Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

TFormer: A Transmission-Friendly ViT Model for IoT Devices


Feb 15, 2023
Zhichao Lu, Chuntao Ding, Felix Juefei-Xu, Vishnu Naresh Boddeti, Shangguang Wang, Yun Yang

Add code

* IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 

   Access Paper or Ask Questions

Revisiting Residual Networks for Adversarial Robustness: An Architectural Perspective


Dec 21, 2022
Shihua Huang, Zhichao Lu, Kalyanmoy Deb, Vishnu Naresh Boddeti

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Surrogate-assisted Multi-objective Neural Architecture Search for Real-time Semantic Segmentation


Aug 14, 2022
Zhichao Lu, Ran Cheng, Shihua Huang, Haoming Zhang, Changxiao Qiu, Fan Yang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Neural Architecture Search as Multiobjective Optimization Benchmarks: Problem Formulation and Performance Assessment


Aug 08, 2022
Zhichao Lu, Ran Cheng, Yaochu Jin, Kay Chen Tan, Kalyanmoy Deb

Add code


   Access Paper or Ask Questions

VLMixer: Unpaired Vision-Language Pre-training via Cross-Modal CutMix


Jun 17, 2022
Teng Wang, Wenhao Jiang, Zhichao Lu, Feng Zheng, Ran Cheng, Chengguo Yin, Ping Luo

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Semantic-Aware Pretraining for Dense Video Captioning


Apr 13, 2022
Teng Wang, Zhu Liu, Feng Zheng, Zhichao Lu, Ran Cheng, Ping Luo

Add code

* The 2nd place solution to ActivityNet Event Dense-Captioning Challenge 2021 

   Access Paper or Ask Questions

GAMMA Challenge:Glaucoma grAding from Multi-Modality imAges


Feb 16, 2022
Junde Wu, Huihui Fang, Fei Li, Huazhu Fu, Fengbin Lin, Jiongcheng Li, Lexing Huang, Qinji Yu, Sifan Song, Xingxing Xu, Yanyu Xu, Wensai Wang, Lingxiao Wang, Shuai Lu, Huiqi Li, Shihua Huang, Zhichao Lu, Chubin Ou, Xifei Wei, Bingyuan Liu, Riadh Kobbi, Xiaoying Tang, Li Lin, Qiang Zhou, Qiang Hu, Hrvoje Bogunovic, José Ignacio Orlando, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Multiview Transformers for Video Recognition


Jan 20, 2022
Shen Yan, Xuehan Xiong, Anurag Arnab, Zhichao Lu, Mi Zhang, Chen Sun, Cordelia Schmid

Add code

* Tech report. arXiv v2: update results on MiT 

   Access Paper or Ask Questions

Accelerating Multi-Objective Neural Architecture Search by Random-Weight Evaluation


Oct 08, 2021
Shengran Hu, Ran Cheng, Cheng He, Zhichao Lu, Jing Wang, Miao Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>