Class Distribution Alignment for Adversarial Domain Adaptation

Apr 20, 2020
Wanqi Yang, Tong Ling, Chengmei Yang, Lei Wang, Yinghuan Shi, Luping Zhou, Ming Yang


  Access Model/Code and Paper
Map-Enhanced Ego-Lane Detection in the Missing Feature Scenarios

Apr 04, 2020
Xiaoliang Wang, Yeqiang Qian, Chunxiang Wang, Ming Yang

* There has some mistake in experiments 

  Access Model/Code and Paper
Monocular Pedestrian Orientation Estimation Based on Deep 2D-3D Feedforward

Sep 24, 2019
Chenchen Zhao, Yeqiang Qian, Ming Yang

* 13 pages, 10 figures 

  Access Model/Code and Paper
SSAP: Single-Shot Instance Segmentation With Affinity Pyramid

Sep 04, 2019
Naiyu Gao, Yanhu Shan, Yupei Wang, Xin Zhao, Yinan Yu, Ming Yang, Kaiqi Huang

* ICCV 2019 

  Access Model/Code and Paper
Attention Guided Network for Retinal Image Segmentation

Jul 25, 2019
Shihao Zhang, Huazhu Fu, Yuguang Yan, Yubing Zhang, Qingyao Wu, Ming Yang, Mingkui Tan, Yanwu Xu

* Accepted by MICCAI 2019. Project page: (https://github.com/HzFu/AGNet) 

  Access Model/Code and Paper
RFBNet: Deep Multimodal Networks with Residual Fusion Blocks for RGB-D Semantic Segmentation

Jun 29, 2019
Liuyuan Deng, Ming Yang, Tianyi Li, Yuesheng He, Chunxiang Wang

* Submitted to SPL 

  Access Model/Code and Paper
Resolution-invariant Person Re-Identification

Jun 28, 2019
Shunan Mao, Shiliang Zhang, Ming Yang

* IJCAI 2019 

  Access Model/Code and Paper
A Novel Demodulation and Estimation Algorithm for Blackout Communication: Extract Principal Components with Deep Learning

May 30, 2019
Haoyan Liu, Yanming Liu, Ming Yang, Xiaoping Li


  Access Model/Code and Paper
Bi-Directional Cascade Network for Perceptual Edge Detection

Feb 28, 2019
Jianzhong He, Shiliang Zhang, Ming Yang, Yanhu Shan, Tiejun Huang


  Access Model/Code and Paper
3D Graph Embedding Learning with a Structure-aware Loss Function for Point Cloud Semantic Instance Segmentation

Feb 14, 2019
Zhidong Liang, Ming Yang, Chunxiang Wang


  Access Model/Code and Paper
A Survey of Multi-View Representation Learning

Oct 24, 2018
Yingming Li, Ming Yang, Zhongfei Zhang

* Accepted by IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 

  Access Model/Code and Paper
BSN: Boundary Sensitive Network for Temporal Action Proposal Generation

Sep 26, 2018
Tianwei Lin, Xu Zhao, Haisheng Su, Chongjing Wang, Ming Yang

* Accepted at ECCV 2018 

  Access Model/Code and Paper
Instance-level Human Parsing via Part Grouping Network

Aug 01, 2018
Ke Gong, Xiaodan Liang, Yicheng Li, Yimin Chen, Ming Yang, Liang Lin

* Accepted by ECCV 2018 (Oral) 

  Access Model/Code and Paper
Restricted Deformable Convolution based Road Scene Semantic Segmentation Using Surround View Cameras

Jan 03, 2018
Liuyuan Deng, Ming Yang, Hao Li, Tianyi Li, Bing Hu, Chunxiang Wang

* Submitted to IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 

  Access Model/Code and Paper
Joint Calibration of Panoramic Camera and Lidar Based on Supervised Learning

Sep 13, 2017
Mingwei Cao, Ming Yang, Chunxiang Wang, Yeqiang Qian, Bing Wang

* in Chinese 

  Access Model/Code and Paper
A Multi-model Combination Approach for Probabilistic Wind Power Forecasting

Feb 13, 2017
You Lin, Ming Yang, Can Wan, Jianhui Wang, Yonghua Song


  Access Model/Code and Paper
Top-N Recommendation on Graphs

Sep 27, 2016
Zhao Kang, Chong Peng, Ming Yang, Qiang Cheng

* CIKM 2016 

  Access Model/Code and Paper
Web-Scale Training for Face Identification

Apr 18, 2015
Yaniv Taigman, Ming Yang, Marc'Aurelio Ranzato, Lior Wolf


  Access Model/Code and Paper
Compressing Deep Convolutional Networks using Vector Quantization

Dec 18, 2014
Yunchao Gong, Liu Liu, Ming Yang, Lubomir Bourdev


  Access Model/Code and Paper