Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wei Ji

Advancing biological super-resolution microscopy through deep learning: a brief review


Jun 24, 2021
Tianjie Yang, Yaoru Luo, Wei Ji, Ge Yang


  Access Paper or Ask Questions

Deconfounded Video Moment Retrieval with Causal Intervention


Jun 03, 2021
Xun Yang, Fuli Feng, Wei Ji, Meng Wang, Tat-Seng Chua

* This work has been accepted by SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for Weakly-Supervised Object Detection and Object Localization: A Survey


May 26, 2021
Feifei Shao, Long Chen, Jian Shao, Wei Ji, Shaoning Xiao, Lu Ye, Yueting Zhuang, Jun Xiao

* 13 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Boundary Proposal Network for Two-Stage Natural Language Video Localization


Mar 15, 2021
Shaoning Xiao, Long Chen, Songyang Zhang, Wei Ji, Jian Shao, Lu Ye, Jun Xiao

* AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Accurate RGB-D Salient Object Detection via Collaborative Learning


Jul 23, 2020
Wei Ji, Jingjing Li, Miao Zhang, Yongri Piao, Huchuan Lu

* accepted by ECCV 2020 as a poster 

  Access Paper or Ask Questions

An Early Study on Intelligent Analysis of Speech under COVID-19: Severity, Sleep Quality, Fatigue, and Anxiety


May 14, 2020
Jing Han, Kun Qian, Meishu Song, Zijiang Yang, Zhao Ren, Shuo Liu, Juan Liu, Huaiyuan Zheng, Wei Ji, Tomoya Koike, Xiao Li, Zixing Zhang, Yoshiharu Yamamoto, Björn W. Schuller


  Access Paper or Ask Questions