Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuting Zhang

Humble Teachers Teach Better Students for Semi-Supervised Object Detection


Jun 19, 2021
Yihe Tang, Weifeng Chen, Yijun Luo, Yuting Zhang

* CVPR 2021 camera-ready. Code: https://github.com/lryta/HumbleTeacher 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamically Grown Generative Adversarial Networks


Jun 16, 2021
Lanlan Liu, Yuting Zhang, Jia Deng, Stefano Soatto

* Accepted to AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Visual Composite Set Detection Using Part-and-Sum Transformers


May 05, 2021
Qi Dong, Zhuowen Tu, Haofu Liao, Yuting Zhang, Vijay Mahadevan, Stefano Soatto


  Access Paper or Ask Questions

Computational analysis of pathological image enables interpretable prediction for microsatellite instability


Oct 07, 2020
Jin Zhu, Wangwei Wu, Yuting Zhang, Shiyun Lin, Yukang Jiang, Ruixian Liu, Xueqin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Visual Question Answering on Image Sets


Aug 27, 2020
Ankan Bansal, Yuting Zhang, Rama Chellappa

* Conference paper at ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Novelty Detection for Visual Object Recognition


Jun 15, 2018
Kibok Lee, Kimin Lee, Kyle Min, Yuting Zhang, Jinwoo Shin, Honglak Lee

* CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Discovery of Object Landmarks as Structural Representations


Apr 12, 2018
Yuting Zhang, Yijie Guo, Yixin Jin, Yijun Luo, Zhiyuan He, Honglak Lee

* CVPR 2018 
* 48 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Understanding the Invertibility of Convolutional Neural Networks


May 24, 2017
Anna C. Gilbert, Yi Zhang, Kibok Lee, Yuting Zhang, Honglak Lee

* IJCAI 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Discriminative Bimodal Networks for Visual Localization and Detection with Natural Language Queries


Apr 17, 2017
Yuting Zhang, Luyao Yuan, Yijie Guo, Zhiyuan He, I-An Huang, Honglak Lee

* IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Augmenting Supervised Neural Networks with Unsupervised Objectives for Large-scale Image Classification


Jun 21, 2016
Yuting Zhang, Kibok Lee, Honglak Lee

* PMLR 48:612-621, 2016 
* International Conference on Machine Learning (ICML), 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Object Detection with Deep Convolutional Networks via Bayesian Optimization and Structured Prediction


Jan 14, 2016
Yuting Zhang, Kihyuk Sohn, Ruben Villegas, Gang Pan, Honglak Lee

* CVPR 2015 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Face Recognition by Constrained Part-based Alignment


Jan 20, 2015
Yuting Zhang, Kui Jia, Yueming Wang, Gang Pan, Tsung-Han Chan, Yi Ma


  Access Paper or Ask Questions