Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Learning Omni-frequency Region-adaptive Representations for Real Image Super-Resolution

Jan 10, 2021
Xin Li, Xin Jin, Tao Yu, Yingxue Pang, Simeng Sun, Zhizheng Zhang, Zhibo Chen

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Vehicle Reconstruction and Texture Estimation Using Deep Implicit Semantic Template Mapping

Nov 30, 2020
Xiaochen Zhao, Zerong Zheng, Chaonan Ji, Zhenyi Liu, Yirui Luo, Tao Yu, Jinli Suo, Qionghai Dai, Yebin Liu


  Access Paper or Ask Questions

DeepCloth: Neural Garment Representation for Shape and Style Editing

Nov 30, 2020
Zhaoqi Su, Tao Yu, Yangang Wang, Yipeng Li, Yebin Liu


  Access Paper or Ask Questions

Deep Implicit Templates for 3D Shape Representation

Nov 30, 2020
Zerong Zheng, Tao Yu, Qionghai Dai, Yebin Liu


  Access Paper or Ask Questions

Did You Ask a Good Question? A Cross-Domain Question Intention Classification Benchmark for Text-to-SQL

Oct 23, 2020
Yusen Zhang, Xiangyu Dong, Shuaichen Chang, Tao Yu, Peng Shi, Rui Zhang

* 8 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Online Conversation Disentanglement with Pointer Networks

Oct 21, 2020
Tao Yu, Shafiq Joty


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Evaluation for Text-to-SQL with Distilled Test Suites

Oct 06, 2020
Ruiqi Zhong, Tao Yu, Dan Klein

* EMNLP 2020 Long Paper 

  Access Paper or Ask Questions

GraPPa: Grammar-Augmented Pre-Training for Table Semantic Parsing

Sep 29, 2020
Tao Yu, Chien-Sheng Wu, Xi Victoria Lin, Bailin Wang, Yi Chern Tan, Xinyi Yang, Dragomir Radev, Richard Socher, Caiming Xiong

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

NormalGAN: Learning Detailed 3D Human from a Single RGB-D Image

Jul 30, 2020
Lizhen Wang, Xiaochen Zhao, Tao Yu, Songtao Wang, Yebin Liu

* 10 pages, 11 figures, ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Disentangled Feature Representation for Hybrid-distorted Image Restoration

Jul 22, 2020
Xin Li, Xin Jin, Jianxin Lin, Tao Yu, Sen Liu, Yaojun Wu, Wei Zhou, Zhibo Chen

* Accepted by ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

PaMIR: Parametric Model-Conditioned Implicit Representation for Image-based Human Reconstruction

Jul 08, 2020
Zerong Zheng, Tao Yu, Yebin Liu, Qionghai Dai


  Access Paper or Ask Questions

DART: Open-Domain Structured Data Record to Text Generation

Jul 06, 2020
Dragomir Radev, Rui Zhang, Amrit Rau, Abhinand Sivaprasad, Chiachun Hsieh, Nazneen Fatema Rajani, Xiangru Tang, Aadit Vyas, Neha Verma, Pranav Krishna, Yangxiaokang Liu, Nadia Irwanto, Jessica Pan, Faiaz Rahman, Ahmad Zaidi, Murori Mutuma, Yasin Tarabar, Ankit Gupta, Tao Yu, Yi Chern Tan, Xi Victoria Lin, Caiming Xiong, Richard Socher


  Access Paper or Ask Questions

MulayCap: Multi-layer Human Performance Capture Using A Monocular Video Camera

Apr 19, 2020
Zhaoqi Su, Weilin Wan, Tao Yu, Lingjie Liu, Lu Fang, Wenping Wang, Yebin Liu


  Access Paper or Ask Questions

Robust 3D Self-portraits in Seconds

Apr 06, 2020
Zhe Li, Tao Yu, Chuanyu Pan, Zerong Zheng, Yebin Liu

* CVPR 2020, oral 

  Access Paper or Ask Questions

4D Association Graph for Realtime Multi-person Motion Capture Using Multiple Video Cameras

Feb 28, 2020
Yuxiang Zhang, Liang An, Tao Yu, Xiu Li, Kun Li, Yebin Liu

* Accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Salvaging Federated Learning by Local Adaptation

Feb 12, 2020
Tao Yu, Eugene Bagdasaryan, Vitaly Shmatikov


  Access Paper or Ask Questions

Region Normalization for Image Inpainting

Nov 23, 2019
Tao Yu, Zongyu Guo, Xin Jin, Shilin Wu, Zhibo Chen, Weiping Li, Zhizheng Zhang, Sen Liu

* Accepted by AAAI-2020 

  Access Paper or Ask Questions

A New Defense Against Adversarial Images: Turning a Weakness into a Strength

Oct 16, 2019
Tao Yu, Shengyuan Hu, Chuan Guo, Wei-Lun Chao, Kilian Q. Weinberger

* *: Equal Contribution, 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

CoSQL: A Conversational Text-to-SQL Challenge Towards Cross-Domain Natural Language Interfaces to Databases

Sep 11, 2019
Tao Yu, Rui Zhang, He Yang Er, Suyi Li, Eric Xue, Bo Pang, Xi Victoria Lin, Yi Chern Tan, Tianze Shi, Zihan Li, Youxuan Jiang, Michihiro Yasunaga, Sungrok Shim, Tao Chen, Alexander Fabbri, Zifan Li, Luyao Chen, Yuwen Zhang, Shreya Dixit, Vincent Zhang, Caiming Xiong, Richard Socher, Walter S Lasecki, Dragomir Radev

* Accepted to EMNLP 2019, long paper 

  Access Paper or Ask Questions

Editing-Based SQL Query Generation for Cross-Domain Context-Dependent Questions

Sep 10, 2019
Rui Zhang, Tao Yu, He Yang Er, Sungrok Shim, Eric Xue, Xi Victoria Lin, Tianze Shi, Caiming Xiong, Richard Socher, Dragomir Radev

* EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

SParC: Cross-Domain Semantic Parsing in Context

Jun 05, 2019
Tao Yu, Rui Zhang, Michihiro Yasunaga, Yi Chern Tan, Xi Victoria Lin, Suyi Li, Heyang Er, Irene Li, Bo Pang, Tao Chen, Emily Ji, Shreya Dixit, David Proctor, Sungrok Shim, Jonathan Kraft, Vincent Zhang, Caiming Xiong, Richard Socher, Dragomir Radev

* Accepted to ACL 2019, long paper 

  Access Paper or Ask Questions

DeepHuman: 3D Human Reconstruction from a Single Image

Mar 28, 2019
Zerong Zheng, Tao Yu, Yixuan Wei, Qionghai Dai, Yebin Liu


  Access Paper or Ask Questions

SimulCap : Single-View Human Performance Capture with Cloth Simulation

Mar 18, 2019
Tao Yu, Zerong Zheng, Yuan Zhong, Jianhui Zhao, Qionghai Dai, Gerard Pons-Moll, Yebin Liu

* CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Simplifying Graph Convolutional Networks

Feb 19, 2019
Felix Wu, Tianyi Zhang, Amauri Holanda de Souza Jr., Christopher Fifty, Tao Yu, Kilian Q. Weinberger

* Code available at https://github.com/Tiiiger/SGC 

  Access Paper or Ask Questions

Spider: A Large-Scale Human-Labeled Dataset for Complex and Cross-Domain Semantic Parsing and Text-to-SQL Task

Oct 25, 2018
Tao Yu, Rui Zhang, Kai Yang, Michihiro Yasunaga, Dongxu Wang, Zifan Li, James Ma, Irene Li, Qingning Yao, Shanelle Roman, Zilin Zhang, Dragomir Radev

* EMNLP 2018, Long Paper 

  Access Paper or Ask Questions

SyntaxSQLNet: Syntax Tree Networks for Complex and Cross-DomainText-to-SQL Task

Oct 25, 2018
Tao Yu, Michihiro Yasunaga, Kai Yang, Rui Zhang, Dongxu Wang, Zifan Li, Dragomir Radev

* EMNLP 2018, Long Paper 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-based Fully Convolutional Network and Its Application in Segmentation of Lung CT Images

May 22, 2018
Tao Yu, Yu Qiao, Huan Long

* 9 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions