Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Knowledge-Grounded Dialogue Generation with Pre-trained Language Models

Oct 17, 2020
Xueliang Zhao, Wei Wu, Can Xu, Chongyang Tao, Dongyan Zhao, Rui Yan

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

StyleDGPT: Stylized Response Generation with Pre-trained Language Models

Oct 06, 2020
Ze Yang, Wei Wu, Can Xu, Xinnian Liang, Jiaqi Bai, Liran Wang, Wei Wang, Zhoujun Li

* Findings of EMNLP2020 

  Access Paper or Ask Questions

SAMOT: Switcher-Aware Multi-Object Tracking and Still Another MOT Measure

Sep 22, 2020
Weitao Feng, Zhihao Hu, Baopu Li, Weihao Gan, Wei Wu, Wanli Ouyang


  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Distillation in the Parameter and Spectrum Domains for Video Action Recognition

Sep 15, 2020
Haisheng Su, Jing Su, Dongliang Wang, Weihao Gan, Wei Wu, Mengmeng Wang, Junjie Yan, Yu Qiao

* Submmited to AAAI21 

  Access Paper or Ask Questions

BSN++: Complementary Boundary Regressor with Scale-Balanced Relation Modeling for Temporal Action Proposal Generation

Sep 15, 2020
Haisheng Su, Weihao Gan, Wei Wu, Junjie Yan, Yu Qiao

* Submitted to AAAI21. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2007.09883 

  Access Paper or Ask Questions

Zero-Resource Knowledge-Grounded Dialogue Generation

Aug 29, 2020
Linxiao Li, Can Xu, Wei Wu, Yufan Zhao, Xueliang Zhao, Chongyang Tao


  Access Paper or Ask Questions

Complementary Boundary Generator with Scale-Invariant Relation Modeling for Temporal Action Localization: Submission to ActivityNet Challenge 2020

Aug 26, 2020
Haisheng Su, Jinyuan Feng, Hao Shao, Zhenyu Jiang, Manyuan Zhang, Wei Wu, Yu Liu, Hongsheng Li, Junjie Yan

* Submitted to CVPR workshop of ActivityNet Challenge 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Class-wise Dynamic Graph Convolution for Semantic Segmentation

Jul 19, 2020
Hanzhe Hu, Deyi Ji, Weihao Gan, Shuai Bai, Wei Wu, Junjie Yan

* Accepted by ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dance Revolution: Long Sequence Dance Generation with Music via Curriculum Learning

Jun 14, 2020
Ruozi Huang, Huang Hu, Wei Wu, Kei Sawada, Mi Zhang

* Submitted to NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep learning to estimate the physical proportion of infected region of lung for COVID-19 pneumonia with CT image set

Jun 09, 2020
Wei Wu, Yu Shi, Xukun Li, Yukun Zhou, Peng Du, Shuangzhi Lv, Tingbo Liang, Jifang Sheng


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Feature Embedding for Attribute Recognition

May 23, 2020
Jie Yang, Jiarou Fan, Yiru Wang, Yige Wang, Weihao Gan, Lin Liu, Wei Wu

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Scope Head for Accurate Localization in Object Detection

May 12, 2020
Geng Zhan, Dan Xu, Guo Lu, Wei Wu, Chunhua Shen, Wanli Ouyang


  Access Paper or Ask Questions

Open Domain Dialogue Generation with Latent Images

Apr 04, 2020
Ze Yang, Wei Wu, Huang Hu, Can Xu, Zhoujun Li


  Access Paper or Ask Questions

Learning a Simple and Effective Model for Multi-turn Response Generation with Auxiliary Tasks

Apr 04, 2020
Yufan Zhao, Can Xu, Wei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Towards information-rich, logical text generation with knowledge-enhanced neural models

Mar 02, 2020
Hao Wang, Bin Guo, Wei Wu, Zhiwen Yu

* 7 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Low-Resource Knowledge-Grounded Dialogue Generation

Feb 24, 2020
Xueliang Zhao, Wei Wu, Chongyang Tao, Can Xu, Dongyan Zhao, Rui Yan

* Published in ICLR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning System to Screen Coronavirus Disease 2019 Pneumonia

Feb 21, 2020
Xiaowei Xu, Xiangao Jiang, Chunlian Ma, Peng Du, Xukun Li, Shuangzhi Lv, Liang Yu, Yanfei Chen, Junwei Su, Guanjing Lang, Yongtao Li, Hong Zhao, Kaijin Xu, Lingxiang Ruan, Wei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Description Based Text Classification with Reinforcement Learning

Feb 08, 2020
Duo Chai, Wei Wu, Qinghong Han, Fei Wu, Jiwei Li


  Access Paper or Ask Questions

Computation Reallocation for Object Detection

Dec 24, 2019
Feng Liang, Chen Lin, Ronghao Guo, Ming Sun, Wei Wu, Junjie Yan, Wanli Ouyang

* ICLR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Coreference Resolution as Query-based Span Prediction

Nov 05, 2019
Wei Wu, Fei Wang, Arianna Yuan, Fei Wu, Jiwei Li


  Access Paper or Ask Questions

Improving One-shot NAS by Suppressing the Posterior Fading

Oct 06, 2019
Xiang Li, Chen Lin, Chuming Li, Ming Sun, Wei Wu, Junjie Yan, Wanli Ouyang


  Access Paper or Ask Questions

A Deep Learning System That Generates Quantitative CT Reports for Diagnosing Pulmonary Tuberculosis

Oct 05, 2019
Wei Wu, Xukun Li, Peng Du, Guanjing Lang, Min Xu, Kaijin Xu, Lanjuan Li


  Access Paper or Ask Questions

Read, Attend and Comment: A Deep Architecture for Automatic News Comment Generation

Oct 01, 2019
Ze Yang, Can Xu, Wei Wu, Zhoujun Li

* Accepted by EMNLP2019 

  Access Paper or Ask Questions

Low-Resource Response Generation with Template Prior

Sep 26, 2019
Ze Yang, Wei Wu, Jian Yang, Can Xu, Zhoujun Li

* Accepted by EMNLP2019 

  Access Paper or Ask Questions

STM: SpatioTemporal and Motion Encoding for Action Recognition

Aug 16, 2019
Boyuan Jiang, Mengmeng Wang, Weihao Gan, Wei Wu, Junjie Yan

* Accepted by ICCV2019 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Response Generation with Meta-Words

Jun 14, 2019
Can Xu, Wei Wu, Chongyang Tao, Huang Hu, Matt Schuerman, Ying Wang

* ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions