Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaowei Zhou

Efficient Neural Radiance Fields with Learned Depth-Guided Sampling


Dec 06, 2021
Haotong Lin, Sida Peng, Zhen Xu, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

* Project page: https://zju3dv.github.io/enerf/ 

  Access Paper or Ask Questions

Edge but not Least: Cross-View Graph Pooling


Sep 24, 2021
Xiaowei Zhou, Jie Yin, Ivor W. Tsang

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Rays for Occlusion-aware Image-based Rendering


Jul 28, 2021
Yuan Liu, Sida Peng, Lingjie Liu, Qianqian Wang, Peng Wang, Christian Theobalt, Xiaowei Zhou, Wenping Wang

* 16 pages and 16 figures 

  Access Paper or Ask Questions

VS-Net: Voting with Segmentation for Visual Localization


May 23, 2021
Zhaoyang Huang, Han Zhou, Yijin Li, Bangbang Yang, Yan Xu, Xiaowei Zhou, Hujun Bao, Guofeng Zhang, Hongsheng Li

* Project Page: https://drinkingcoder.github.io/publication/vs-net/ 

  Access Paper or Ask Questions

Animatable Neural Radiance Fields for Human Body Modeling


May 06, 2021
Sida Peng, Junting Dong, Qianqian Wang, Shangzhan Zhang, Qing Shuai, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

* The first two authors contributed equally to this paper. Project page: https://zju3dv.github.io/animatable_nerf/ 

  Access Paper or Ask Questions

NeuralRecon: Real-Time Coherent 3D Reconstruction from Monocular Video


Apr 01, 2021
Jiaming Sun, Yiming Xie, Linghao Chen, Xiaowei Zhou, Hujun Bao

* Accepted to CVPR 2021 as Oral Presentation. Project page: https://zju3dv.github.io/neuralrecon/ 

  Access Paper or Ask Questions

LoFTR: Detector-Free Local Feature Matching with Transformers


Apr 01, 2021
Jiaming Sun, Zehong Shen, Yuang Wang, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

* Accepted to CVPR 2021. Project page: https://zju3dv.github.io/loftr/ 

  Access Paper or Ask Questions

Reconstructing 3D Human Pose by Watching Humans in the Mirror


Apr 01, 2021
Qi Fang, Qing Shuai, Junting Dong, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

* CVPR 2021 (Oral), project page: https://zju3dv.github.io/Mirrored-Human/ 

  Access Paper or Ask Questions

Generative Transition Mechanism to Image-to-Image Translation via Encoded Transformation


Mar 09, 2021
Yaxin Shi, Xiaowei Zhou, Ping Liu, Ivor Tsang

* 10 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Human-Understandable Decision Making for Visual Recognition


Mar 05, 2021
Xiaowei Zhou, Jie Yin, Ivor Tsang, Chen Wang

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Body: Implicit Neural Representations with Structured Latent Codes for Novel View Synthesis of Dynamic Humans


Dec 31, 2020
Sida Peng, Yuanqing Zhang, Yinghao Xu, Qianqian Wang, Qing Shuai, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

* Project page: https://zju3dv.github.io/neuralbody/ 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Hybrid Representations for Automatic 3D Vessel Centerline Extraction


Dec 14, 2020
Jiafa He, Chengwei Pan, Can Yang, Ming Zhang, Yang Wang, Xiaowei Zhou, Yizhou Yu

* MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SMAP: Single-Shot Multi-Person Absolute 3D Pose Estimation


Aug 26, 2020
Jianan Zhen, Qi Fang, Jiaming Sun, Wentao Liu, Wei Jiang, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

* ECCV 2020, project page: https://zju3dv.github.io/SMAP/ 

  Access Paper or Ask Questions

Motion Capture from Internet Videos


Aug 19, 2020
Junting Dong, Qing Shuai, Yuanqing Zhang, Xian Liu, Xiaowei Zhou, Hujun Bao

* ECCV 2020 (Oral), project page: https://zju3dv.github.io/iMoCap/ 

  Access Paper or Ask Questions

Coherent Reconstruction of Multiple Humans from a Single Image


Jun 15, 2020
Wen Jiang, Nikos Kolotouros, Georgios Pavlakos, Xiaowei Zhou, Kostas Daniilidis

* CVPR 2020. Project Page: https://jiangwenpl.github.io/multiperson/ 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Feature Descriptors using Camera Pose Supervision


Apr 28, 2020
Qianqian Wang, Xiaowei Zhou, Bharath Hariharan, Noah Snavely


  Access Paper or Ask Questions

Disp R-CNN: Stereo 3D Object Detection via Shape Prior Guided Instance Disparity Estimation


Apr 07, 2020
Jiaming Sun, Linghao Chen, Yiming Xie, Siyu Zhang, Qinhong Jiang, Xiaowei Zhou, Hujun Bao

* Accepted to CVPR 2020. Code is available at https://github.com/zju3dv/disprcnn 

  Access Paper or Ask Questions

EllipBody: A Light-weight and Part-based Representation for Human Pose and Shape Recovery


Mar 24, 2020
Min Wang, Feng Qiu, Wentao Liu, Chen Qian, Xiaowei Zhou, Lizhuang Ma


  Access Paper or Ask Questions

Deep Snake for Real-Time Instance Segmentation


Jan 06, 2020
Sida Peng, Wen Jiang, Huaijin Pi, Hujun Bao, Xiaowei Zhou


  Access Paper or Ask Questions

GIFT: Learning Transformation-Invariant Dense Visual Descriptors via Group CNNs


Nov 14, 2019
Yuan Liu, Zehong Shen, Zhixuan Lin, Sida Peng, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

* Accepted by NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Latent Adversarial Defence with Boundary-guided Generation


Jul 16, 2019
Xiaowei Zhou, Ivor W. Tsang, Jie Yin

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Transformation Synchronization


Jan 27, 2019
Xiangru Huang, Zhenxiao Liang, Xiaowei Zhou, Yao Xie, Leonidas Guibas, Qixing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Fast and Robust Multi-Person 3D Pose Estimation from Multiple Views


Jan 14, 2019
Junting Dong, Wen Jiang, Qixing Huang, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

* Project page: https://zju-3dv.github.io/mvpose/ 

  Access Paper or Ask Questions

Extreme Relative Pose Estimation for RGB-D Scans via Scene Completion


Jan 05, 2019
Zhenpei Yang, Jeffrey Z. Pan, Linjie Luo, Xiaowei Zhou, Kristen Grauman, Qixing Huang

* fixed issues with bibtex file 

  Access Paper or Ask Questions

Path-Invariant Map Networks


Jan 05, 2019
Zaiwei Zhang, Zhenxiao Liang, Lemeng Wu, Xiaowei Zhou, Qixing Huang


  Access Paper or Ask Questions

PVNet: Pixel-wise Voting Network for 6DoF Pose Estimation


Dec 31, 2018
Sida Peng, Yuan Liu, Qixing Huang, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

* The first two authors contributed equally to this paper. Project page: https://zju-3dv.github.io/pvnet/ 

  Access Paper or Ask Questions

Ordinal Depth Supervision for 3D Human Pose Estimation


May 10, 2018
Georgios Pavlakos, Xiaowei Zhou, Kostas Daniilidis

* CVPR 2018 Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Estimate 3D Human Pose and Shape from a Single Color Image


May 10, 2018
Georgios Pavlakos, Luyang Zhu, Xiaowei Zhou, Kostas Daniilidis

* CVPR 2018 Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions