Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Qixiang Ye

University of Chinese Academy of Sciences, Peng Cheng Laboratory

The 1st Tiny Object Detection Challenge:Methods and Results

Oct 06, 2020
Xuehui Yu, Zhenjun Han, Yuqi Gong, Nan Jiang, Jian Zhao, Qixiang Ye, Jie Chen, Yuan Feng, Bin Zhang, Xiaodi Wang, Ying Xin, Jingwei Liu, Mingyuan Mao, Sheng Xu, Baochang Zhang, Shumin Han, Cheng Gao, Wei Tang, Lizuo Jin, Mingbo Hong, Yuchao Yang, Shuiwang Li, Huan Luo, Qijun Zhao, Humphrey Shi

* ECCV2020 Workshop on Real-world Computer Vision from Inputs with Limited Quality (RLQ) and Tiny Object Detection Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Prototype Mixture Models for Few-shot Semantic Segmentation

Sep 01, 2020
Boyu Yang, Chang Liu, Bohao Li, Jianbin Jiao, Qixiang Ye


  Access Paper or Ask Questions

Component Divide-and-Conquer for Real-World Image Super-Resolution

Aug 05, 2020
Pengxu Wei, Ziwei Xie, Hannan Lu, Zongyuan Zhan, Qixiang Ye, Wangmeng Zuo, Liang Lin

* European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Task-oriented Disentangled Representations for Unsupervised Domain Adaptation

Jul 27, 2020
Pingyang Dai, Peixian Chen, Qiong Wu, Xiaopeng Hong, Qixiang Ye, Qi Tian, Rongrong Ji

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Cluster Purification for Unsupervised Feature Learning

Jul 15, 2020
Yifei Zhang, Chang Liu, Yu Zhou, Wei Wang, Weiping Wang, Qixiang Ye

* 8 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multiple Expert Brainstorming for Domain Adaptive Person Re-identification

Jul 13, 2020
Yunpeng Zhai, Qixiang Ye, Shijian Lu, Mengxi Jia, Rongrong Ji, Yonghong Tian

* Accepted by ECCV'20 

  Access Paper or Ask Questions

Discretization-Aware Architecture Search

Jul 07, 2020
Yunjie Tian, Chang Liu, Lingxi Xie, Jianbin Jiao, Qixiang Ye

* 14 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Domain Contrast for Domain Adaptive Object Detection

Jun 26, 2020
Feng Liu, Xiaoxong Zhang, Fang Wan, Xiangyang Ji, Qixiang Ye


  Access Paper or Ask Questions

iffDetector: Inference-aware Feature Filtering for Object Detection

Jun 23, 2020
Mingyuan Mao, Yuxin Tian, Baochang Zhang, Qixiang Ye, Wanquan Liu, Guodong Guo, David Doermann

* 14 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Video Playback Rate Perception for Self-supervisedSpatio-Temporal Representation Learning

Jun 20, 2020
Yuan Yao, Chang Liu, Dezhao Luo, Yu Zhou, Qixiang Ye

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Cogradient Descent for Bilinear Optimization

Jun 16, 2020
Li'an Zhuo, Baochang Zhang, Linlin Yang, Hanlin Chen, Qixiang Ye, David Doermann, Guodong Guo, Rongrong Ji

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Performance Estimation in Neural Architecture Search

May 20, 2020
Xiawu Zheng, Rongrong Ji, Qiang Wang, Qixiang Ye, Zhenguo Li, Yonghong Tian, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

AD-Cluster: Augmented Discriminative Clustering for Domain Adaptive Person Re-identification

Apr 23, 2020
Yunpeng Zhai, Shijian Lu, Qixiang Ye, Xuebo Shan, Jie Chen, Rongrong Ji, Yonghong Tian

* Accepted by CVPR'20 

  Access Paper or Ask Questions

Architecture Disentanglement for Deep Neural Networks

Mar 30, 2020
Jie Hu, Rongrong Ji, Qixiang Ye, Tong Tong, ShengChuan Zhang, Ke Li, Feiyue Huang, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

Self-Guided Adaptation: Progressive Representation Alignment for Domain Adaptive Object Detection

Mar 22, 2020
Zongxian Li, Qixiang Ye, Chong Zhang, Jingjing Liu, Shijian Lu, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

SPSTracker: Sub-Peak Suppression of Response Map for Robust Object Tracking

Jan 24, 2020
Qintao Hu, Lijun Zhou, Xiaoxiao Wang, Yao Mao, Jianlin Zhang, Qixiang Ye

* Table2,3(VOT2016,2018) do not match figure6,7(VOT2016,2018).More experiments need to be added 

  Access Paper or Ask Questions

Filter Sketch for Network Pruning

Jan 23, 2020
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Shaojie Li, Qixiang Ye, Yonghong Tian, Jianzhuang Liu, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Video Cloze Procedure for Self-Supervised Spatio-Temporal Learning

Jan 02, 2020
Dezhao Luo, Chang Liu, Yu Zhou, Dongbao Yang, Can Ma, Qixiang Ye, Weiping Wang

* AAAI2020(Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Scale Match for Tiny Person Detection

Dec 23, 2019
Xuehui Yu, Yuqi Gong, Nan Jiang, Qixiang Ye, Zhenjun Han

* accepted by WACV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multiple Anchor Learning for Visual Object Detection

Dec 04, 2019
Wei Ke, Tianliang Zhang, Zeyi Huang, Qixiang Ye, Jianzhuang Liu, Dong Huang


  Access Paper or Ask Questions

FreeAnchor: Learning to Match Anchors for Visual Object Detection

Sep 05, 2019
Xiaosong Zhang, Fang Wan, Chang Liu, Rongrong Ji, Qixiang Ye

* Accepted by NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Information Competing Process for Learning Diversified Representations

Jun 04, 2019
Jie Hu, Rongrong Ji, ShengChuan Zhang, Xiaoshuai Sun, Qixiang Ye, Chia-Wen Lin, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Attribute Guided Unpaired Image-to-Image Translation with Semi-supervised Learning

Apr 29, 2019
Xinyang Li, Jie Hu, Shengchuan Zhang, Xiaopeng Hong, Qixiang Ye, Chenglin Wu, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions