Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yi Wu

Reference-Aided Part-Aligned Feature Disentangling for Video Person Re-Identification


Mar 21, 2021
Guoqing Zhang, Yuhao Chen, Yang Dai, Yuhui Zheng, Yi Wu

* 6 pages, accepted by ICME 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Solving Compositional Reinforcement Learning Problems via Task Reduction


Mar 19, 2021
Yunfei Li, Yilin Wu, Huazhe Xu, Xiaolong Wang, Yi Wu

* Project website link updated 

  Access Paper or Ask Questions

Discovering Diverse Multi-Agent Strategic Behavior via Reward Randomization


Mar 12, 2021
Zhenggang Tang, Chao Yu, Boyuan Chen, Huazhe Xu, Xiaolong Wang, Fei Fang, Simon Du, Yu Wang, Yi Wu

* Accepted paper on ICLR 2021. First two authors share equal contribution 

  Access Paper or Ask Questions

The Surprising Effectiveness of MAPPO in Cooperative, Multi-Agent Games


Mar 02, 2021
Chao Yu, Akash Velu, Eugene Vinitsky, Yu Wang, Alexandre Bayen, Yi Wu


  Access Paper or Ask Questions

BeBold: Exploration Beyond the Boundary of Explored Regions


Dec 15, 2020
Tianjun Zhang, Huazhe Xu, Xiaolong Wang, Yi Wu, Kurt Keutzer, Joseph E. Gonzalez, Yuandong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Agent Collaboration via Reward Attribution Decomposition


Oct 16, 2020
Tianjun Zhang, Huazhe Xu, Xiaolong Wang, Yi Wu, Kurt Keutzer, Joseph E. Gonzalez, Yuandong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Extractive Summarization by Pre-training Hierarchical Transformers


Oct 16, 2020
Shusheng Xu, Xingxing Zhang, Yi Wu, Furu Wei, Ming Zhou

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Streaming Graph Neural Networks via Continual Learning


Sep 23, 2020
Junshan Wang, Guojie Song, Yi Wu, Liang Wang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Hybrid-Attention Guided Network with Multiple Resolution Features for Person Re-Identification


Sep 16, 2020
Guoqing Zhang, Junchuan Yang, Yuhui Zheng, Yi Wu, Shengyong Chen

* 11 pages, 8 figures, 66 conferences 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Deformable Medical Image Registration via Pyramidal Residual Deformation Fields Estimation


Apr 16, 2020
Yujia Zhou, Shumao Pang, Jun Cheng, Yuhang Sun, Yi Wu, Lei Zhao, Yaqin Liu, Zhentai Lu, Wei Yang, Qianjin Feng


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Task Reinforcement Learning with Soft Modularization


Mar 30, 2020
Ruihan Yang, Huazhe Xu, Yi Wu, Xiaolong Wang

* Our project page: https://rchalyang.github.io/SoftModule 

  Access Paper or Ask Questions

SaccadeNet: A Fast and Accurate Object Detector


Mar 26, 2020
Shiyi Lan, Zhou Ren, Yi Wu, Larry S. Davis, Gang Hua


  Access Paper or Ask Questions

Evolutionary Population Curriculum for Scaling Multi-Agent Reinforcement Learning


Mar 23, 2020
Qian Long, Zihan Zhou, Abhibav Gupta, Fei Fang, Yi Wu, Xiaolong Wang

* The project page is https://sites.google.com/view/epciclr2020 .The source code is released at https://github.com/qian18long/epciclr2020 

  Access Paper or Ask Questions

SQLFlow: A Bridge between SQL and Machine Learning


Jan 19, 2020
Yi Wang, Yang Yang, Weiguo Zhu, Yi Wu, Xu Yan, Yongfeng Liu, Yu Wang, Liang Xie, Ziyao Gao, Wenjing Zhu, Xiang Chen, Wei Yan, Mingjie Tang, Yuan Tang


  Access Paper or Ask Questions

Influence-Based Multi-Agent Exploration


Oct 12, 2019
Tonghan Wang, Jianhao Wang, Yi Wu, Chongjie Zhang


  Access Paper or Ask Questions

PPGAN: Privacy-preserving Generative Adversarial Network


Oct 04, 2019
Yi Liu, Jialiang Peng, James J. Q Yu, Yi Wu

* This paper was accepted by IEEE ICPADS 2019 Workshop. This paper contains 10 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Emergent Tool Use From Multi-Agent Autocurricula


Sep 17, 2019
Bowen Baker, Ingmar Kanitscheider, Todor Markov, Yi Wu, Glenn Powell, Bob McGrew, Igor Mordatch


  Access Paper or Ask Questions

Bayesian Relational Memory for Semantic Visual Navigation


Sep 10, 2019
Yi Wu, Yuxin Wu, Aviv Tamar, Stuart Russell, Georgia Gkioxari, Yuandong Tian

* Accepted at ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Fairness in Recommendation Ranking through Pairwise Comparisons


Mar 02, 2019
Alex Beutel, Jilin Chen, Tulsee Doshi, Hai Qian, Li Wei, Yi Wu, Lukasz Heldt, Zhe Zhao, Lichan Hong, Ed H. Chi, Cristos Goodrow


  Access Paper or Ask Questions

Deep Reinforcement Learning for Green Security Games with Real-Time Information


Nov 06, 2018
Yufei Wang, Zheyuan Ryan Shi, Lantao Yu, Yi Wu, Rohit Singh, Lucas Joppa, Fei Fang


  Access Paper or Ask Questions

Learning and Planning with a Semantic Model


Sep 28, 2018
Yi Wu, Yuxin Wu, Aviv Tamar, Stuart Russell, Georgia Gkioxari, Yuandong Tian

* submitted to ICLR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Fuzzy-Learning For Partially Overlapping Channels Allocation In UAV Communication Networks


Jun 28, 2018
Chaoqiong Fan, Bin Li, Jia Hou, Yi Wu, Weisi Guo, Chenglin Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Discrete-Continuous Mixtures in Probabilistic Programming: Generalized Semantics and Inference Algorithms


Jun 08, 2018
Yi Wu, Siddharth Srivastava, Nicholas Hay, Simon Du, Stuart Russell

* Accepted by ICML 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Building Generalizable Agents with a Realistic and Rich 3D Environment


Apr 08, 2018
Yi Wu, Yuxin Wu, Georgia Gkioxari, Yuandong Tian

* updated with improved content and more experinemnts 

  Access Paper or Ask Questions

Near-Linear Time Local Polynomial Nonparametric Estimation


Feb 26, 2018
Yining Wang, Yi Wu, Simon S. Du


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Agent Actor-Critic for Mixed Cooperative-Competitive Environments


Jan 16, 2018
Ryan Lowe, Yi Wu, Aviv Tamar, Jean Harb, Pieter Abbeel, Igor Mordatch


  Access Paper or Ask Questions

Neural Block Sampling


Dec 14, 2017
Tongzhou Wang, Yi Wu, David A. Moore, Stuart J. Russell

* 9 pages + supplementary materials (2 pages) 

  Access Paper or Ask Questions

CoupleNet: Coupling Global Structure with Local Parts for Object Detection


Aug 09, 2017
Yousong Zhu, Chaoyang Zhao, Jinqiao Wang, Xu Zhao, Yi Wu, Hanqing Lu

* Accepted by ICCV 2017 

  Access Paper or Ask Questions