Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
BasicVSR: The Search for Essential Components in Video Super-Resolution and Beyond

Dec 03, 2020
Kelvin C. K. Chan, Xintao Wang, Ke Yu, Chao Dong, Chen Change Loy

* Tech report, 15 pages, 15 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Image Quality Assessment for Perceptual Image Restoration: A New Dataset, Benchmark and Metric

Nov 30, 2020
Jinjin Gu, Haoming Cai, Haoyu Chen, Xiaoxing Ye, Jimmy Ren, Chao Dong

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2007.12142 

  Access Paper or Ask Questions

Interpreting Super-Resolution Networks with Local Attribution Maps

Nov 22, 2020
Jinjin Gu, Chao Dong


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Image Super-Resolution Using Pixel Attention

Oct 02, 2020
Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong

* 17 pages, 5 figures, conference, accpeted by ECCVW (AIM2020 ESR Challenge) 

  Access Paper or Ask Questions

Conditional Sequential Modulation for Efficient Global Image Retouching

Sep 22, 2020
Jingwen He, Yihao Liu, Yu Qiao, Chao Dong

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Deformable Alignment in Video Super-Resolution

Sep 15, 2020
Kelvin C. K. Chan, Xintao Wang, Ke Yu, Chao Dong, Chen Change Loy

* Tech report, 15 pages, 19 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

Enhanced Quadratic Video Interpolation

Sep 10, 2020
Yihao Liu, Liangbin Xie, Li Siyao, Wenxiu Sun, Yu Qiao, Chao Dong

* Winning solution of AIM2020 VTSR Challenge (in conjunction with ECCV 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Multi-Scale Feature Propagation and Communication for Image Super Resolution

Aug 14, 2020
Ruicheng Feng, Weipeng Guan, Yu Qiao, Chao Dong


  Access Paper or Ask Questions

PIPAL: a Large-Scale Image Quality Assessment Dataset for Perceptual Image Restoration

Jul 23, 2020
Jinjin Gu, Haoming Cai, Haoyu Chen, Xiaoxing Ye, Jimmy Ren, Chao Dong

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Dimension Modulation for Image Restoration with Dynamic Controllable Residual Learning

Dec 11, 2019
Jingwen He, Chao Dong, Yu Qiao

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Attentive Representation Learning with Adversarial Training for Short Text Clustering

Dec 08, 2019
Wei Zhang, Chao Dong, Jianhua Yin, Jianyong Wang


  Access Paper or Ask Questions

RankSRGAN: Generative Adversarial Networks with Ranker for Image Super-Resolution

Aug 26, 2019
Wenlong Zhang, Yihao Liu, Chao Dong, Yu Qiao

* ICCV 2019 (Oral) camera-ready + supplementary; Project page: https://wenlongzhang0724.github.io/Projects/RankSRGAN 

  Access Paper or Ask Questions

Suppressing Model Overfitting for Image Super-Resolution Networks

Jun 11, 2019
Ruicheng Feng, Jinjin Gu, Yu Qiao, Chao Dong


  Access Paper or Ask Questions

EDVR: Video Restoration with Enhanced Deformable Convolutional Networks

May 07, 2019
Xintao Wang, Kelvin C. K. Chan, Ke Yu, Chao Dong, Chen Change Loy

* To appear in CVPR 2019 Workshop. The winners in all four tracks in the NTIRE 2019 video restoration and enhancement challenges. Project page: https://xinntao.github.io/projects/EDVR , Code: https://github.com/xinntao/EDVR 

  Access Paper or Ask Questions

Trinity of Pixel Enhancement: a Joint Solution for Demosaicking, Denoising and Super-Resolution

May 07, 2019
Guocheng Qian, Jinjin Gu, Jimmy S. Ren, Chao Dong, Furong Zhao, Juan Lin


  Access Paper or Ask Questions

Path-Restore: Learning Network Path Selection for Image Restoration

Apr 23, 2019
Ke Yu, Xintao Wang, Chao Dong, Xiaoou Tang, Chen Change Loy

* Project page: https://yuke93.github.io/Path-Restore/ 

  Access Paper or Ask Questions

Modulating Image Restoration with Continual Levels via Adaptive Feature Modification Layers

Apr 19, 2019
Jingwen He, Chao Dong, Yu Qiao

* Accepted by CVPR 2019 (oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Blind Super-Resolution With Iterative Kernel Correction

Apr 06, 2019
Jinjin Gu, Hannan Lu, Wangmeng Zuo, Chao Dong


  Access Paper or Ask Questions

Deep Network Interpolation for Continuous Imagery Effect Transition

Nov 26, 2018
Xintao Wang, Ke Yu, Chao Dong, Xiaoou Tang, Chen Change Loy

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical multi-class segmentation of glioma images using networks with multi-level activation function

Nov 02, 2018
Xiaobin Hu, Hongwei Li, Yu Zhao, Chao Dong, Bjoern H. Menze, Marie Piraud

* 12pages first version 

  Access Paper or Ask Questions

PIRM Challenge on Perceptual Image Enhancement on Smartphones: Report

Oct 03, 2018
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Thang Van Vu, Tung Minh Luu, Trung X Pham, Cao Van Nguyen, Yongwoo Kim, Jae-Seok Choi, Munchurl Kim, Jie Huang, Jiewen Ran, Chen Xing, Xingguang Zhou, Pengfei Zhu, Mingrui Geng, Yawei Li, Eirikur Agustsson, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Etienne de Stoutz, Nikolay Kobyshev, Kehui Nie, Yan Zhao, Gen Li, Tong Tong, Qinquan Gao, Liu Hanwen, Pablo Navarrete Michelini, Zhu Dan, Hu Fengshuo, Zheng Hui, Xiumei Wang, Lirui Deng, Rang Meng, Jinghui Qin, Yukai Shi, Wushao Wen, Liang Lin, Ruicheng Feng, Shixiang Wu, Chao Dong, Yu Qiao, Subeesh Vasu, Nimisha Thekke Madam, Praveen Kandula, A. N. Rajagopalan, Jie Liu, Cheolkon Jung


  Access Paper or Ask Questions

ESRGAN: Enhanced Super-Resolution Generative Adversarial Networks

Sep 17, 2018
Xintao Wang, Ke Yu, Shixiang Wu, Jinjin Gu, Yihao Liu, Chao Dong, Chen Change Loy, Yu Qiao, Xiaoou Tang

* To appear in ECCV 2018 workshop. Won Region 3 in the PIRM2018-SR Challenge. Code and models are at https://github.com/xinntao/ESRGAN 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Image Super-Resolution using Cycle-in-Cycle Generative Adversarial Networks

Sep 03, 2018
Yuan Yuan, Siyuan Liu, Jiawei Zhang, Yongbing Zhang, Chao Dong, Liang Lin

* 10 pages (reference included), 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Crafting a Toolchain for Image Restoration by Deep Reinforcement Learning

Apr 10, 2018
Ke Yu, Chao Dong, Liang Lin, Chen Change Loy

* To appear at CVPR 2018 (Spotlight). Project page: http://mmlab.ie.cuhk.edu.hk/projects/RL-Restore/ 

  Access Paper or Ask Questions

Recovering Realistic Texture in Image Super-resolution by Deep Spatial Feature Transform

Apr 09, 2018
Xintao Wang, Ke Yu, Chao Dong, Chen Change Loy

* This work is accepted in CVPR 2018. Our project page is http://mmlab.ie.cuhk.edu.hk/projects/SFTGAN/ 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Convolution Networks for Compression Artifacts Reduction

Aug 09, 2016
Ke Yu, Chao Dong, Chen Change Loy, Xiaoou Tang

* 13 pages, 19 figures, an extension of our ICCV 2015 paper 

  Access Paper or Ask Questions