Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qixiang Ye

Qixiang Ye

University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

Anti-aliasing Semantic Reconstruction for Few-Shot Semantic Segmentation


Jun 01, 2021
Binghao Liu, Yao Ding, Jianbin Jiao, Xiangyang Ji, Qixiang Ye


  Access Paper or Ask Questions

Towards Compact CNNs via Collaborative Compression


May 24, 2021
Yuchao Li, Shaohui Lin, Jianzhuang Liu, Qixiang Ye, Mengdi Wang, Fei Chao, Fan Yang, Jincheng Ma, Qi Tian, Rongrong Ji

* This paper is published in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Conformer: Local Features Coupling Global Representations for Visual Recognition


May 09, 2021
Zhiliang Peng, Wei Huang, Shanzhi Gu, Lingxi Xie, Yaowei Wang, Jianbin Jiao, Qixiang Ye

* submitted to iccv2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multiple instance active learning for object detection


Apr 06, 2021
Tianning Yuan, Fang Wan, Mengying Fu, Jianzhuang Liu, Songcen Xu, Xiangyang Ji, Qixiang Ye

* 10 pages, 7 figures, 5 tables. Code is available at https://github.com/yuantn/MI-AOD 

  Access Paper or Ask Questions

Learnable Expansion-and-Compression Network for Few-shot Class-Incremental Learning


Apr 06, 2021
Boyu Yang, Mingbao Lin, Binghao Liu, Mengying Fu, Chang Liu, Rongrong Ji, Qixiang Ye


  Access Paper or Ask Questions

TS-CAM: Token Semantic Coupled Attention Map for Weakly Supervised Object Localization


Mar 27, 2021
Wei Gao, Fang Wan, Xingjia Pan, Zhiliang Peng, Qi Tian, Zhenjun Han, Bolei Zhou, Qixiang Ye

* 10 pages, 9 figures. For appendix, 6 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Beyond Max-Margin: Class Margin Equilibrium for Few-shot Object Detection


Mar 10, 2021
Bohao Li, Boyu Yang, Chang Liu, Feng Liu, Rongrong Ji, Qixiang Ye

* This paper has been modified by the author due to errors 

  Access Paper or Ask Questions

Non-Parametric Adaptive Network Pruning


Jan 25, 2021
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Shaojie Li, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Qixiang Ye


  Access Paper or Ask Questions

Towards Spatio-Temporal Video Scene Text Detection via Temporal Clustering


Nov 19, 2020
Yuanqiang Cai, Chang Liu, Weiqiang Wang, Qixiang Ye


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Linear Span Network for Object Skeleton Detection


Nov 08, 2020
Chang Liu, Yunjie Tian, Jianbin Jiao, Qixiang Ye

* 13 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

The 1st Tiny Object Detection Challenge:Methods and Results


Oct 06, 2020
Xuehui Yu, Zhenjun Han, Yuqi Gong, Nan Jiang, Jian Zhao, Qixiang Ye, Jie Chen, Yuan Feng, Bin Zhang, Xiaodi Wang, Ying Xin, Jingwei Liu, Mingyuan Mao, Sheng Xu, Baochang Zhang, Shumin Han, Cheng Gao, Wei Tang, Lizuo Jin, Mingbo Hong, Yuchao Yang, Shuiwang Li, Huan Luo, Qijun Zhao, Humphrey Shi

* ECCV2020 Workshop on Real-world Computer Vision from Inputs with Limited Quality (RLQ) and Tiny Object Detection Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Prototype Mixture Models for Few-shot Semantic Segmentation


Sep 01, 2020
Boyu Yang, Chang Liu, Bohao Li, Jianbin Jiao, Qixiang Ye


  Access Paper or Ask Questions

Component Divide-and-Conquer for Real-World Image Super-Resolution


Aug 05, 2020
Pengxu Wei, Ziwei Xie, Hannan Lu, Zongyuan Zhan, Qixiang Ye, Wangmeng Zuo, Liang Lin

* European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Task-oriented Disentangled Representations for Unsupervised Domain Adaptation


Jul 27, 2020
Pingyang Dai, Peixian Chen, Qiong Wu, Xiaopeng Hong, Qixiang Ye, Qi Tian, Rongrong Ji

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Cluster Purification for Unsupervised Feature Learning


Jul 15, 2020
Yifei Zhang, Chang Liu, Yu Zhou, Wei Wang, Weiping Wang, Qixiang Ye

* 8 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multiple Expert Brainstorming for Domain Adaptive Person Re-identification


Jul 13, 2020
Yunpeng Zhai, Qixiang Ye, Shijian Lu, Mengxi Jia, Rongrong Ji, Yonghong Tian

* Accepted by ECCV'20 

  Access Paper or Ask Questions

Discretization-Aware Architecture Search


Jul 07, 2020
Yunjie Tian, Chang Liu, Lingxi Xie, Jianbin Jiao, Qixiang Ye

* 14 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Domain Contrast for Domain Adaptive Object Detection


Jun 26, 2020
Feng Liu, Xiaoxong Zhang, Fang Wan, Xiangyang Ji, Qixiang Ye


  Access Paper or Ask Questions

iffDetector: Inference-aware Feature Filtering for Object Detection


Jun 23, 2020
Mingyuan Mao, Yuxin Tian, Baochang Zhang, Qixiang Ye, Wanquan Liu, Guodong Guo, David Doermann

* 14 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Video Playback Rate Perception for Self-supervisedSpatio-Temporal Representation Learning


Jun 20, 2020
Yuan Yao, Chang Liu, Dezhao Luo, Yu Zhou, Qixiang Ye

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Cogradient Descent for Bilinear Optimization


Jun 16, 2020
Li'an Zhuo, Baochang Zhang, Linlin Yang, Hanlin Chen, Qixiang Ye, David Doermann, Guodong Guo, Rongrong Ji

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Performance Estimation in Neural Architecture Search


May 20, 2020
Xiawu Zheng, Rongrong Ji, Qiang Wang, Qixiang Ye, Zhenguo Li, Yonghong Tian, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

AD-Cluster: Augmented Discriminative Clustering for Domain Adaptive Person Re-identification


Apr 23, 2020
Yunpeng Zhai, Shijian Lu, Qixiang Ye, Xuebo Shan, Jie Chen, Rongrong Ji, Yonghong Tian

* Accepted by CVPR'20 

  Access Paper or Ask Questions

Architecture Disentanglement for Deep Neural Networks


Mar 30, 2020
Jie Hu, Rongrong Ji, Qixiang Ye, Tong Tong, ShengChuan Zhang, Ke Li, Feiyue Huang, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions