Alert button
Picture for Tao Yu

Tao Yu

Alert button

Generative Representational Instruction Tuning

Feb 15, 2024
Niklas Muennighoff, Hongjin Su, Liang Wang, Nan Yang, Furu Wei, Tao Yu, Amanpreet Singh, Douwe Kiela

Viaarxiv icon

OS-Copilot: Towards Generalist Computer Agents with Self-Improvement

Feb 15, 2024
Zhiyong Wu, Chengcheng Han, Zichen Ding, Zhenmin Weng, Zhoumianze Liu, Shunyu Yao, Tao Yu, Lingpeng Kong

Viaarxiv icon

Momentum Approximation in Asynchronous Private Federated Learning

Feb 14, 2024
Tao Yu, Congzheng Song, Jianyu Wang, Mona Chitnis

Viaarxiv icon

Stochastic Dynamic Power Dispatch with High Generalization and Few-Shot Adaption via Contextual Meta Graph Reinforcement Learning

Jan 19, 2024
Bairong Deng, Tao Yu, Zhenning Pan, Xuehan Zhang, Yufeng Wu, Qiaoyi Ding

Viaarxiv icon

Fluctuation-based Adaptive Structured Pruning for Large Language Models

Dec 19, 2023
Yongqi An, Xu Zhao, Tao Yu, Ming Tang, Jinqiao Wang

Viaarxiv icon

Internet of Federated Digital Twins (IoFDT): Connecting Twins Beyond Borders for Society 5.0

Dec 11, 2023
Tao Yu, Zongdian Li, Kei Sakaguchi, Omar Hashash, Walid Saad, Merouane Debbah

Figure 1 for Internet of Federated Digital Twins (IoFDT): Connecting Twins Beyond Borders for Society 5.0
Figure 2 for Internet of Federated Digital Twins (IoFDT): Connecting Twins Beyond Borders for Society 5.0
Figure 3 for Internet of Federated Digital Twins (IoFDT): Connecting Twins Beyond Borders for Society 5.0
Figure 4 for Internet of Federated Digital Twins (IoFDT): Connecting Twins Beyond Borders for Society 5.0
Viaarxiv icon

DisControlFace: Disentangled Control for Personalized Facial Image Editing

Dec 11, 2023
Haozhe Jia, Yan Li, Hengfei Cui, Di Xu, Changpeng Yang, Yuwang Wang, Tao Yu

Viaarxiv icon

OmniSeg3D: Omniversal 3D Segmentation via Hierarchical Contrastive Learning

Nov 20, 2023
Haiyang Ying, Yixuan Yin, Jinzhi Zhang, Fan Wang, Tao Yu, Ruqi Huang, Lu Fang

Viaarxiv icon

OpenAgents: An Open Platform for Language Agents in the Wild

Oct 16, 2023
Tianbao Xie, Fan Zhou, Zhoujun Cheng, Peng Shi, Luoxuan Weng, Yitao Liu, Toh Jing Hua, Junning Zhao, Qian Liu, Che Liu, Leo Z. Liu, Yiheng Xu, Hongjin Su, Dongchan Shin, Caiming Xiong, Tao Yu

Viaarxiv icon