Hierarchical Feature Embedding for Attribute Recognition

May 23, 2020
Jie Yang, Jiarou Fan, Yiru Wang, Yige Wang, Weihao Gan, Lin Liu, Wei Wu

* CVPR 2020 

  Access Model/Code and Paper
Scope Head for Accurate Localization in Object Detection

May 12, 2020
Geng Zhan, Dan Xu, Guo Lu, Wei Wu, Chunhua Shen, Wanli Ouyang


  Access Model/Code and Paper
Open Domain Dialogue Generation with Latent Images

Apr 04, 2020
Ze Yang, Wei Wu, Huang Hu, Can Xu, Zhoujun Li


  Access Model/Code and Paper
Learning a Simple and Effective Model for Multi-turn Response Generation with Auxiliary Tasks

Apr 04, 2020
Yufan Zhao, Can Xu, Wei Wu


  Access Model/Code and Paper
Towards information-rich, logical text generation with knowledge-enhanced neural models

Mar 02, 2020
Hao Wang, Bin Guo, Wei Wu, Zhiwen Yu

* 7 pages, 1 figure 

  Access Model/Code and Paper
Low-Resource Knowledge-Grounded Dialogue Generation

Feb 24, 2020
Xueliang Zhao, Wei Wu, Chongyang Tao, Can Xu, Dongyan Zhao, Rui Yan

* Published in ICLR 2020 

  Access Model/Code and Paper
Deep Learning System to Screen Coronavirus Disease 2019 Pneumonia

Feb 21, 2020
Xiaowei Xu, Xiangao Jiang, Chunlian Ma, Peng Du, Xukun Li, Shuangzhi Lv, Liang Yu, Yanfei Chen, Junwei Su, Guanjing Lang, Yongtao Li, Hong Zhao, Kaijin Xu, Lingxiang Ruan, Wei Wu


  Access Model/Code and Paper
Description Based Text Classification with Reinforcement Learning

Feb 08, 2020
Duo Chai, Wei Wu, Qinghong Han, Fei Wu, Jiwei Li


  Access Model/Code and Paper
Computation Reallocation for Object Detection

Dec 24, 2019
Feng Liang, Chen Lin, Ronghao Guo, Ming Sun, Wei Wu, Junjie Yan, Wanli Ouyang

* ICLR2020 

  Access Model/Code and Paper
Coreference Resolution as Query-based Span Prediction

Nov 05, 2019
Wei Wu, Fei Wang, Arianna Yuan, Fei Wu, Jiwei Li


  Access Model/Code and Paper
Improving One-shot NAS by Suppressing the Posterior Fading

Oct 06, 2019
Xiang Li, Chen Lin, Chuming Li, Ming Sun, Wei Wu, Junjie Yan, Wanli Ouyang


  Access Model/Code and Paper
A Deep Learning System That Generates Quantitative CT Reports for Diagnosing Pulmonary Tuberculosis

Oct 05, 2019
Wei Wu, Xukun Li, Peng Du, Guanjing Lang, Min Xu, Kaijin Xu, Lanjuan Li


  Access Model/Code and Paper
Read, Attend and Comment: A Deep Architecture for Automatic News Comment Generation

Oct 01, 2019
Ze Yang, Can Xu, Wei Wu, Zhoujun Li

* Accepted by EMNLP2019 

  Access Model/Code and Paper
Low-Resource Response Generation with Template Prior

Sep 26, 2019
Ze Yang, Wei Wu, Jian Yang, Can Xu, Zhoujun Li

* Accepted by EMNLP2019 

  Access Model/Code and Paper
STM: SpatioTemporal and Motion Encoding for Action Recognition

Aug 16, 2019
Boyuan Jiang, Mengmeng Wang, Weihao Gan, Wei Wu, Junjie Yan

* Accepted by ICCV2019 

  Access Model/Code and Paper
Neural Response Generation with Meta-Words

Jun 14, 2019
Can Xu, Wei Wu, Chongyang Tao, Huang Hu, Matt Schuerman, Ying Wang

* ACL 2019 

  Access Model/Code and Paper
Learning a Matching Model with Co-teaching for Multi-turn Response Selection in Retrieval-based Dialogue Systems

Jun 11, 2019
Jiazhan Feng, Chongyang Tao, Wei Wu, Yansong Feng, Dongyan Zhao, Rui Yan

* ACL 2019 

  Access Model/Code and Paper
A Document-grounded Matching Network for Response Selection in Retrieval-based Chatbots

Jun 11, 2019
Xueliang Zhao, Chongyang Tao, Wei Wu, Can Xu, Dongyan Zhao, Rui Yan

* IJCAI 2019 

  Access Model/Code and Paper
DSReg: Using Distant Supervision as a Regularizer

May 30, 2019
Yuxian Meng, Muyu Li, Wei Wu, Jiwei Li


  Access Model/Code and Paper
AM-LFS: AutoML for Loss Function Search

May 17, 2019
Chuming Li, Chen Lin, Minghao Guo, Wei Wu, Wanli Ouyang, Junjie Yan


  Access Model/Code and Paper
Online Hyper-parameter Learning for Auto-Augmentation Strategy

May 17, 2019
Chen Lin, Minghao Guo, Chuming Li, Wei Wu, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Junjie Yan


  Access Model/Code and Paper
Feedback Network for Image Super-Resolution

Mar 23, 2019
Zhen Li, Jinglei Yang, Zheng Liu, Xiaomin Yang, Gwanggil Jeon, Wei Wu

* Accepted to CVPR 2019 

  Access Model/Code and Paper
Selective Sensor Fusion for Neural Visual-Inertial Odometry

Mar 04, 2019
Changhao Chen, Stefano Rosa, Yishu Miao, Chris Xiaoxuan Lu, Wei Wu, Andrew Markham, Niki Trigoni

* Accepted by CVPR 2019 

  Access Model/Code and Paper
Explaining a black-box using Deep Variational Information Bottleneck Approach

Feb 19, 2019
Seojin Bang, Pengtao Xie, Wei Wu, Eric Xing


  Access Model/Code and Paper
Glyce: Glyph-vectors for Chinese Character Representations

Jan 29, 2019
Wei Wu, Yuxian Meng, Qinghong Han, Muyu Li, Xiaoya Li, Jie Mei, Ping Nie, Xiaofei Sun, Jiwei Li


  Access Model/Code and Paper
Dynamic Curriculum Learning for Imbalanced Data Classification

Jan 21, 2019
Yiru Wang, Weihao Gan, Wei Wu, Junjie Yan


  Access Model/Code and Paper
Multi-Object Tracking with Multiple Cues and Switcher-Aware Classification

Jan 18, 2019
Weitao Feng, Zhihao Hu, Wei Wu, Junjie Yan, Wanli Ouyang

* 10 pages, 7 figures 

  Access Model/Code and Paper