Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

PlanarRecon: Real-time 3D Plane Detection and Reconstruction from Posed Monocular Videos


Jun 15, 2022
Yiming Xie, Matheus Gadelha, Fengting Yang, Xiaowei Zhou, Huaizu Jiang

* CVPR 2022. Project page: https://neu-vi.github.io/planarrecon/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Latent Boundary-guided Adversarial Training


Jun 08, 2022
Xiaowei Zhou, Ivor W. Tsang, Jie Yin

* To appear in Machine Learning 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Neural 3D Reconstruction in the Wild


May 25, 2022
Jiaming Sun, Xi Chen, Qianqian Wang, Zhengqi Li, Hadar Averbuch-Elor, Xiaowei Zhou, Noah Snavely

* Accepted to SIGGRAPH 2022 (Conference Proceedings). Project page: https://zju3dv.github.io/neuralrecon-w/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

OnePose: One-Shot Object Pose Estimation without CAD Models


May 24, 2022
Jiaming Sun, Zihao Wang, Siyu Zhang, Xingyi He, Hongcheng Zhao, Guofeng Zhang, Xiaowei Zhou

* Accepted to CVPR 2022. Project page: https://zju3dv.github.io/onepose/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Neural 3D Scene Reconstruction with the Manhattan-world Assumption


May 18, 2022
Haoyu Guo, Sida Peng, Haotong Lin, Qianqian Wang, Guofeng Zhang, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

* CVPR 2022 Oral. Project page: https://zju3dv.github.io/manhattan_sdf 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Ray Priors through Reprojection: Improving Neural Radiance Fields for Novel View Extrapolation


May 12, 2022
Jian Zhang, Yuanqing Zhang, Huan Fu, Xiaowei Zhou, Bowen Cai, Jinchi Huang, Rongfei Jia, Binqiang Zhao, Xing Tang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Modeling Indirect Illumination for Inverse Rendering


Apr 14, 2022
Yuanqing Zhang, Jiaming Sun, Xingyi He, Huan Fu, Rongfei Jia, Xiaowei Zhou


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Semantic keypoint-based pose estimation from single RGB frames


Apr 12, 2022
Karl Schmeckpeper, Philip R. Osteen, Yufu Wang, Georgios Pavlakos, Kenneth Chaney, Wyatt Jordan, Xiaowei Zhou, Konstantinos G. Derpanis, Kostas Daniilidis

* Field Robotics, 2, 147-171, 2022 
* https://sites.google.com/view/rcta-object-keypoints-dataset/home. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1703.04670 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Panoptic NeRF: 3D-to-2D Label Transfer for Panoptic Urban Scene Segmentation


Mar 29, 2022
Xiao Fu, Shangzhan Zhang, Tianrun Chen, Yichong Lu, Lanyun Zhu, Xiaowei Zhou, Andreas Geiger, Yiyi Liao

* Project page: https://fuxiao0719.github.io/projects/panopticnerf/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
>>