic Speech Recognition


Sep 14, 2020
Chengyu Wang, Mengli Cheng, Xu Hu, Jun Huang


  Access Paper or Ask Questions

One-shot Text Field Labeling using Attention and Belief Propagation for Structure Information Extraction


Sep 09, 2020
Mengli Cheng, Minghui Qiu, Xing Shi, Jun Huang, Wei Lin

* ACMMM 2020 
* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-Empowered Representation Learning for Chinese Medical Reading Comprehension: Task, Model and Resources


Aug 24, 2020
Taolin Zhang, Chengyu Wang, Minghui Qiu, Bite Yang, Xiaofeng He, Jun Huang


  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Construction of ASR Systems with Massive Video Data


Aug 04, 2020
Mengli Cheng, Chengyu Wang, Xu Hu, Jun Huang, Xiaobo Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Novel Global Spatial Attention Mechanism in Convolutional Neural Network for Medical Image Classification


Jul 31, 2020
Linchuan Xu, Jun Huang, Atsushi Nitanda, Ryo Asaoka, Kenji Yamanishi


  Access Paper or Ask Questions

Incorporating Multiple Cluster Centers for Multi-Label Learning


Apr 17, 2020
Senlin Shu, Fengmao Lv, Lei Feng, Jun Huang, Shuo He, Jun He, Li Li

* 18 pages with 4 figures and 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Meta Fine-Tuning Neural Language Models for Multi-Domain Text Mining


Mar 29, 2020
Chengyu Wang, Minghui Qiu, Jun Huang, Xiaofeng He


  Access Paper or Ask Questions

SwapText: Image Based Texts Transfer in Scenes


Mar 18, 2020
Qiangpeng Yang, Hongsheng Jin, Jun Huang, Wei Lin

* Accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

KEML: A Knowledge-Enriched Meta-Learning Framework for Lexical Relation Classification


Feb 25, 2020
Chengyu Wang, Minghui Qiu, Jun Huang, Xiaofeng He


  Access Paper or Ask Questions

AdaBERT: Task-Adaptive BERT Compression with Differentiable Neural Architecture Search


Jan 13, 2020
Daoyuan Chen, Yaliang Li, Minghui Qiu, Zhen Wang, Bofang Li, Bolin Ding, Hongbo Deng, Jun Huang, Wei Lin, Jingren Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Artificial Intelligence for Prosthetics - challenge solutions


Feb 07, 2019
Łukasz Kidziński, Carmichael Ong, Sharada Prasanna Mohanty, Jennifer Hicks, Sean F. Carroll, Bo Zhou, Hongsheng Zeng, Fan Wang, Rongzhong Lian, Hao Tian, Wojciech Jaśkowski, Garrett Andersen, Odd Rune Lykkebø, Nihat Engin Toklu, Pranav Shyam, Rupesh Kumar Srivastava, Sergey Kolesnikov, Oleksii Hrinchuk, Anton Pechenko, Mattias Ljungström, Zhen Wang, Xu Hu, Zehong Hu, Minghui Qiu, Jun Huang, Aleksei Shpilman, Ivan Sosin, Oleg Svidchenko, Aleksandra Malysheva, Daniel Kudenko, Lance Rane, Aditya Bhatt, Zhengfei Wang, Penghui Qi, Zeyang Yu, Peng Peng, Quan Yuan, Wenxin Li, Yunsheng Tian, Ruihan Yang, Pingchuan Ma, Shauharda Khadka, Somdeb Majumdar, Zach Dwiel, Yinyin Liu, Evren Tumer, Jeremy Watson, Marcel Salathé, Sergey Levine, Scott Delp


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Selectively Transfer: Reinforced Transfer Learning for Deep Text Matching


Dec 30, 2018
Chen Qu, Feng Ji, Minghui Qiu, Liu Yang, Zhiyu Min, Haiqing Chen, Jun Huang, W. Bruce Croft

* Accepted to WSDM 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Review Helpfulness Prediction with Embedding-Gated CNN


Aug 29, 2018
Cen Chen, Minghui Qiu, Yinfei Yang, Jun Zhou, Jun Huang, Xiaolong Li, Forrest Bao


  Access Paper or Ask Questions

Transfer Learning for Context-Aware Question Matching in Information-seeking Conversations in E-commerce


Jun 14, 2018
Minghui Qiu, Liu Yang, Feng Ji, Weipeng Zhao, Wei Zhou, Jun Huang, Haiqing Chen, W. Bruce Croft, Wei Lin

* ACL 2018 
* 6 

  Access Paper or Ask Questions

Response Ranking with Deep Matching Networks and External Knowledge in Information-seeking Conversation Systems


May 09, 2018
Liu Yang, Minghui Qiu, Chen Qu, Jiafeng Guo, Yongfeng Zhang, W. Bruce Croft, Jun Huang, Haiqing Chen

* Accepted by the 41th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2018), Ann Arbor, Michigan, U.S.A. July 8-12, 2018 (Full Oral Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

AliMe Assist: An Intelligent Assistant for Creating an Innovative E-commerce Experience


Jan 12, 2018
Feng-Lin Li, Minghui Qiu, Haiqing Chen, Xiongwei Wang, Xing Gao, Jun Huang, Juwei Ren, Zhongzhou Zhao, Weipeng Zhao, Lei Wang, Guwei Jin, Wei Chu


  Access Paper or Ask Questions

Modelling Domain Relationships for Transfer Learning on Retrieval-based Question Answering Systems in E-commerce


Nov 23, 2017
Jianfei Yu, Minghui Qiu, Jing Jiang, Jun Huang, Shuangyong Song, Wei Chu, Haiqing Chen

* 9 

  Access Paper or Ask Questions