Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
AIM 2020 Challenge on Video Extreme Super-Resolution: Methods and Results

Sep 14, 2020
Dario Fuoli, Zhiwu Huang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Arnau Raventos, Aryan Esfandiari, Salah Karout, Xuan Xu, Xin Li, Xin Xiong, Jinge Wang, Pablo Navarrete Michelini, Wenhao Zhang, Dongyang Zhang, Hanwei Zhu, Dan Xia, Haoyu Chen, Jinjin Gu, Zhi Zhang, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Kazutoshi Akita, Norimichi Ukita, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V


  Access Paper or Ask Questions

PIPAL: a Large-Scale Image Quality Assessment Dataset for Perceptual Image Restoration

Jul 23, 2020
Jinjin Gu, Haoming Cai, Haoyu Chen, Xiaoxing Ye, Jimmy Ren, Chao Dong

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Image Processing Using Multi-Code GAN Prior

Dec 15, 2019
Jinjin Gu, Yujun Shen, Bolei Zhou

* 19 pages, 22 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Interpreting the Latent Space of GANs for Semantic Face Editing

Jul 25, 2019
Yujun Shen, Jinjin Gu, Xiaoou Tang, Bolei Zhou

* 19 pages, 19 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Suppressing Model Overfitting for Image Super-Resolution Networks

Jun 11, 2019
Ruicheng Feng, Jinjin Gu, Yu Qiao, Chao Dong


  Access Paper or Ask Questions

Trinity of Pixel Enhancement: a Joint Solution for Demosaicking, Denoising and Super-Resolution

May 07, 2019
Guocheng Qian, Jinjin Gu, Jimmy S. Ren, Chao Dong, Furong Zhao, Juan Lin


  Access Paper or Ask Questions

Blind Super-Resolution With Iterative Kernel Correction

Apr 06, 2019
Jinjin Gu, Hannan Lu, Wangmeng Zuo, Chao Dong


  Access Paper or Ask Questions

Two-phase Hair Image Synthesis by Self-Enhancing Generative Model

Feb 28, 2019
Haonan Qiu, Chuan Wang, Hang Zhu, Xiangyu Zhu, Jinjin Gu, Xiaoguang Han


  Access Paper or Ask Questions

ESRGAN: Enhanced Super-Resolution Generative Adversarial Networks

Sep 17, 2018
Xintao Wang, Ke Yu, Shixiang Wu, Jinjin Gu, Yihao Liu, Chao Dong, Chen Change Loy, Yu Qiao, Xiaoou Tang

* To appear in ECCV 2018 workshop. Won Region 3 in the PIRM2018-SR Challenge. Code and models are at https://github.com/xinntao/ESRGAN 

  Access Paper or Ask Questions

Super-Resolution Perception for Industrial Sensor Data

Sep 06, 2018
Jinjin Gu, Guolong Liu, Gaoqi Liang, Junhua Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Single Image Reflection Removal Using Deep Encoder-Decoder Network

Jan 31, 2018
Zhixiang Chi, Xiaolin Wu, Xiao Shu, Jinjin Gu


  Access Paper or Ask Questions