Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiangyang Xue

The Report on China-Spain Joint Clinical Testing for Rapid COVID-19 Risk Screening by Eye-region Manifestations


Sep 18, 2021
Yanwei Fu, Feng Li, Paula boned Fustel, Lei Zhao, Lijie Jia, Haojie Zheng, Qiang Sun, Shisong Rong, Haicheng Tang, Xiangyang Xue, Li Yang, Hong Li, Jiao Xie Wenxuan Wang, Yuan Li, Wei Wang, Yantao Pei, Jianmin Wang, Xiuqi Wu, Yanhua Zheng, Hongxia Tian, Mengwei Gu


  Access Paper or Ask Questions

Progressive Coordinate Transforms for Monocular 3D Object Detection


Aug 13, 2021
Li Wang, Li Zhang, Yi Zhu, Zhi Zhang, Tong He, Mu Li, Xiangyang Xue

* Code is available at: https://github.com/amazon-research/progressive-coordinate-transforms 

  Access Paper or Ask Questions

DONet: Learning Category-Level 6D Object Pose and Size Estimation from Depth Observation


Jun 27, 2021
Haitao Lin, Zichang Liu, Chilam Cheang, Lingwei Zhang, Yanwei Fu, Xiangyang Xue


  Access Paper or Ask Questions

Zero-Shot Chinese Character Recognition with Stroke-Level Decomposition


Jun 22, 2021
Jingye Chen, Bin Li, Xiangyang Xue

* 7 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Rapid COVID-19 Risk Screening by Eye-region Manifestations


Jun 12, 2021
Yanwei Fu, Lei Zhao, Haojie Zheng, Qiang Sun, Li Yang, Hong Li, Jiao Xie, Xiangyang Xue, Feng Li, Yuan Li, Wei Wang, Yantao Pei, Jianmin Wang, Xiuqi Wu, Yanhua Zheng, Hongxia Tian Mengwei Gu1


  Access Paper or Ask Questions

Delving into Data: Effectively Substitute Training for Black-box Attack


Apr 26, 2021
Wenxuan Wang, Bangjie Yin, Taiping Yao, Li Zhang, Yanwei Fu, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Xiangyang Xue

* 10 pages, 6 figures, 6 tables, 1 algorithm, To appear in CVPR 2021 as a poster paper 

  Access Paper or Ask Questions

Depth-conditioned Dynamic Message Propagation for Monocular 3D Object Detection


Mar 30, 2021
Li Wang, Liang Du, Xiaoqing Ye, Yanwei Fu, Guodong Guo, Xiangyang Xue, Jianfeng Feng, Li Zhang

* CVPR 2021. Code at https://github.com/fudan-zvg/DDMP 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Dynamic Alignment via Meta-filter for Few-shot Learning


Mar 25, 2021
Chengming Xu, Chen Liu, Li Zhang, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Xiangyang Xue, Yanwei Fu

* accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Raven's Progressive Matrices Completion with Latent Gaussian Process Priors


Mar 22, 2021
Fan Shi, Bin Li, Xiangyang Xue


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-Guided Object Discovery with Acquired Deep Impressions


Mar 19, 2021
Jinyang Yuan, Bin Li, Xiangyang Xue

* AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Compositional Representation for 4D Captures with Neural ODE


Mar 15, 2021
Boyan Jiang, Yinda Zhang, Xingkui Wei, Xiangyang Xue, Yanwei Fu

* Accepted by CVPR2021. Supplementary material, project webpage, data and codes are coming soon 

  Access Paper or Ask Questions

A Generic Object Re-identification System for Short Videos


Feb 10, 2021
Tairu Qiu, Guanxian Chen, Zhongang Qi, Bin Li, Ying Shan, Xiangyang Xue

* 9 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Nonlinear Monte Carlo Method for Imbalanced Data Learning


Oct 27, 2020
Xuli Shen, Qing Xu, Xiangyang Xue


  Access Paper or Ask Questions

M3Lung-Sys: A Deep Learning System for Multi-Class Lung Pneumonia Screening from CT Imaging


Oct 07, 2020
Xuelin Qian, Huazhu Fu, Weiya Shi, Tao Chen, Yanwei Fu, Fei Shan, Xiangyang Xue

* IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI), 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A New Screening Method for COVID-19 based on Ocular Feature Recognition by Machine Learning Tools


Sep 04, 2020
Yanwei Fu, Feng Li, Wenxuan Wang, Haicheng Tang, Xuelin Qian, Mengwei Gu, Xiangyang Xue

* technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Context Encoding for Video Retrieval with Contrastive Learning


Aug 04, 2020
Jie Shao, Xin Wen, Bingchen Zhao, Changhu Wang, Xiangyang Xue


  Access Paper or Ask Questions

Long-Term Cloth-Changing Person Re-identification


May 27, 2020
Xuelin Qian, Wenxuan Wang, Li Zhang, Fangrui Zhu, Yanwei Fu, Tao Xiang, Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue

* 24 pages, 10 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

MOTS: Multiple Object Tracking for General Categories Based On Few-Shot Method


May 19, 2020
Xixi Xu, Chao Lu, Liang Zhu, Xiangyang Xue, Guanxian Chen, Qi Guo, Yining Lin, Zhijian Zhao

* 6 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Sketch-BERT: Learning Sketch Bidirectional Encoder Representation from Transformers by Self-supervised Learning of Sketch Gestalt


May 19, 2020
Hangyu Lin, Yanwei Fu, Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue

* Accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

BERT-ATTACK: Adversarial Attack Against BERT Using BERT


Apr 21, 2020
Linyang Li, Ruotian Ma, Qipeng Guo, Xiangyang Xue, Xipeng Qiu

* 8 pages, 2 figures, 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Pose Transfer by Spatially Adaptive Instance Normalization


Mar 16, 2020
Jiashun Wang, Chao Wen, Yanwei Fu, Haitao Lin, Tianyun Zou, Xiangyang Xue, Yinda Zhang

* Accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

3DCFS: Fast and Robust Joint 3D Semantic-Instance Segmentation via Coupled Feature Selection


Mar 01, 2020
Liang Du, Jingang Tan, Xiangyang Xue, Lili Chen, Hongkai Wen, Jianfeng Feng, Jiamao Li, Xiaolin Zhang

* icra 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Augment Expressions for Few-shot Fine-grained Facial Expression Recognition


Jan 17, 2020
Wenxuan Wang, Yanwei Fu, Qiang Sun, Tao Chen, Chenjie Cao, Ziqi Zheng, Guoqiang Xu, Han Qiu, Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue

* 17 pages, 18 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DeepSFM: Structure From Motion Via Deep Bundle Adjustment


Dec 20, 2019
Xingkui Wei, Yinda Zhang, Zhuwen Li, Yanwei Fu, Xiangyang Xue


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Scale Self-Attention for Text Classification


Dec 02, 2019
Qipeng Guo, Xipeng Qiu, Pengfei Liu, Xiangyang Xue, Zheng Zhang

* Accepted in AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Parsing and Generation for Abstractive Summarization


Nov 23, 2019
Kaiqiang Song, Logan Lebanoff, Qipeng Guo, Xipeng Qiu, Xiangyang Xue, Chen Li, Dong Yu, Fei Liu

* AAAI 2020 (Main Technical Track) 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Color Constancy with Patch-wise Bright Pixels


Nov 17, 2019
Yiyao Shi, Jian Wang, Xiangyang Xue

* 7 figures and 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Hierarchical Importance Attribution: Explaining Compositional Semantics for Neural Sequence Models


Nov 08, 2019
Xisen Jin, Junyi Du, Zhongyu Wei, Xiangyang Xue, Xiang Ren

* 12 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions