Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chenfeng Xu

VisDrone-CC2020: The Vision Meets Drone Crowd Counting Challenge Results


Jul 19, 2021
Dawei Du, Longyin Wen, Pengfei Zhu, Heng Fan, Qinghua Hu, Haibin Ling, Mubarak Shah, Junwen Pan, Ali Al-Ali, Amr Mohamed, Bakour Imene, Bin Dong, Binyu Zhang, Bouchali Hadia Nesma, Chenfeng Xu, Chenzhen Duan, Ciro Castiello, Corrado Mencar, Dingkang Liang, Florian Krüger, Gennaro Vessio, Giovanna Castellano, Jieru Wang, Junyu Gao, Khalid Abualsaud, Laihui Ding, Lei Zhao, Marco Cianciotta, Muhammad Saqib, Noor Almaadeed, Omar Elharrouss, Pei Lyu, Qi Wang, Shidong Liu, Shuang Qiu, Siyang Pan, Somaya Al-Maadeed, Sultan Daud Khan, Tamer Khattab, Tao Han, Thomas Golda, Wei Xu, Xiang Bai, Xiaoqing Xu, Xuelong Li, Yanyun Zhao, Ye Tian, Yingnan Lin, Yongchao Xu, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Zhijian Zhao, Zhipeng Luo, Zhiwei Wei, Zhiyuan Zhao

* European Conference on Computer Vision. Springer, Cham, 2020: 675-691 
* The method description of A7 Mutil-Scale Aware based SFANet (M-SFANet) is updated and missing references are added 

  Access Paper or Ask Questions

Image2Point: 3D Point-Cloud Understanding with Pretrained 2D ConvNets


Jun 08, 2021
Chenfeng Xu, Shijia Yang, Bohan Zhai, Bichen Wu, Xiangyu Yue, Wei Zhan, Peter Vajda, Kurt Keutzer, Masayoshi Tomizuka

* The code is avaliable at: \url{https://github.com/chenfengxu714/image2point

  Access Paper or Ask Questions

DCANet: Dense Context-Aware Network for Semantic Segmentation


Apr 06, 2021
Yifu Liu, Chenfeng Xu, Xinyu Jin


  Access Paper or Ask Questions

You Only Group Once: Efficient Point-Cloud Processing with Token Representation and Relation Inference Module


Mar 24, 2021
Chenfeng Xu, Bohan Zhai, Bichen Wu, Tian Li, Wei Zhan, Peter Vajda, Kurt Keutzer, Masayoshi Tomizuka

* The code is available at https://github.com/chenfengxu714/YOGO.git 

  Access Paper or Ask Questions

A Simple and Efficient Multi-task Network for 3D Object Detection and Road Understanding


Mar 06, 2021
Di Feng, Yiyang Zhou, Chenfeng Xu, Masayoshi Tomizuka, Wei Zhan


  Access Paper or Ask Questions

Sparse R-CNN: End-to-End Object Detection with Learnable Proposals


Nov 25, 2020
Peize Sun, Rufeng Zhang, Yi Jiang, Tao Kong, Chenfeng Xu, Wei Zhan, Masayoshi Tomizuka, Lei Li, Zehuan Yuan, Changhu Wang, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions

Visual Transformers: Token-based Image Representation and Processing for Computer Vision


Jul 02, 2020
Bichen Wu, Chenfeng Xu, Xiaoliang Dai, Alvin Wan, Peizhao Zhang, Masayoshi Tomizuka, Kurt Keutzer, Peter Vajda


  Access Paper or Ask Questions

SqueezeSegV3: Spatially-Adaptive Convolution for Efficient Point-Cloud Segmentation


Apr 03, 2020
Chenfeng Xu, Bichen Wu, Zining Wang, Wei Zhan, Peter Vajda, Kurt Keutzer, Masayoshi Tomizuka

* Code and data are available at: https://github.com/chenfengxu714/SqueezeSegV3.git 

  Access Paper or Ask Questions

AutoScale: Learning to Scale for Crowd Counting


Dec 20, 2019
Chenfeng Xu, Dingkang Liang, Yongchao Xu, Song Bai, Wei Zhan, Masayoshi Tomizuka, Xiang Bai

* CV 

  Access Paper or Ask Questions

Learn to Scale: Generating Multipolar Normalized Density Maps for Crowd Counting


Aug 08, 2019
Chenfeng Xu, Kai Qiu, Jianlong Fu, Song Bai, Yongchao Xu, Xiang Bai

* Accepted to ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learn to Scale: Generating Multipolar Normalized Density Map for Crowd Counting


Jul 29, 2019
Chenfeng Xu, Kai Qiu, Jianlong Fu, Song Bai, Yongchao Xu, Xiang Bai

* Accepted to ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions