Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chao Dong

Serverless Federated Learning for UAV Networks: Architecture, Challenges, and Opportunities


Apr 15, 2021
Yuben Qu, Haipeng Dai, Yan Zhuang, Jiafa Chen, Chao Dong, Fan Wu, Song Guo

* 7 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Very Lightweight Photo Retouching Network with Conditional Sequential Modulation


Apr 13, 2021
Yihao Liu, Jingwen He, Xiangyu Chen, Zhengwen Zhang, Hengyuan Zhao, Chao Dong, Yu Qiao

* Extended version of CSRNet (ECCV2020). arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2009.10390 

  Access Paper or Ask Questions

Graph-Based Tri-Attention Network for Answer Ranking in CQA


Mar 20, 2021
Wei Zhang, Zeyuan Chen, Chao Dong, Wen Wang, Hongyuan Zha, Jianyong Wang

* 9 pages (published in AAAI 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

ClassSR: A General Framework to Accelerate Super-Resolution Networks by Data Characteristic


Mar 06, 2021
Xiangtao Kong, Hengyuan Zhao, Yu Qiao, Chao Dong

* CVPR2021 paper + supplementary file 

  Access Paper or Ask Questions

Editorial: Introduction to the Issue on Deep Learning for Image/Video Restoration and Compression


Feb 09, 2021
A. Murat Tekalp, Michele Covell, Radu Timofte, Chao Dong

* IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN SIGNAL PROCESSING, vol. 15, no. 2, FEBRUARY 2021 

  Access Paper or Ask Questions

BasicVSR: The Search for Essential Components in Video Super-Resolution and Beyond


Dec 03, 2020
Kelvin C. K. Chan, Xintao Wang, Ke Yu, Chao Dong, Chen Change Loy

* Tech report, 15 pages, 15 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Image Quality Assessment for Perceptual Image Restoration: A New Dataset, Benchmark and Metric


Nov 30, 2020
Jinjin Gu, Haoming Cai, Haoyu Chen, Xiaoxing Ye, Jimmy Ren, Chao Dong

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2007.12142 

  Access Paper or Ask Questions

Interpreting Super-Resolution Networks with Local Attribution Maps


Nov 22, 2020
Jinjin Gu, Chao Dong


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Image Super-Resolution Using Pixel Attention


Oct 02, 2020
Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong

* 17 pages, 5 figures, conference, accpeted by ECCVW (AIM2020 ESR Challenge) 

  Access Paper or Ask Questions

Conditional Sequential Modulation for Efficient Global Image Retouching


Sep 22, 2020
Jingwen He, Yihao Liu, Yu Qiao, Chao Dong

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Deformable Alignment in Video Super-Resolution


Sep 15, 2020
Kelvin C. K. Chan, Xintao Wang, Ke Yu, Chao Dong, Chen Change Loy

* Tech report, 15 pages, 19 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

Enhanced Quadratic Video Interpolation


Sep 10, 2020
Yihao Liu, Liangbin Xie, Li Siyao, Wenxiu Sun, Yu Qiao, Chao Dong

* Winning solution of AIM2020 VTSR Challenge (in conjunction with ECCV 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Multi-Scale Feature Propagation and Communication for Image Super Resolution


Aug 14, 2020
Ruicheng Feng, Weipeng Guan, Yu Qiao, Chao Dong


  Access Paper or Ask Questions

PIPAL: a Large-Scale Image Quality Assessment Dataset for Perceptual Image Restoration


Jul 23, 2020
Jinjin Gu, Haoming Cai, Haoyu Chen, Xiaoxing Ye, Jimmy Ren, Chao Dong

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Dimension Modulation for Image Restoration with Dynamic Controllable Residual Learning


Dec 11, 2019
Jingwen He, Chao Dong, Yu Qiao

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Attentive Representation Learning with Adversarial Training for Short Text Clustering


Dec 08, 2019
Wei Zhang, Chao Dong, Jianhua Yin, Jianyong Wang


  Access Paper or Ask Questions

RankSRGAN: Generative Adversarial Networks with Ranker for Image Super-Resolution


Aug 26, 2019
Wenlong Zhang, Yihao Liu, Chao Dong, Yu Qiao

* ICCV 2019 (Oral) camera-ready + supplementary; Project page: https://wenlongzhang0724.github.io/Projects/RankSRGAN 

  Access Paper or Ask Questions

Suppressing Model Overfitting for Image Super-Resolution Networks


Jun 11, 2019
Ruicheng Feng, Jinjin Gu, Yu Qiao, Chao Dong


  Access Paper or Ask Questions

EDVR: Video Restoration with Enhanced Deformable Convolutional Networks


May 07, 2019
Xintao Wang, Kelvin C. K. Chan, Ke Yu, Chao Dong, Chen Change Loy

* To appear in CVPR 2019 Workshop. The winners in all four tracks in the NTIRE 2019 video restoration and enhancement challenges. Project page: https://xinntao.github.io/projects/EDVR , Code: https://github.com/xinntao/EDVR 

  Access Paper or Ask Questions

Trinity of Pixel Enhancement: a Joint Solution for Demosaicking, Denoising and Super-Resolution


May 07, 2019
Guocheng Qian, Jinjin Gu, Jimmy S. Ren, Chao Dong, Furong Zhao, Juan Lin


  Access Paper or Ask Questions

Path-Restore: Learning Network Path Selection for Image Restoration


Apr 23, 2019
Ke Yu, Xintao Wang, Chao Dong, Xiaoou Tang, Chen Change Loy

* Project page: https://yuke93.github.io/Path-Restore/ 

  Access Paper or Ask Questions

Modulating Image Restoration with Continual Levels via Adaptive Feature Modification Layers


Apr 19, 2019
Jingwen He, Chao Dong, Yu Qiao

* Accepted by CVPR 2019 (oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Blind Super-Resolution With Iterative Kernel Correction


Apr 06, 2019
Jinjin Gu, Hannan Lu, Wangmeng Zuo, Chao Dong


  Access Paper or Ask Questions

Deep Network Interpolation for Continuous Imagery Effect Transition


Nov 26, 2018
Xintao Wang, Ke Yu, Chao Dong, Xiaoou Tang, Chen Change Loy

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical multi-class segmentation of glioma images using networks with multi-level activation function


Nov 02, 2018
Xiaobin Hu, Hongwei Li, Yu Zhao, Chao Dong, Bjoern H. Menze, Marie Piraud

* 12pages first version 

  Access Paper or Ask Questions