Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhen Xu

Codabench: Flexible, Easy-to-Use and Reproducible Benchmarking for Everyone


Oct 12, 2021
Zhen Xu, Huan Zhao, Wei-Wei Tu, Magali Richard, Sergio Escalera, Isabelle Guyon


  Access Paper or Ask Questions

AutoML Meets Time Series Regression Design and Analysis of the AutoSeries Challenge


Jul 28, 2021
Zhen Xu, Wei-Wei Tu, Isabelle Guyon

* ECML PKDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

BEDS-Bench: Behavior of EHR-models under Distributional Shift--A Benchmark


Jul 17, 2021
Anand Avati, Martin Seneviratne, Emily Xue, Zhen Xu, Balaji Lakshminarayanan, Andrew M. Dai


  Access Paper or Ask Questions

MatchVIE: Exploiting Match Relevancy between Entities for Visual Information Extraction


Jun 24, 2021
Guozhi Tang, Lele Xie, Lianwen Jin, Jiapeng Wang, Jingdong Chen, Zhen Xu, Qianying Wang, Yaqiang Wu, Hui Li

* accepted by IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Bayesian Optimization is Superior to Random Search for Machine Learning Hyperparameter Tuning: Analysis of the Black-Box Optimization Challenge 2020


Apr 20, 2021
Ryan Turner, David Eriksson, Michael McCourt, Juha Kiili, Eero Laaksonen, Zhen Xu, Isabelle Guyon


  Access Paper or Ask Questions

NeoRL: A Near Real-World Benchmark for Offline Reinforcement Learning


Feb 08, 2021
Rongjun Qin, Songyi Gao, Xingyuan Zhang, Zhen Xu, Shengkai Huang, Zewen Li, Weinan Zhang, Yang Yu


  Access Paper or Ask Questions

MUFASA: Multimodal Fusion Architecture Search for Electronic Health Records


Feb 03, 2021
Zhen Xu, David R. So, Andrew M. Dai

* Accepted for publication at the Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-21) 

  Access Paper or Ask Questions

Near Real-World Benchmarks for Offline Reinforcement Learning


Feb 01, 2021
Rongjun Qin, Songyi Gao, Xingyuan Zhang, Zhen Xu, Shengkai Huang, Zewen Li, Weinan Zhang, Yang Yu


  Access Paper or Ask Questions

AutoSpeech 2020: The Second Automated Machine Learning Challenge for Speech Classification


Oct 25, 2020
Jingsong Wang, Tom Ko, Zhen Xu, Xiawei Guo, Souxiang Liu, Wei-Wei Tu, Lei Xie

* 5 pages, 2 figures, Details about AutoSpeech 2020 Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Thompson Sampling Algorithm with Cumulative Oversampling: Application to Budgeted Influence Maximization


Apr 24, 2020
Shatian Wang, Shuoguang Yang, Zhen Xu, Van-Anh Truong


  Access Paper or Ask Questions

Deep Physiological State Space Model for Clinical Forecasting


Dec 04, 2019
Yuan Xue, Denny Zhou, Nan Du, Andrew Dai, Zhen Xu, Kun Zhang, Claire Cui


  Access Paper or Ask Questions

Flow Contrastive Estimation of Energy-Based Models


Dec 02, 2019
Ruiqi Gao, Erik Nijkamp, Diederik P. Kingma, Zhen Xu, Andrew M. Dai, Ying Nian Wu


  Access Paper or Ask Questions

Beyond Adaptive Submodularity: Adaptive Influence Maximization with Intermediary Constraints


Nov 08, 2019
Shatian Wang, Zhen Xu, Van-Anh Truong


  Access Paper or Ask Questions

Learning an Adaptive Learning Rate Schedule


Sep 20, 2019
Zhen Xu, Andrew M. Dai, Jonas Kemp, Luke Metz


  Access Paper or Ask Questions

Graph Convolutional Transformer: Learning the Graphical Structure of Electronic Health Records


Jun 28, 2019
Edward Choi, Zhen Xu, Yujia Li, Michael W. Dusenberry, Gerardo Flores, Yuan Xue, Andrew M. Dai


  Access Paper or Ask Questions

Incorporating Loose-Structured Knowledge into Conversation Modeling via Recall-Gate LSTM


Feb 06, 2017
Zhen Xu, Bingquan Liu, Baoxun Wang, Chengjie Sun, Xiaolong Wang

* under review of IJCNN 2017; 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Using Social Dynamics to Make Individual Predictions: Variational Inference with a Stochastic Kinetic Model


Nov 07, 2016
Zhen Xu, Wen Dong, Sargur Srihari

* In proceedings of 29th Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2016) 

  Access Paper or Ask Questions