Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wei Wu

Temporal Context Aggregation Network for Temporal Action Proposal Refinement


Mar 24, 2021
Zhiwu Qing, Haisheng Su, Weihao Gan, Dongliang Wang, Wei Wu, Xiang Wang, Yu Qiao, Junjie Yan, Changxin Gao, Nong Sang

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Incorporating Convolution Designs into Visual Transformers


Mar 22, 2021
Kun Yuan, Shaopeng Guo, Ziwei Liu, Aojun Zhou, Fengwei Yu, Wei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Visual Object Tracking via Few-Shot Learning


Mar 18, 2021
Jinghao Zhou, Bo Li, Peng Wang, Peixia Li, Weihao Gan, Wei Wu, Junjie Yan, Wanli Ouyang


  Access Paper or Ask Questions

Higher Performance Visual Tracking with Dual-Modal Localization


Mar 18, 2021
Jinghao Zhou, Bo Li, Lei Qiao, Peng Wang, Weihao Gan, Wei Wu, Junjie Yan, Wanli Ouyang


  Access Paper or Ask Questions

ASAP: A Chinese Review Dataset Towards Aspect Category Sentiment Analysis and Rating Prediction


Mar 11, 2021
Jiahao Bu, Lei Ren, Shuang Zheng, Yang Yang, Jingang Wang, Fuzheng Zhang, Wei Wu

* 10 Pages, 4 Figures, Accepted at NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Statistical Texture for Semantic Segmentation


Mar 06, 2021
Lanyun Zhu, Deyi Ji, Shiping Zhu, Weihao Gan, Wei Wu, Junjie Yan

* Accepted to CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

BaPipe: Exploration of Balanced Pipeline Parallelism for DNN Training


Jan 14, 2021
Letian Zhao, Rui Xu, Tianqi Wang, Teng Tian, Xiaotian Wang, Wei Wu, Chio-in Ieong, Xi Jin


  Access Paper or Ask Questions

Improving EEG Decoding via Clustering-based Multi-task Feature Learning


Dec 12, 2020
Yu Zhang, Tao Zhou, Wei Wu, Hua Xie, Hongru Zhu, Guoxu Zhou, Andrzej Cichocki


  Access Paper or Ask Questions

Context-Aware Graph Convolution Network for Target Re-identification


Dec 09, 2020
Deyi Ji, Haoran Wang, Hanzhe Hu, Weihao Gan, Wei Wu, Junjie Yan

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Are Pre-trained Language Models Knowledgeable to Ground Open Domain Dialogues?


Nov 19, 2020
Yufan Zhao, Wei Wu, Can Xu


  Access Paper or Ask Questions

Electromagnetic Source Imaging via a Data-Synthesis-Based Denoising Autoencoder


Oct 31, 2020
Gexin Huang, Zhu Liang Yu, Wei Wu, Ke Liu, Zheng Hui Gu, Feifei Qi, YuanQing Li, Jiawen Liang

* 17 pages, 14 figures, and journal 

  Access Paper or Ask Questions

Less is More: Data-Efficient Complex Question Answering over Knowledge Bases


Oct 29, 2020
Yuncheng Hua, Yuan-Fang Li, Guilin Qi, Wei Wu, Jingyao Zhang, Daiqing Qi

* 18 pages, 4 figures, published in JWS 

  Access Paper or Ask Questions

Retrieve, Program, Repeat: Complex Knowledge Base Question Answering via Alternate Meta-learning


Oct 29, 2020
Yuncheng Hua, Yuan-Fang Li, Gholamreza Haffari, Guilin Qi, Wei Wu

* IJCAI 2020: 3679-3686 
* 8 pages, 2 figures, published in IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-Grounded Dialogue Generation with Pre-trained Language Models


Oct 17, 2020
Xueliang Zhao, Wei Wu, Can Xu, Chongyang Tao, Dongyan Zhao, Rui Yan

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

StyleDGPT: Stylized Response Generation with Pre-trained Language Models


Oct 06, 2020
Ze Yang, Wei Wu, Can Xu, Xinnian Liang, Jiaqi Bai, Liran Wang, Wei Wang, Zhoujun Li

* Findings of EMNLP2020 

  Access Paper or Ask Questions

SAMOT: Switcher-Aware Multi-Object Tracking and Still Another MOT Measure


Sep 22, 2020
Weitao Feng, Zhihao Hu, Baopu Li, Weihao Gan, Wei Wu, Wanli Ouyang


  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Distillation in the Parameter and Spectrum Domains for Video Action Recognition


Sep 15, 2020
Haisheng Su, Jing Su, Dongliang Wang, Weihao Gan, Wei Wu, Mengmeng Wang, Junjie Yan, Yu Qiao

* Submmited to AAAI21 

  Access Paper or Ask Questions

BSN++: Complementary Boundary Regressor with Scale-Balanced Relation Modeling for Temporal Action Proposal Generation


Sep 15, 2020
Haisheng Su, Weihao Gan, Wei Wu, Junjie Yan, Yu Qiao

* Submitted to AAAI21. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2007.09883 

  Access Paper or Ask Questions

Zero-Resource Knowledge-Grounded Dialogue Generation


Aug 29, 2020
Linxiao Li, Can Xu, Wei Wu, Yufan Zhao, Xueliang Zhao, Chongyang Tao


  Access Paper or Ask Questions

Complementary Boundary Generator with Scale-Invariant Relation Modeling for Temporal Action Localization: Submission to ActivityNet Challenge 2020


Aug 26, 2020
Haisheng Su, Jinyuan Feng, Hao Shao, Zhenyu Jiang, Manyuan Zhang, Wei Wu, Yu Liu, Hongsheng Li, Junjie Yan

* Submitted to CVPR workshop of ActivityNet Challenge 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Class-wise Dynamic Graph Convolution for Semantic Segmentation


Jul 19, 2020
Hanzhe Hu, Deyi Ji, Weihao Gan, Shuai Bai, Wei Wu, Junjie Yan

* Accepted by ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dance Revolution: Long Sequence Dance Generation with Music via Curriculum Learning


Jun 14, 2020
Ruozi Huang, Huang Hu, Wei Wu, Kei Sawada, Mi Zhang

* Submitted to NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep learning to estimate the physical proportion of infected region of lung for COVID-19 pneumonia with CT image set


Jun 09, 2020
Wei Wu, Yu Shi, Xukun Li, Yukun Zhou, Peng Du, Shuangzhi Lv, Tingbo Liang, Jifang Sheng


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Feature Embedding for Attribute Recognition


May 23, 2020
Jie Yang, Jiarou Fan, Yiru Wang, Yige Wang, Weihao Gan, Lin Liu, Wei Wu

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Scope Head for Accurate Localization in Object Detection


May 12, 2020
Geng Zhan, Dan Xu, Guo Lu, Wei Wu, Chunhua Shen, Wanli Ouyang


  Access Paper or Ask Questions

Open Domain Dialogue Generation with Latent Images


Apr 04, 2020
Ze Yang, Wei Wu, Huang Hu, Can Xu, Zhoujun Li


  Access Paper or Ask Questions