Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qixiang Ye

Qixiang Ye

University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

Semantic-Aware Generation for Self-Supervised Visual Representation Learning


Nov 25, 2021
Yunjie Tian, Lingxi Xie, Xiaopeng Zhang, Jiemin Fang, Haohang Xu, Wei Huang, Jianbin Jiao, Qi Tian, Qixiang Ye

* 13 pages, 5 figures, 11 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Discovery-and-Selection: Towards Optimal Multiple Instance Learning for Weakly Supervised Object Detection


Oct 18, 2021
Shiwei Zhang, Wei Ke, Lin Yang, Qixiang Ye, Xiaopeng Hong, Yihong Gong, Tong Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Long-tailed Distribution Adaptation


Oct 06, 2021
Zhiliang Peng, Wei Huang, Zonghao Guo, Xiaosong Zhang, Jianbin Jiao, Qixiang Ye

* Accepted in acm mm2021 

  Access Paper or Ask Questions

GraFormer: Graph Convolution Transformer for 3D Pose Estimation


Sep 17, 2021
Weixi Zhao, Yunjie Tian, Qixiang Ye, Jianbin Jiao, Weiqiang Wang

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Prioritized Subnet Sampling for Resource-Adaptive Supernet Training


Sep 12, 2021
Bohong Chen, Mingbao Lin, Liujuan Cao, Jianzhuang Liu, Qixiang Ye, Baochang Zhang, Wei Zeng, Yonghong Tian, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Reinforced Instruction Attacker for Robust Vision-Language Navigation


Jul 23, 2021
Bingqian Lin, Yi Zhu, Yanxin Long, Xiaodan Liang, Qixiang Ye, Liang Lin

* IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021 
* Accepted by TPAMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Group Sampling for Unsupervised Person Re-identification


Jul 07, 2021
Xumeng Han, Xuehui Yu, Nan Jiang, Guorong Li, Jian Zhao, Qixiang Ye, Zhenjun Han


  Access Paper or Ask Questions

Cogradient Descent for Dependable Learning


Jun 20, 2021
Runqi Wang, Baochang Zhang, Li'an Zhuo, Qixiang Ye, David Doermann

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2006.09142 

  Access Paper or Ask Questions

Anti-aliasing Semantic Reconstruction for Few-Shot Semantic Segmentation


Jun 01, 2021
Binghao Liu, Yao Ding, Jianbin Jiao, Xiangyang Ji, Qixiang Ye


  Access Paper or Ask Questions

Towards Compact CNNs via Collaborative Compression


May 24, 2021
Yuchao Li, Shaohui Lin, Jianzhuang Liu, Qixiang Ye, Mengdi Wang, Fei Chao, Fan Yang, Jincheng Ma, Qi Tian, Rongrong Ji

* This paper is published in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Conformer: Local Features Coupling Global Representations for Visual Recognition


May 09, 2021
Zhiliang Peng, Wei Huang, Shanzhi Gu, Lingxi Xie, Yaowei Wang, Jianbin Jiao, Qixiang Ye

* submitted to iccv2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multiple instance active learning for object detection


Apr 06, 2021
Tianning Yuan, Fang Wan, Mengying Fu, Jianzhuang Liu, Songcen Xu, Xiangyang Ji, Qixiang Ye

* 10 pages, 7 figures, 5 tables. Code is available at https://github.com/yuantn/MI-AOD 

  Access Paper or Ask Questions

Learnable Expansion-and-Compression Network for Few-shot Class-Incremental Learning


Apr 06, 2021
Boyu Yang, Mingbao Lin, Binghao Liu, Mengying Fu, Chang Liu, Rongrong Ji, Qixiang Ye


  Access Paper or Ask Questions

TS-CAM: Token Semantic Coupled Attention Map for Weakly Supervised Object Localization


Mar 27, 2021
Wei Gao, Fang Wan, Xingjia Pan, Zhiliang Peng, Qi Tian, Zhenjun Han, Bolei Zhou, Qixiang Ye

* 10 pages, 9 figures. For appendix, 6 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Beyond Max-Margin: Class Margin Equilibrium for Few-shot Object Detection


Mar 10, 2021
Bohao Li, Boyu Yang, Chang Liu, Feng Liu, Rongrong Ji, Qixiang Ye

* This paper has been modified by the author due to errors 

  Access Paper or Ask Questions

Non-Parametric Adaptive Network Pruning


Jan 25, 2021
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Shaojie Li, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Qixiang Ye


  Access Paper or Ask Questions

Towards Spatio-Temporal Video Scene Text Detection via Temporal Clustering


Nov 19, 2020
Yuanqiang Cai, Chang Liu, Weiqiang Wang, Qixiang Ye


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Linear Span Network for Object Skeleton Detection


Nov 08, 2020
Chang Liu, Yunjie Tian, Jianbin Jiao, Qixiang Ye

* 13 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

The 1st Tiny Object Detection Challenge:Methods and Results


Oct 06, 2020
Xuehui Yu, Zhenjun Han, Yuqi Gong, Nan Jiang, Jian Zhao, Qixiang Ye, Jie Chen, Yuan Feng, Bin Zhang, Xiaodi Wang, Ying Xin, Jingwei Liu, Mingyuan Mao, Sheng Xu, Baochang Zhang, Shumin Han, Cheng Gao, Wei Tang, Lizuo Jin, Mingbo Hong, Yuchao Yang, Shuiwang Li, Huan Luo, Qijun Zhao, Humphrey Shi

* ECCV2020 Workshop on Real-world Computer Vision from Inputs with Limited Quality (RLQ) and Tiny Object Detection Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Prototype Mixture Models for Few-shot Semantic Segmentation


Sep 01, 2020
Boyu Yang, Chang Liu, Bohao Li, Jianbin Jiao, Qixiang Ye


  Access Paper or Ask Questions

Component Divide-and-Conquer for Real-World Image Super-Resolution


Aug 05, 2020
Pengxu Wei, Ziwei Xie, Hannan Lu, Zongyuan Zhan, Qixiang Ye, Wangmeng Zuo, Liang Lin

* European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Task-oriented Disentangled Representations for Unsupervised Domain Adaptation


Jul 27, 2020
Pingyang Dai, Peixian Chen, Qiong Wu, Xiaopeng Hong, Qixiang Ye, Qi Tian, Rongrong Ji

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Cluster Purification for Unsupervised Feature Learning


Jul 15, 2020
Yifei Zhang, Chang Liu, Yu Zhou, Wei Wang, Weiping Wang, Qixiang Ye

* 8 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multiple Expert Brainstorming for Domain Adaptive Person Re-identification


Jul 13, 2020
Yunpeng Zhai, Qixiang Ye, Shijian Lu, Mengxi Jia, Rongrong Ji, Yonghong Tian

* Accepted by ECCV'20 

  Access Paper or Ask Questions

Discretization-Aware Architecture Search


Jul 07, 2020
Yunjie Tian, Chang Liu, Lingxi Xie, Jianbin Jiao, Qixiang Ye

* 14 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions